Sivun näyttöjä yhteensä

21. tammikuuta 2010

TyyppikohtuuttomuusMAO:42/10 Dnro 267/09/M7 Antopäivä 20.1.2010

Lukijoille: tästä markkinatuomioistuimen aivan uudesta päätöksestä tulee varmaan paljonkin puhetta. Lyhennetty versioi päätöksestä on tässä. Koko päätös, jossa on mm. vaatimusten tueksi esitetyt perustelut, on verkossa -

http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus/13961.htm

Arvaukseni on, että ratkaisu luetaan puolin ja toisin väärin. Siinä ei nimenomaan ole kysymys työsuhdetekijänoikeudesta, vaan tekijänoikeuden siirtämisestä muussa kuin työsuhteessa. Siinä ei voida ottaa kantaa sopimusten kohtuuttomuuteen yleensä. Siinä otetaan kantaa aiheeseen kieltää jatkosta ilmenevät sopimusehdot kertakaikkisesti.

Tekijänoikeutta ja sen siirtymistä koskevat riidat käsitellään yleisissä tuomioistuimissa, eräät sopimattomia sopimusehtoja koskevat markkinaoikeudessa.

Kirjoitan asiasta huomenna sananselitystä. Tänään totean, ettei päätöksessä ole mitään yllättävää. Verkossa jo vilisevät puheet, joiden mukaan ”markkinaoikeus rikkoo lakia” ovat niin höperöitä, etten viitsi vastata sellaisiin. Se taas on asiallinen kysymys, olisiko hakijoiden vaatimukset voinut ratkaista toisinkin sen lain perusteella, jolla juttua ajetaan.

En ota kantaa jälkimmäiseen kysymykseen, koska ratkaisusta voi hakea vielä valituslupaa. Sen sijaan yritän – huomenna – selittää, mistä tässä oikeudenkäynnissä on kysymys. Kysymys ei ole freelance-avustajien asemasta vaan eräiden sopimusehtojen kieltämisestä.

Tekstiä on paljon. Lukija voi ottaa hiukan selvää asiasta ennen kuin ryhtyy olemaan mitään mieltä.

Suomen Journalistiliitto–Finlands Journalistförbund ry - Sanoma News Oy - elinkeinoharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntely - kohtuuton sopimusehto
Dnro 267/09/M7 Antopäivä 20.1.2010
ASIA
Elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntely
ASIAN TAUSTA
Asiassa on kysymys Sanoma News Oy:n laatimasta kuudesta vakiosopimuksesta, jotka on otsikoitu ”Avustusehdot freelance-toimittajat”, ”Avustusehdot freelance-yritykset”, ”Avustusehdot freelance-valokuvaajat”, ”Avustusehdot freelance-valokuvayritykset”, ”Avustusehdot freelance-kuvittajat” ja ”Avustusehdot freelance-grafiikkayritykset”, ja jotka koskevat mainituissa sopimuksissa tarkoitettuja avustajia.
Palkkioita tai maksuja koskevan sopimusten ehdon mukaan palkkio tai korvaus suoritetaan 14 päivän sisällä sopimuksessa tarkoitetun aineiston, eli kirjoitusten ja niihin liittyvien valokuvien ja piirroskuvien, tai muiden valokuvien julkaistavaksi hyväksymisestä tai kuvituksen hyväksymispäätöksestä taikka tietyin edellytyksin 21 päivän sisällä julkaistavaksi hyväksymisestä.
Lehden oikeuksia koskevan sopimusten ehdon mukaan Sanoma News Oy ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt saavat sopimuksessa tarkoitettuun edellä mainittuun aineistoon ensijulkaisuoikeuden ja yksinoikeudella kaikki nykyiset ja tulevat taloudelliset oikeudet mukaan lukien muun muassa muuntelu-, muuttamis- ja edelleenluovutusoikeuden.
Avustajan tai avustajayhtiön oikeuksia ja velvollisuuksia koskevan sopimusten ehdon mukaan mahdollisista oikeuksia ym. koskevista kolmannen vaatimista korvauksista ja tähän liittyvistä oikeudenkäyntikuluista sekä muista kustannuksista vastaa avustaja tai avustajayhtiö.
= = =
Ratkaisun lähtökohdat
Asiassa on kysymys elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä annetussa laissa tarkoitetusta kohtuuttoman sopimusehdon käyttämisen kieltämisestä. Lain 1 §:n 1 momentin mukaan elinkeinonharjoittajien välisissä sopimuksissa ei saa käyttää ehtoa, joka on sopimuksissa toisena osapuolena olevien elinkeinonharjoittajien kannalta kohtuuton ottaen huomioon toisena osapuolena olevien elinkeinonharjoittajien heikommasta asemasta johtuva suojan tarve ja muut asiaan vaikuttavat seikat.
= = =
Asiassa sovellettavan lain kohtuuttomuuskäsitteen sisältö
Elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä annetun lain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 39/1993 vp) mukaan on sopimusehdon kohtuuttomuutta arvioitava siltä kannalta, millaisena ehtoa on pidettävä toisena osapuolena olevien elinkeinonharjoittajien kannalta yleensä. Kohtuuttomuutta ei näin ollen esitöiden mukaan arvioida samalla tavalla kuin yksittäisissä sopimussuhteissa, jolloin otetaan huomioon kyseisen tapauksen erityisolot ja yksilölliset piirteet. Lain 1 §:n 1 momentin säännöksessä on esitöissä todettu edellytettävän, että sopimusehto on luonteeltaan, tyypillisesti kyseisellä alalla ja sopimuksessa tarkoitetuissa tilanteissa toisena osapuolena olevien elinkeinonharjoittajien kannalta kohtuuton. Esitöissä on edelleen todettu, että kohtuuttomuuden käsite on lain 1 §:n 1 momentissa sisällöltään sama kuin varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain (oikeustoimilaki) 36 §:ssä.
Edellä lausuttuun nähden on selvä, että elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä annetun lain mukaisessa kohtuuttomuusharkinnassa on pääsääntöisesti kysymys sopimusehtojen tyyppikohtuuttomuudesta. Tästä johtuen oikeustoimilain 36 §:ssä säännellystä kohtuuttomuusharkinnasta poiketen tässä asiassa tehtävässä kohtuuttomuusharkinnassa ei tule kiinnittää huomiota yksittäistapauksen olosuhteisiin liittyviin seikkoihin.

