Sivun näyttöjä yhteensä

12. kesäkuuta 2012

Halla-aho


Halla-aho on oikeassa. Häntä ei käytännössä voi erottaa hallintolautakunnan puheenjohtajan tehtävästään. Valiokunnat valitaan koko vaalikaudeksi. Tiedossani ei ole tapauksia, joissa uusi valinta olisi johtunut muusta kuin jäsenen kuolemasta tai kansanedustajan tehtävästä luopumisesta.

Perustuslaissa on määräys kansanedustajan erottamisesta. Tällainen asia voidaan ottaa käsiteltäväksi, säädettyjä menettelytapoja noudattaen, kun kansanedustaja on syyllistynyt tahalliseen rikokseen, josta hänet on tuomittu vankeuteen.

Painostaminen kuuluu poliittisen toiminnan luonteeseen. Puheenjohtaja T. Soinilla ei ole Halla-ahon asiassa käytettävissään muuta keinoa kuin painostaminen. Kirjoitukset takinkääntämisestä eivät oikein osu kohteeseen. Soini on oikeassa. Tosin hänen ratkaisunsa on pakon sanelema. Eduskuntaryhmä ei voi tehdä mitään, jos Halla-aho ei vain eroa.

Blogissaan http://cms.hommaforum.org/ Halla-aho kirjoitti 11.6.: ”Kko:n päätöstä ei kannata pitää minään taivaallisena totuutena. Se on muutaman ihmisen henkilökohtainen tulkinta. Se, että hovi- ja käräjäoikeuden tuomarit olivat tulleet päinvastaiseen johtopäätökseen, osoittaa, että tulkinnanvaraa oli.”

Halla-ahoa pidetään kai älykkäänä henkilönä. Tässä kohdin hänen älynsä pettää. Tuomioistuimen, etenkin korkeimman oikeuden päätös on jotain aivan muuta kuin muutaman ihmisen henkilökohtainen tulkinta. Edellä selostamani Halla-ahon asemaa koskeva tulkinta perustuu lakiin, ja sen takeena ovat tuomioistuimet, eivät ne ihmiset, jotka niissä istuvat.

Hän siis katkaisisi oksan, jolla hän istuu. Se oksa – tuomioistuimen asema – ei kuitenkaan edes värähdä hänen lihaksillaan.

Minulla on ollut jo kauan täysin kielteinen käsitys Halla-ahosta. Silti yllätyn hiukan. Hänen esittämäänsä, edellä lainaamaani kannanottoa tuomioista ”muutaman ihmisen henkilökohtaisena tulkintana” ei ole esitetty Suomessa lapualaisvuosien jälkeen eli 80 vuoteen. Esimerkiksi Moskovan kommunistit pitivät tuomioistuimia luokkavallan aseina, joiden ratkaisuilla ei ollut merkitystä. Se on eri mielipide eikä logiikkaa vailla.

Hänen mielipiteensä harhaisuus on heti osoitettavissa. Tuomioistuimen päätös on täytäntöönpanokelpoinen ja lainvoimainen. Sakkorahat haetaan, halusipa tuomittu tai ei. Vankeuteen tuomittu kannetaan korvista poliisiautoon.. ”Yksityisten henkilöiden tulkintaan” eivät toiset ”yksityiset henkilöt” eli esimerkiksi muut korkeimman oikeuden jäsenet, voi puuttua. Edes nyt tuomion antaneet jäsenet eivät voi omasta aloitteestaan ottaa pääasiaa uudelleen harkittavaksi. Lainvoima (oikeusvoima) tarkoittaa sitä.

Puhe tulkinnanvarasta näyttää sekin perustuvan Halla-ahon tyhmyyteen. Tuomioistuimen tehtävä on tulkinta. Korkeimman oikeuden tehtävä on asiasta annetun lain mukaan ratkaista eli antaa niin sanottuja prejudikaatteja vaikeasti tulkittavia asioita.