= = =
Lehden oikeuksia koskevan ehdon arviointi (vaatimuskohta 2)
Riidanalaisessa lehden oikeuksia koskevassa ehdossa on kysymys siitä, missä laajuudessa freelance-avustaja luovuttaa oikeutensa avustajasopimuksissa tarkoitettuun aineistoon, eli kirjoituksiin ja niihin liittyviin valokuviin ja piirroskuviin taikka muihin valokuviin tai kuvituskuviin.
Freelance-toimittajia ja freelance-yrityksiä koskevien sopimusten lehden oikeuksia koskeva ehto 3 kuuluu: ”Palkkiota vastaan Lehti ja Kustantaja saavat Aineistoon ensijulkaisuoikeuden ja yksinoikeudella kaikki nykyiset ja tulevat taloudelliset oikeudet mukaan lukien mm. Aineiston muuntelu-, muuttamis- ja edelleenluovutusoikeus. Kustantajalla tarkoitetaan Sanoma News Oy:tä ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvia yhtiöitä.”
Muissa hakemuksen kohteena olevissa sopimuksissa on vastaavanlainen ehto. Freelance-valokuvaajia ja freelance-valokuvayrityksiä koskevissa sopimuksissa lehden oikeuksia koskeva ehto 2 vastaa muutoin edellä kerrottua sillä erotuksella, että ehdossa ei puhuta Aineistosta vaan hyväksytyistä valokuvista. Freelance-kuvittajia ja freelance-grafiikkayrityksiä koskevissa sopimuksissa puolestaan lehden oikeuksia koskeva ehto 2 koskee kaikkiin kuvituksiin liittyviä kuvia.
Lisäksi lehden oikeuksia koskevassa ehdossa on seuraava kohta: ”Vahvistan, että olen tutustunut näihin ehtoihin ja liitteenä oleviin VTA:n ja SJL:n välisiin freelancer-tehtävien toimitus- ja myyntiehtoihin (20.5.2005). Ymmärrän, että tällä sopimuksella Lehdelle ja Kustantajalle luovuttamani oikeudet Aineistoon kattavat myös sellaiset tulevat Aineiston käyttömuodot ja -tekniikat sekä aineiston jakelukanavat ja tallennusalustat (kuten esimerkiksi lehdet, kirjat, erilliset tietokannat, digitaaliset tallenteet, on-line ja mobiiliyhteydet ym. nykyiset ja tulevat käyttömuodot ja -tekniikat, jakelukanavat ja tallennusalustat), joita ei vielä sopimuksen allekirjoitushetkellä voida yksilöidä ja jotka syntyvät esimerkiksi kansainvälisen tai kansallisen tekijänoikeussopimuksen tai -lainsäädännön tai oikeuskäytännön muuttumisen tai teknologian kehittymisen seurauksena.”
VTA-SJL Freelancer-tehtävien toimitus- ja myyntiehtojen ostajan oikeuksia toimeksiannon kohteena olevaan aineistoon koskevan ehdon mukaan osapuolet sopivat aineiston käyttöoikeuksien laajuudesta toimeksiannosta sovittaessa. Jos toisin ei sovita, ostajalla on aineiston ensijulkaisuoikeus ja vapaa käyttöoikeus ehdoissa tarkemmin mainitulla tavalla.
Asiassa on selvitetty, että Sanoma News Oy:n voimassa olevien freelance-toimittajia ja freelance-yrityksiä koskevien avustusehtojen mukaan kaikki oikeudet siirtyvät luovutuksensaajalle vain, mikäli siitä on tilattaessa sovittu ja kirjoitus on laskutettu tilattuna kirjoituksena. Freelance-valokuvaajia, freelance-valokuvayrityksiä, freelance-kuvittajia ja freelance-grafiikkayrityksiä koskevien voimassa olevien avustusehtojen mukaan luovutuksensaaja saa kaikki oikeudet tilattuun kuvaan tai kuvitukseen. Lisäksi voimassa olevissa avustusehdoissa on sovittu erikseen luovutuksensaajan oikeuksista. Luovutuksensaaja on määritelty samalla tavalla kuin riidanalaisissa avustajasopimuksissa, eli Sanoma News Oy ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt.
Asiassa on niin ikään selvitetty, että Sanoma News Oy:n työsopimusten vakioehdon mukaan Sanoma News Oy saa ”kaikki nykyiset ja tulevat immateriaali-, teollis- ym. oikeudet kaikkiin työn tuloksiin mukaan lukien mm. hyvän tavan mukainen muunteluoikeus ja edelleenluovutus”. Sanoma News Oy:n kertoman mukaan tämä ehto on sisältynyt kaikkiin uusiin työsopimuksiin vuodesta 1998 lukien. Sanoma News Oy:n mukaan Sanoma-konserniin kuuluvissa yhtiöissä, kuten Sanoma Entertainment Oy:ssä, on käytetty avustajasopimuksissa ehtoja, joiden perusteella yhtiöt ovat saaneet kaikki oikeudet mukaan lukien mahdollisesti tulevat oikeudet, avustajien toimittamaan aineistoon. Sanoma News Oy on lisäksi viitannut siihen, että sen kilpailijat soveltavat avustajasopimuksissaan ehtoa, jonka mukaan kaikki taloudelliset oikeudet siirtyvät tilaajalle.
Luovutuksensaajan määritteleminen ehdossa
Hakemuksen kohteena olevissa avustajasopimuksissa on edellä todetulla tavalla määritelty luovutuksensaajaksi Sanoma News Oy ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt. Puheena oleva ehto on yksiselitteinen eikä sitä voi pitää epäselvänä tai tulkinnanvaraisena sen vuoksi, ettei kaikkia siinä mainittuun konserniin kuuluvia yhtiöitä ole erikseen lueteltu. Myöskään siitä, että sopimussuhteen aikana saattaa tapahtua muutoksia sen suhteen mitkä yhtiöt kuuluvat konserniin, ei aiheudu sellaista epäselvyyttä tai tulkinnanvaraisuutta, että puheena oleva ehto tältä osin olisi Journalistiliiton väittämällä tavalla kohtuuton elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä annetussa laissa tarkoitetulla tavalla freelance-avustajiin nähden.