Kansanedustaja kysyy vielä, miten pitkäksi aikaa minkäkinlainen rikos invalidoi (?) henkilön erilaisiin tehtäviin. Hän olisi voinut kysyä sitä keneltä tahansa peruskoulun ala-asteen oppilaalta tai sellaisen puuttuessa oikeustieteen ylioppilaalta. Tuomion seuraamukset tulevat voimaan tuomion antamisesta, eli Halla-ahon laskenta alkoi viime viikolla. (Hovioikeuden ratkaisun täytäntöönpanokelpoisuus on hiukan eri asia.)

Luottamustoimessa henkilön sopivuuteen vaikuttava rikos on sellainen, joka on lähellä tuossa luottamustoimessa käsiteltäviä asioita. Esimerkiksi Halla-aho on tuomittu juuri sellaisista rikoksista, joiden vuoksi hän soveltuu sangen huonosti eduskunnan hallintovaliokuntaan. Lisäksi erinäisissä tehtävissä odotetaan asianomaisen käyttäytyvän kunniallisesti.

Turhan muuten kuvitella, ettei korkein oikeus olisi miettinyt Halla-ahon kohtaloa huolellisesti. Kansanedustajaa tuomittaessa on oltava erikoisen varovainen. Itse olisin tuomarina määrännyt kuukauden vankeutta ehdollisena. Ja se olisi ollut menoa valiokunnasta, perustuslakivaliokunnan annettua asiasta lausuntonsa. Jos olisi keskusteltu kahdesta tai kolmesta kuukaudesta, olisin ollut valmis. Teko on törkeä, kuten tuomitun kommenttikin.

 = = =

Lisäys 12.6. aamulla

Koska kommenteista näkee, etteivät niiden kirjoittajta ole kuitenkaan selvillä korkeimman oikeuden perusteluista, liitän ne selvyyden vuoksi tähän.


Korkeimman oikeuden ratkaisu

Perustelut

I Kysymyksenasettelu

1. A on internetissä olevalla sivustollaan www.A.com/scripta julkaissut 3.6.2008 kirjoituksen otsikolla ”Muutama täky Illmanin Mikalle”. Kirjoituksessa on esitetty jäljempänä selostetut kaksi lausumaa, joiden johdosta virallinen syyttäjä on vaatinut A:lle rangaistusta rikoslain 17 luvun 10 §:n nojalla uskonrauhan rikkomisesta ja rikoslain 11 luvun 10 §:n nojalla kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Syyttäjä on lisäksi vaatinut, että syytteessä tarkoitetut sisällöltään lainvastaiset verkkoviestit määrätään sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 22 §:n 3 momentin nojalla poistettaviksi yleisön saatavilta ja hävitettäviksi.
2. Käräjäoikeus on lukenut A:n syyksi uskonrauhan rikkomisen ja tuominnut hänet siitä 30 päiväsakon rangaistukseen. Syyte kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on käräjäoikeudessa hylätty. Käräjäoikeus on määrännyt kirjoituksen tuomiolauselmassa yksilöidyin tavoin poistettavaksi yleisön saatavilta.
3. Hovioikeus on pysyttänyt käräjäoikeuden tuomion lopputuloksen muutoin, mutta on määrännyt yleisön saatavilta poistettavaksi ja hävitettäväksi vain ne kirjoituksen kappaleet, joihin syyksilukeminen on kohdistunut.
4. Syyttäjän valituksen perusteella Korkeimmassa oikeudessa on kysymys siitä, onko A:n syyksi luettava myös kiihottaminen kansanryhmää vastaan ja määrättävä myös tämän lausuman sisältävät verkkoviestin osat poistettavaksi ja hävitettäväksi. A:n valituksen perusteella kysymys on siitä, onko syyte uskonrauhan rikkomisesta hylättävä. Lisäksi kysymys on rangaistuksen määräämisestä.