Ehdossa tarkoitetut ”taloudelliset oikeudet”
Hakemuksen kohteena olevat avustajasopimukset koskevat sanamuotonsa mukaisesti luovutettavan aineiston taloudellisia oikeuksia.
Asiassa todistajana kuultu Helsingin Sanomien päätoimittaja RM on kertonut taloudellisilla oikeuksilla tarkoitetun tekijänoikeuksia. RM on tältä osin viitannut Journalistiliiton todistajan kuulemisen yhteydessä esittämään Sanoma News Oy:ssä laadittuun sisäiseen muistioon, jossa on todettu tekijän taloudellisiin oikeuksiin kuuluvan oikeus valmistaa teoksesta kappaleita sekä saattaa teos yleisön saataville. Asiassa todistajana kuultu Helsingin Sanomien toimituspäällikkö KP on kertonut, että taloudellisilla oikeuksilla on tarkoitettu aineistoon liittyviä oikeuksia eli tekijänoikeuksia. KP on todennut, ettei hänen mieleensä ole tullut, että puheena olevat taloudelliset oikeudet käsittäisivät valokuvasta ilmenevän tavaramerkin käyttöoikeuden tai oikeuden hyödyntää sarjakuvan hahmoa laajemmin.
Puheena olevat avustajasopimukset koskevat sanamuotonsa mukaan edellä jo kerrotulla tavalla kirjoituksia ja niihin liittyviä valokuvia ja piirroskuvia taikka muita valokuvia tai kuvituskuvia. Sopimuksissa on siten kysymys sellaisesta aineistosta, joka voi olla tekijänoikeuslain nojalla tekijänoikeudella suojattua.
Tekijän oikeudet on vakiintuneesti jaettu taloudellisiin ja moraalisiin oikeuksiin, joista viimeksi mainituista tekijä ei voi pätevästi luopua avustajasopimuksissa tarkoitetun kokonaisluovutuksen yhteydessäkään. Tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin voi sinänsä liittyä luovuttajan muitakin yksinoikeuksia, kuten pääsääntöisesti rekisteröintiä edellyttäviä teollisoikeuksia. Kun otetaan huomioon, että avustajasopimuksissa sovitaan siitä, millä ehdoilla niissä tarkoitettu edellä kuvattu aineisto julkaistaan, markkinaoikeus katsoo, että tarkasteltavana olevassa ehdossa on kysymys nimenomaan taloudellisista tekijänoikeuksista sopimuksissa tarkoitettuun journalistiseen aineistoon.
Tältä osin puheena olevaa ehtoa ei siten voi pitää siten epäselvänä tai tulkinnanvaraisena, että se olisi Journalistiliiton väittämällä tavalla kohtuuton elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä annetussa laissa tarkoitetulla tavalla freelance-avustajiin nähden.
Ehdossa tarkoitetut kaikki nykyiset ja tulevat oikeudet
Riidanalaisen ehdon mukaan luovutuksen kohteena ovat avustajasopimuksissa määritellyn aineiston kaikki taloudelliset oikeudet. Ehdossa on sanottua tarkennettu esimerkein ja siten todettu kaikkien oikeuksien käsittävän muun muassa muuntelu-, muuttamis- ja edelleenluovutusoikeuden. Viimeistään ehtoon liitetyn vahvistan-lausekkeen perusteella on selvää, että puheena olevien avustajasopimusten ehto käsittää paitsi kaikkien nykyisten myös kaikkien tulevien taloudellisten tekijänoikeuksien luovuttamisen.
Tarkasteltavana olevissa avustajasopimusten ehdossa on siten kysymys tekijänoikeuden kokonaisluovutuksesta, avustajasopimusten Muut ehdot -kohdassa mainituin avustajan omia näyttelyitä tai siinä mainittuja kokoomateoksia koskevin poikkeuksin. Avustaja-sopimuksissa tarkoitettu kokonaisluovutus pitää sisällään sen, että tekijä luovutuksen johdosta menettää kaikki – edellä mainituin poikkeuksin – taloudelliset yksinoikeutensa teokseen nähden.
Tekijänoikeuslain lähtökohta on, että sopimusosapuolet voivat tyhjentävästi määritellä keskinäiset oikeutensa ja velvoitteensa sopimuksin. Tekijänoikeuslain 27 §:n 1 momentin mukaan tekijänoikeus voidaan, lain 3 §:n säännöksistä johtuvin niin sanottuja moraalisia oikeuksia koskevin rajoituksin luovuttaa kokonaan tai osittain. Tekijänoikeuslaissa omaksuttu lähtökohta on siten se, että riidanalaisessa ehdossa tarkoitettu tekijänoikeuden niin sanottu kokonaisluovutus on sallittua. Tekijänoikeuslain 28 §:n mukaan, ellei toisin ole sovittu, ei se, jolle tekijänoikeus on luovutettu, saa muuttaa teosta eikä luovuttaa oikeutta toiselle. Näin ollen avustajasopimuksissa tarkoitettuja tekijänoikeuksia kirjoituksiin ja niihin liittyviin valokuviin ja piirroskuviin kuten avustajasopimuksissa niin ikään tarkoitettuihin muihin valokuviin ja kuvituskuviin voidaan tekijänoikeuslain mukaan vapaasti luovuttaa. Tekijänoikeuslaki ei muodosta estettä sille, että tekijänoikeuksien luovutus käsittää teoksen muuttamis- ja edelleenluovutusoikeuden.