II Uskonrauhan rikkominen

II.1. Uskonrauhan rikkomista koskeva rangaistussäännös ja sen tulkinnan lähtökohdat

5. Rikoslain 17 luvun 10 §:n 1 kohdan mukaan uskonrauhan rikkomisesta tuomitaan se, joka julkisesti pilkkaa Jumalaa tai loukkaamistarkoituksessa julkisesti herjaa tai häpäisee sitä, mitä uskonnonvapauslaissa (267/1922) tarkoitettu kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta muutoin pitää pyhänä.
6. Lainkohdan säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä on todettu, että uskonnollisen yhteisön asiallinen arvostelu ei toteuta uskonrauhan rikkomisen tunnusmerkistöä. Sitä ei toteuta myöskään ivallisessa sävyssä tapahtuva arvostelu, johon sisältyy asiallisia perusteita. Säännöksen soveltaminen edellyttää, että on ilmaistu pyhänä pidettävään seikkaan kohdistuva käsitys, joka on omiaan halventamaan kohteen arvoa toisen ihmisen silmissä. Teon rangaistavuus edellyttää myös, että teko tapahtuu loukkaamistarkoituksessa. Loukkaus voidaan katsoa näin tehdyksi, kun herjaamisen tai häpäisemisen loukkaavuuden käsittävät myös sellaiset henkilöt, jotka kenties itse eivät pidä herjaamisen tai häpäisemisen kohdetta pyhänä, mutta antavat arvoa toisella tavalla ajattelevien ihmisten vakaumukselle (HE 6/1997 vp s. 128).
7. Niin kuin perustuslakivaliokunnan lausunnossa (PeVL 23/1997 vp s. 3) on todettu, rangaistussäännöksen suojelukohteina ovat kansalaisten uskonnolliset vakaumukset ja tunteet sekä uskonrauha yhteiskunnassa. Säännöksen taustalla on siten sekä yleinen järjestys että toinen perusoikeus, yksilön uskonnonvapaus.
8. Uskonnonvapautta turvataan nykyisin perustuslain 11 §:ssä ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9 artiklassa. Rangaistussäännöksen tulkinnassa on lisäksi otettava huomioon perustuslain 12 §:ssä ja ihmisoikeussopimuksen 10 artiklassa turvattu sananvapauden suoja. Ihmisoikeussopimuksen 9 artiklan 2 kohdan ja 10 artiklan 2 kohdan mukaan sekä uskonnonvapautta että sananvapautta voidaan lailla rajoittaa, jos se on demokraattisessa yhteiskunnassa välttämätöntä muun muassa yleisen turvallisuuden, yleisen järjestyksen tai muiden henkilöiden oikeuksien turvaamiseksi. Perustuslakivaliokunta on edellä mainitussa lausunnossaan todennut, että uskonrauhan rikkomista koskevan rangaistussäännöksen taustalla olevia, kohdassa 6 mainittuja perusteita sananvapauden rajoittamiselle voitiin pitää tuolloisen hallitusmuodon 10 §:n ja ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan 2 kappaleen mukaisina (PeVL 23/1997 vp s. 3).
9. Uskonrauhan rikkomista koskevan rangaistussäännöksen sisällössä on siten pyritty ottamaan huomioon vastakkain olevat perusoikeudet. Ne on myös säännöstä sovellettaessa sovitettava yhteen ja pyrittävä toteuttamaan rinnakkain. Perusoikeuksien keskinäinen punninta on tapauskohtaista, ja siinä on otettava huomioon muun muassa se, millaisesta, missä asiayhteydessä ja tarkoituksessa tehdystä ja kuinka voimakkaasta uskonnollisia arvoja vastaan kohdistuneesta loukkauksesta sananvapauden käyttämisessä on kysymys sekä muut olosuhteet. Tältä pohjalta on arvioitava, kuinka välttämättömänä sananvapauteen puuttumista on pidettävä.

II.2. A:n kirjoituksen sisältö

10. Kirjoituksessa on tuotu aluksi esille Tampereen käräjäoikeuden muutama päivä aikaisemmin antama tuomio, jolla eräs henkilö oli tuomittu vankeusrangaistukseen muun ohella uskonrauhan rikkomisesta sillä perusteella, että hän oli pilkannut profeetta Muhammadia. Kirjoituksen mukaan valtionsyyttäjä Mika Illmanin ja käräjäoikeuden kanta oli, että profeetta Muhammadin loukkaaminen oli laitonta, koska Muhammad on muslimeille pyhä, minkä seikan kirjoituksessa mainittu professori oli vahvistanut. Kirjoituksessa on edelleen todettu, että ”toisaalta professori osaisi varmasti vahvistaa senkin, että kristinuskossa Jeesus ja Jumala ovat pyhiä hahmoja. Tämä ei tietenkään estä ketään pilkkaamasta Jeesusta ja Jumalaa vapaasti valitsemallaan tavalla”.
11. Tämän jälkeen kirjoituksessa on esitetty: ”Aion seuraavaksi heittää Mikalle syötin: Profeetta Muhammad oli pedofiili, ja islam on pedofilian pyhittävä uskonto, siis pedofiiliuskonto. Pedofilia on Allahin tahto.” Tässä kappaleessa mainittu virke on merkitty kirjoitukseen vahvennetulla tekstityypillä.
12. Kirjoituksessa on kysytty, ovatko nämä lauseet laittomia, ja todettu niiden varmasti loukkaavan muslimin uskonnollisia tuntoja. Tämän jälkeen kirjoituksessa on ilmoitettu asiaa lähestyttävän loogisten ketjujen avulla ja tuotu esille ”viisikymppisen” Muhammadin ja hänen kihlaamansa 6- tai 7-vuotiaan Aishan aviosuhde sekä sen ”täyttyminen” tytön ollessa 9-vuotias. Edelleen kirjoituksessa on todettu, että vahvennetulla esitetyt väitteet eivät pitäisi paikkaansa vain, jos väitetään, että ”a) Koraani ei ole kirjaimellisesti totta (ts. Muhammad ei yhtynyt 9-vuotiaaseen tyttöön). Tämä ei käy, koska islamilaisen doktriinin ja muslimien näkemyksen mukaan Koraani on kirjaimellisesti otettavaa Jumalan sanaa. Yhtymistä ja Aishan ikää ei siis voitu kiistää loukkaamatta muslimeja. b) Muhammadin toiminta ei ollut kaikilta osin hyväksyttävää. Tämäkään ei käy, koska muslimien (ja Tampereen käräjäoikeuden) näkemyksen mukaan Muhammadin kritisointi on Jumalan kritisointia ja siten pyhäinhäpäisyä. Rangaistus on kuolema. Muslimit uskovat, että Muhammadin teot olivat Jumalan tahdon mukaisia. Koska lapseen yhtyminen oli Muhammadin teko, myös se oli Jumalan tahdon mukainen.”
13. Tämän jälkeen kirjoituksessa on todettu, että kaikki argumentatiiviset väylät vahvennetulla tekstityypillä esitettyjen väitteiden kumoamiseksi oli teologisesti tukittu ja että Muhammadin pedofiiliys ja muslimien sekä Allahin pedofiliamyönteisyys voitiin kiistää vain kiistämällä Koraanin kirjaimellinen totuudellisuus tai Muhammadin asema Jumalan lähettiläänä, jonka teot ovat Jumalan tahdon mukaisia. Lopuksi kirjoituksessa on toistettu vahvennetulla tekstityypillä aiemmin esitetty väite, tällä kertaa myös alleviivattuna.