Tekijänoikeuslaissa ei ole erikseen säädetty niin sanottujen tulevien tekijänoikeuksien luovuttamisesta. Tekijänoikeuslaki ei kuitenkaan muodosta estettä sille, että tekijänoikeuksien luovutus käsittää teoksen, jota ei vielä ole olemassa tai oikeudet, jotka mahdollisesti lisätään tulevaisuudessa lainsäädäntöön. Oikeuskirjallisuudessa onkin todettu, että lähtökohtaisesti myös tulevien oikeuksien luovutus kuuluu osapuolten sopimusvapauden piiriin (Harenko – Niiranen – Tarkela, Tekijänoikeus, 2006, s. 289).
Puheena oleva ehto ei siten ole ristiriidassa tekijänoikeuslain tahdonvaltaisten säännösten kanssa. Sopimusehtojen kohtuuttomuutta elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä annetun lain perusteella arvioitaessa on kuitenkin otettava huomioon myös muita seikkoja. Kuten edellä jo on todettu, tulee kysymys freelance-avustajien heikommasta asemasta johtuvasta suojan tarpeesta arvioitavaksi yksittäisen sopimusehdon väitettyä kohtuuttomuutta arvioitaessa. Kohtuuttomana voidaan siten pitää sopimusehtoa, joka aiheuttaa toisen heikommassa asemassa olevan vahingoksi huomattavan epätasapainon osapuolten sopimuksesta johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien välille.
Avustajasopimuksissa sopijapuolena olevalla freelance-avustajalla voidaan perusteluissa edellä todettujen seikkojen perusteella lähtökohtaisesti katsoa olevan elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä annetussa laissa tarkoitetulla tavalla heikommasta asemasta johtuva suojan tarve. Tästä ei kuitenkaan suoraan seuraa, että kaikkien nykyisten ja tulevien taloudellisten oikeuksien luovuttamista käsittävää sopimusehtoa olisi pidettävä mainitussa laissa tarkoitetulla tavalla freelance-avustajiin nähden kohtuuttomana.
Tekijänoikeuksien kokonaisluovutukselle on tyypillistä, että se on ajallisesti ja käyttöalaltaan rajoittamaton luovutus. On selvää, että puheena oleva ehto merkitsee sitä, että tekijä menettää luovutuksen johdosta kaikki taloudelliset oikeutensa luovutettuun aineistoon, kun taas luovutuksen saaja saa oikeuden hallinnoida ja määrätä yksin aineiston taloudellisten oikeuksien käytöstä. Avustajasopimuksiin kuuluu edellä todetulla tavalla keskeisenä osana aineiston luovuttamisesta sovittu palkkio tai korvaus. Elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä annetun lain esitöiden mukaan suorituksesta maksettavan hinnan määrää koskeva sitoumus ei voi olla laissa tarkoitetulla tavalla tyypiltään kohtuuton. Sopimusehtojen kohtuuttoman luonteen arviointi tämän lain nojalla ei näin ollen saa koskea palkkion tai korvauksen riittävyyttä.
Edellä todetun epätasapainon aiheutumisen kannalta on syytä erityisesti kiinnittää huomiota tulevien taloudellisten tekijänoikeuksien luovuttamiseen.
Siltä osin kuin on kysymys teosten hyödyntämismahdollisuuksien lisääntymisestä uusien teknisten välineiden johdosta, on oikeuskirjallisuudessa katsottu, että niiden voidaan katsoa kuuluvan luovutuksensaajalle, jos puheena olevat mahdollisuudet ovat sopimusta tehtäessä olleet tai niiden on katsottava olleen luovuttajan tiedossa ja hän on siitä huolimatta tehnyt sopimuksen koko tekijänoikeutensa luovuttamisesta. Siltä osin kuin on kysymys tekijänoikeussuojan uusista, lailla säädetyistä oikeuksista, on pidetty luontevana, että ne koituvat alkuperäisen oikeudenhaltijan hyväksi (Haarmann, Tekijänoikeus ja lähioikeudet, 2005, s. 297–298).
Kysymys uusista oikeuksista sopimussuhteessa on ollut esillä tekijänoikeuslakia uudistettaessa lailla 1654/1995, jolloin tekijäoikeuden suoja-aikaa pidennettiin. Tuon lain esitöissä (HE 8/1995 vp) on todettu voitavan olettaa, että sopimukset on tehty voimassa olevan lain mukaisten oikeuksien pohjalta. Jos osapuolet ovat ottaneet sopimukseen ehdon sen varalta, että suoja-aika pitenee tai suojan lakattua syntyy uudelleen, on sopimusta tulkiten pääteltävä, onko sopimus pätevä. Edelleen on korostettu, että osapuolten tarkoitus sopimusta tehtäessä on ratkaiseva, ja viitattu sopimuskäytännön vaihteluihin eri aloilla.
Edellä lausutusta käy ilmi, että tekijänoikeuden kokonaisluovutus saattaa johtaa kohtuuttomaan lopputulokseen ja siten antaa aihetta arvioida sopimuksen kohtuuttomuutta tekijänoikeuslain 29 §:n sovittelusäännöksen nojalla. Näin on etenkin tilanteessa, jossa sopimuksen tekemisen jälkeen on ilmennyt uusia teoksen hyödyntämismahdollisuuksia esimerkiksi lainsäädännöllisen tai teknisen kehityksen johdosta. Sopimuksen tai sen ehdon mahdollinen kohtuuttomuus tulee tuolloin ratkaistavaksi yksittäisen sopimuksen tulkinnalla ottaen huomioon tekijänoikeudellisten sopimusten vakiintunut tekijän näkökulmaa korostava suppean tulkinnan periaate, kunkin toimialan vakiintuneet käytännöt, tekijälle mahdollisesti tuleva lisävastike sekä ylipäänsä sopimuksen tekotilanteeseen liittyvät ja sopimuksen tekemiseen jälkeen ilmenneet seikat.
Kuten edellä on todettu, on elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä annetun lain mukaisessa kohtuuttomuusharkinnassa pääsääntöisesti kysymys sopimusehtojen tyyppikohtuuttomuudesta. Tästä siis seuraa, että nyt tehtävässä kohtuuttomuusharkinnassa ei tule kiinnittää huomiota yksittäistapauksen olosuhteisiin liittyviin seikkoihin. Merkityksellistä on sen sijaan se, onko sopimusehtoa pidettävä luonteeltaan, tyypillisesti kyseisellä alalla ja sopimuksessa tarkoitetuissa tilanteissa toisena osapuolena olevien elinkeinonharjoittajien kannalta kohtuuttomana.
Edellä todetulla tavalla on asiassa selvitetty, että alalla käytettyihin avustajasopimuksiin on sisällytetty riidanalaiseen ehtoon rinnastettavia ehtoja, jotka ovat kattaneet myös tulevien tekijänoikeuksien luovuttamisen. Selvittämättä on kuitenkin jäänyt, että sanotun sisältöinen ehto olisi muodostunut alalla vallitsevaksi kauppatavaksi.
Asiassa todistajina kuultujen Helsingin Sanomien päätoimittaja RM:n ja toimituspäällikkö KP:n kertoman perusteella on selvitetty, että Helsingin Sanomille tekee töitä noin 600 säännöllistä freelanceria, mutta vuosittain korvauksia maksetaan kaikkiaan noin 2.000 avustajalle. Edelleen on todistajien kertomuksilla selvitetty, että avustajasopimuksissa tarkoitettu aineisto, jonka julkaisemisesta niissä on kysymys, on monimuotoista. Avustajasopimuksissa tarkoitetut kirjoitukset voivat laajuudeltaan vaihdella muutaman rivin uutisluonteisesta selostuksesta useampisivuiseen artikkeliin ja niiden aihepiirit ovat moninaiset. Monimuotoisuutta kuvaa osaltaan se, että sarjakuvien on kerrottu kuuluvan avustajasopimuksissa tarkoitettuun aineistoon, joskin KP:n mukaan niiden luovutuksesta on sovittu erikseen.
Edellä lausutusta on pääteltävissä, että avustajasopimuksissa tarkoitettu aineisto, siltä osin kuin se ei ole luonnehdittavissa sellaiseksi uutis- tai ajankohtaisaineistoksi, joka mahdollisesti ei nauti tekijänoikeussuojaa, käsittää tekijänoikeuslaissa tarkoitettuja kirjallisia teoksia ja valokuva- tai muita kuva-alan teoksia, joilla voi olla taiteellistakin arvoa. On ilmeistä, että freelance-avustajien mahdollisuus hyödyntää laajemmin puheena olevaa aineistoa vaihtelee merkittävästi. Ilmeistä on niin ikään, että aineiston kaupallinen arvo vaihtelee. Siten myös luovutusten kohteena olevan aineiston taloudellinen merkitys tekijöille vaihtelee tekijän luoman teoksen luonteesta ja laadusta riippuen. Lisäksi on otettava huomioon, että puheena oleva sopimusehto ei estä tekijää käyttämästä teoksen aihetta tai teoksen taustalla olevia ideoita ja ajatuksia.
Edellä lausuttuun nähden markkinaoikeus katsoo, että vaikka yksittäistapauksessa tehtävän harkinnan perusteella osoittautuisi, että ehdossa tarkoitettujen nykyisten ja tulevien oikeuksien luovutus olisi tekijän kannalta kohtuutonta, näin ei voida katsoa olevan tyypillisesti kyseisellä alalla ja sopimuksissa tarkoitetuissa tilanteissa.
Edellä todetulla tavalla kaikkien taloudellisten oikeuksien luovuttamista koskevaa ehtoa on tarkennettu siten, että kaikkien oikeuksien on todettu käsittävän myös muuntelu- ja muuttamisoikeuden. Ehdossa ei ole yksilöity, mitä aineiston muunteluoikeus pitää sisällään verrattuna siinä mainittuun muuttamisoikeuteen, eikä tätä ole asiassa enemmälti selvitetty. Kuten edellä on todettu, käsittää kaikkien oikeuksien siirtyminen vain tekijänoikeuslain 2 §:ssä tarkoitetut taloudelliset oikeudet, moraalisten oikeuksien säilyessä tekijälle. Luovutuksensaajan oikeutta muuttaa tai muunnella aineistoa rajoittaa siis joka tapauksessa tekijän moraaliset oikeudet teokseen tekijänoikeuslain 3 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla.
Markkinaoikeus katsoo sanottu huomioon ottaen, että vaikka ehdossa ei ole yksilöity, mitä aineiston muunteluoikeus pitää sisällään verrattuna siinä mainittuun muuttamisoikeuteen, ehtoa ei tästäkään syystä voi pitää elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä annetussa laissa tarkoitetulla tavalla kohtuuttomana.
Asiassa ei ole selvitetty, että avustajasopimuksilla olisi sellaisia tämän asian ratkaisemisen kannalta merkityksellisiä vaikutuksia tekijöille teosten käytöstä tekijänoikeusjärjestöjen välityksellä maksettaviin niin sanottuihin Kopiosto-korvauksiin.
Puheena oleva ehto ei siten ole yksittäisten osien osalta tai sitä kokonaisuutena arvioiden miltään osin Journalistiliiton väittämällä tavalla kohtuuton elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä annetussa laissa tarkoitetulla tavalla freelance-avustajiin nähden.

Freelance-avustajan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevan ehdon arviointi (vaatimuskohta 3)

Freelance-toimittajia koskevan sopimuksen avustajan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevan ehdon 4 viimeinen virke kuuluu: ”Mahdollisista oikeuksia ym. koskevista kolmannen vaatimista korvauksista ja tähän liittyvistä oikeudenkäyntikuluista sekä muista kustannuksista vastaa Avustaja.”
Puheena olevassa ehdossa todetaan edellä sanotun lisäksi seuraavaa: ”Avustaja vastaa siitä, että hänellä on valtuudet myöntää avustusehtojen mukaiset oikeudet Lehdelle ja Kustantajalle, ja että hän on hankkinut kaikki haastattelun tai kuvien tämän sopimuksen mukaiseen käyttöön tarvittavat luvat ja suostumukset. Avustajan tulee informoida etukäteen haastateltavaa tai valokuvattavaa siitä, että aineistoa voidaan avustusehtojen mukaisesti käyttää Sanoma-konsernin laajuisesti sekä myös luovuttaa edelleen. Mikäli haastateltava tai valokuvattava haluaa rajoittaa haastattelun tai kuvien käyttöä avustusehtojen mukaisesta käytöstä, tulee Avustajan informoida tästä Lehteä ennen Aineiston luovuttamista.”
Freelance-yrityksiä koskevan sopimuksen osalta vastaavanlaisessa ehdossa 4 puhutaan Avustajan sijaan Avustajayhtiöstä. Muissa hakemuksen kohteena olevissa sopimuksissa on vastaavanlaiset ehdot 3.
Asiassa on selvitetty, että Sanoma News Oy:n voimassa olevien freelance-toimittajia, freelance-yrityksiä, freelance-valokuvaajia, freelance-valokuvayrityksiä, freelance-kuvittajia ja freelance-grafiikkayrityksiä koskevien avustusehtojen mukaan avustaja vastaa ”mahdollisista oikeuksia ym. koskevista kolmannen vaatimista korvauksista ja tähän liittyvistä oikeudenkäyntikuluista sekä muista kustannuksista”. Lisäksi avustusehdoissa on todettu, että avustaja vastaa siitä, että hänellä on valtuudet myöntää avustusehtojen mukaiset oikeudet luovutuksensaajalle tai että hänellä on kaikki kuvien tiedossa olevaan käyttöön ja luovutukseen liittyvät asianmukaiset luvat ja suostumukset.
Freelance-avustajien oikeuksia ja velvollisuuksia koskevan riidanalaisen ehdon viimeinen virke on osa ehtoa, jossa määritellään freelance-avustajan vastuu siitä, että hänellä on oikeus luovuttaa avustajasopimuksessa tarkoitetut oikeudet luovutuksensaajalle. Puheena olevaa riidanalaista ehtoa on siten tarkasteltava siinä asiayhteydessä, jossa sitä on käytetty. Riidanalainen ehto on sellaisenaan sisältynyt myös Sanoma News Oy:n voimassa oleviin sopimuksiin. Ehtokohtaa on kuitenkin nyt täsmennetty sen suhteen, miten freelance-avustajan tulisi informoida paitsi haastateltavaa tai valokuvattavaa aineiston käyttämisestä myös luovutuksensaajaa haastateltavan tai valokuvattavan mahdollisesti asettamista rajoituksista.
Ehdossa on kysymys freelance-avustajan vastuusta sopimussuhteessa siitä vahingosta, joka mahdollisesti syntyy sen seurauksena, että hän on oikeudettomasti luovuttanut avustajasopimuksissa tarkoitetun aineiston luovutuksensaajalle. Ehtoa ei voi pitää siten epäselvänä tai tulkinnanvaraisena saati lainvastaisena, että se olisi Journalistiliiton väittämällä tavalla kohtuuton elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä annetussa laissa tarkoitetulla tavalla freelance-avustajiin nähden.
Journalistin ohjeiden mukaan haastateltavalla on oikeus saada ennakolta tietää, millaisessa asiayhteydessä hänen lausumaansa käytetään. Haastateltavalle on myös kerrottava, jos haastattelua voidaan käyttää useammissa välineissä. Puheena oleva ehto ei muodosta freelance-avustajalle estettä menetellä sanotulla tavalla.
Puheena oleva ehto ei siten ole Journalistiliiton väittämällä tavalla kohtuuton elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä annetussa laissa tarkoitetulla tavalla freelance-avustajiin nähden.

Johtopäätös sopimusehtojen kohtuuttomuudesta

Yhteenvetona edellä lausutusta markkinaoikeus toteaa, että Sanoma News Oy:n freelance-toimittajia, freelance-yrityksiä, freelance-valokuvaajia, freelance-valokuvayrityksiä, freelance-kuvittajia ja freelance-grafiikkayrityksiä koskevien avustajasopimusten palkkioita tai maksuja, lehden oikeuksia sekä freelance-avustajien oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat sopimusehdot eivät ole Journalistiliiton väittämällä tavalla kohtuuttomia elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä annetussa laissa tarkoitetulla tavalla freelance-avustajiin nähden.

Hakemus on näin ollen hylättävä.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus hylkää hakemuksen.

10 kommenttia:

 1. Taidan olla itsekin allekirjoittanut samanlaisen sopimuksen, joka tapauksessa lukuisia vastaavia muiden yhtiöiden kanssa, joten olisi tyylitöntä kommentoida kuin aivan yleisesti: kokemukseni mukaan nämä sopimukset on tapana allekirjoittaa nonchalantisti herrasmiehen elkein, usein sitä huolettomammin kuta paremmat edellytykset henkilöllä olisi asiaa analysoida. Kerran pienen mutta hyvin kokeneen kustantajan tarjoama paperi näytti kynää esiin kaivaessani tavanomaistakin nettikutoisemmalta (tiedättehän, ei mitään asetteluja vaan tekstipötkö, jossa kuitenkin kalskahtavia sanontatapoja) tulin mutisseeksi kysymyksen. Sain heti kuulla kuinka professori NN (nimikirjaimet muutettu), arvostettu sivilisti, oli allekirjoittanut juuri tällaisen edellisellä viikolla. Tämä tietenkn johtunee siitä, että asiantuntijalle julkaiseminen on itseisarvo, jonka rinnalla joka tapauksessa pieniin jäävä palkkio on aivan sivuseikka.

  VastaaPoista
 2. Ehdotan laajaa freelancer boikottia ja työnhaku boikottia sanoma magazinesia vastaan.

  VastaaPoista
 3. Jaksamatta lukea pitkää tekstiä kokonaan ja ymmärtämättä millä puolella bloginpitäjä on, ihmettelen seuraavaa: Kuinka voidaan yksittäistä ihmistä ja suurta pörssiyritystä pitää "tasa"vertaisina liikkeenharjoittajina. Mielestäni freelancereihin ja franchising- yrittäjiin olisi sovellettava työehtolainsäädäntöä. Ainakin kuluttajansuojan lisäksi olisi säädettävä yrittäjänsuojasta.

  Pienyrittäjien ja ammatinharjoittajien asiaa ei ainakaan Kokoomus aja. Kuka ilmoittautuu?

  VastaaPoista
 4. Joo, koskee muakin. mut' nytei napannu, on sen verran juosten kustu esitys. Tuli jotenkin mieleen IL.fi -osoitteesta löytyvät arvostelutekstit päivän leffoista. Ne sitä joskus jättää ihan suosiolla parin kolmen lukukerran jälkeen rauhaan, ja lukasee vaikka telkku.com:sta pätkä rainan sisällöstä.
  Tai jostain lehdestä.

  VastaaPoista
 5. Voisiko Sanoma-konsernin suhteen kyseessä olla myös määräävä markkina-asema?

  VastaaPoista
 6. Rakas Yleisradiommekin kunnostautuu tekijöiden ja esittäjien oikeuksia ryöstämällä (tai ainakin yrittämällä). Tässä tapaus muutaman vuoden takaa:

  Vähän toisella kymmenellä olevalle pienelle viulistille tarjoutui mahdollisuus osallistua videonauhoitukseen, jossa hän esitti erään Sibeliuksen kappaleen viululla. Suullisesti sovitun mukaan nauhoitusta oli tarkoitus käyttää YLEn Suomalaiset sävelet jr. ohjelman jaksossa. Palkkioksi luvattiin kaksi elokuvalippua. Myöhemmin, nauhoituksen jälkeen meille lähetettiin esiintymissopimus joka oli tekstiltään seuraava:

  ESIINTYMISSOPIMUS

  N.N (hetu xxxxxx-xxxx) on lupautunut esittämään musiikkikappaleen YLE Koulu-Tv:n tuottamassa sarjassa Suomalaiset sävelet Jr.

  Käyttöoikeus työn tulokseen siirtyy Yleisradiolle. Siihen sisältyvät Suomalaiset Sävelet Jr. -tv-ohjelmien rajoittamattomat
  esitykset sekä esiintyjän osuus myyntitallenteessa ja ohjelmasarjan internet-sivuilla.

  Alaikäisen esiintyjän puolesta sopimuksen allekirjoittaa huoltaja.

  1.6.2006

  Esiintyjä tai huoltaja X.X YLE Koulu-tv

  Kun korvasimme allekirjoittamassamme versiossa "rajoittamattomat" --> "4 vuoden ajan" ja poistimme "sekä esiintyjän ... sivuille", nauhoitusta ei käytetty ohjelmassa, koska kuulemma YLE tarvitsee oikeuden DVD-tallenteen myymiseen, vaikka tallenteesta ei ollut puhetta nauhoituksesta alkujaan (suullisesti) sovittaessa.

  Koska ohjelmasarjassa käytetään musiikkia, josta joka tapauksessa joudutaan maksamaan tekijänoikeuskorvaukset, jäimme ihmettelemään, miksi esittäjille ei haluta maksaa käypiä korvauksia tallennemyynnistä. Elokuvaliputhan lienevät olleet ilmaisia suhdetoimintalippuja.

  VastaaPoista
 7. Ad -rh: - tämä oli siis markkinaoikeuden tekstiä.

  Lehdistä tulet saamaan virheellisen yhteenvedon - tämä on arvaus.

  VastaaPoista
 8. Jeps, K, muttei hesarissa, tällaset luetaan siellä virheettömiksi.

  VastaaPoista
 9. Eikös tämä Kemppinen ole joka toisessa blogissaan vannonut ja vakuuttanut, että hän, toisin kuin jotkut muut ymmärtämättömät, ei ota koskaan julkisuudessa kantaa keskeneräisiin oikeustapauksiin.

  Nyt tämä sama Kemppinen sitten - taas kerran - häärii aivan intona lainvoimaa vailla olevan tuomion kimpussa!

  VastaaPoista
 10. Ad Anonyymi: - "ottaa kantaa" tarkoittaa kannanottoa. Katso lähemmin sanakirjasta.

  "Synonyymi" tarkoittaa samaa merkitsevää sanaa. Synonyymi kannanotolle on mielipiteen esittäminen.

  Suosittelen kansakoulukurssin kertaamista (etenkin lukeminen - luetun ymmärtäminen näyttää olevan Sinulle vaikeaa).

  VastaaPoista