II.3. Hovioikeuden tuomio ja A:n keskeiset perusteet syytteen kiistämiselle

14. Hovioikeuden hyväksymä syyte uskonrauhan rikkomisesta on perustunut siihen, että A oli edellä kohdassa 11 mainitulla kirjoituksessa korostetulla tekstityypillä kahdesti esittämällään lausumalla loukkaamistarkoituksessa julkisesti herjannut ja häpäissyt sitä, mitä uskonnonvapauslaissa tarkoitetut islamilaiset uskonnolliset yhdyskunnat pitävät pyhänä. Syytteessä on katsottu, että lausuman esittäminen loukkaa Suomessa asuvien muslimien uskonnollisia vakaumuksia ja vaarantaa yhteiskunnassa vallitsevan uskonrauhan.
15. A on esittänyt, että syytteenalaiset lausumat olivat olleet osa hänen sananvapaudesta käymäänsä keskustelua ja syyttäjäviranomaisiin kohdistuvaa arvostelua, jonka tarkoituksena on ollut osoittaa viranomaistoiminnan linjattomuus ja sananvapauden rajojen vaihteleminen eri uskonnoista keskusteltaessa. A:n mukaan väitteet eivät asiayhteydessään ole olleet loukkaavia, eikä hänellä ole ollut väitteet esittäessään lain edellyttämää loukkaamistarkoitusta. Hän on lisäksi todennut, että hänen esittämänsä väitteet ovat islamin omiin lähteisiin nojautuvina tosia.

II.4. Korkeimman oikeuden arviointi

16. Korkein oikeus toteaa, että A on kirjoituksensa julkaistessaan toiminut kunnallispoliitikkona. Vaikka A ei ole esittänyt kysymyksessä olevia kirjoituksia varsinaisessa poliittisessa keskustelussa vaan ylläpitämässään blogissa, blogi ja hänen siinä käsittelemänsä aiheet ovat liittyneet hänen poliittiseen toimintaansa ja siinä esiin nostettuihin kysymyksiin. Tämä seikka on otettava huomioon punnittaessa sananvapauden ulottuvuutta ja sen rajoittamisen välttämättömyyttä esillä olevassa tapauksessa.
17. Ihmisoikeustuomioistuin on useassa yhteydessä todennut, että ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan 2 kohta ei juurikaan antanut mahdollisuutta rajoittaa poliittista puhetta tai keskustelua yleisesti kiinnostavista kysymyksistä ja että poliittisen keskustelun vapautta voitiin rajoittaa vain pakottavin perustein. Ihmisoikeustuomioistuin on toisaalta korostanut sitä, että poliittisenkaan keskustelun vapaus ei ollut rajoittamaton ja että demokraattinen ja pluralistinen yhteiskunta perustui suvaitsevuuteen ja ihmisten tasa-arvoon. Sen vuoksi oikeasuhtaisia seuraamuksia saattoi olla tarpeen määrätä silloin, kun luotiin muun muassa uskonnolliseen suvaitsemattomuuteen perustuvaa vihaa tai siihen yllytettiin taikka sitä yritettiin perustella (esimerkiksi Müslüm Gündüz v. Turkki, 4.12.2003, kohdat 40 ja 41, Erbakan v. Turkki 6.7.2006 kohdat 55.iv ja 56, Karatepe v. Turkki 31.7.2007 kohta 25 ja Féret v. Belgia 16.7.2009 kohdat 63 ja 64). Kun kaiken suvaitsemattomuuden vastustaminen kuului olennaisena osana ihmisoikeuksien suojeluun, oli erittäin tärkeää, että poliitikot välttivät puheissaan lausumia, jotka saattoivat ruokkia suvaitsemattomuutta (Erbakan v. Turkki kohta 64).
18. Uskonnollisia kysymyksiä koskevan sananvapauden osalta ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännössä on todettu muun muassa, että uskonnonharjoittajien tuli suvaita ja hyväksyä se, että toiset torjuivat heidän uskonnolliset käsityksensä tai jopa levittivät heidän uskolleen vihamielisiä oppeja. Uskonnollisten mielipiteiden yhteydessä sananvapauden käyttämiseen liittyviin vastuisiin kuitenkin sisältyi velvollisuus mahdollisimman pitkälle välttää aiheettoman hyökkääviä ja siten toisten oikeuksia loukkaavia ilmaisuja, jotka eivät mitenkään edistäneet ihmisoikeuksista käytävää julkista keskustelua. Näin ollen saattoi olla välttämätöntä kieltää tai säätää rangaistaviksi uskonnollisen kunnioituksen kohteisiin kohdistuvat sopimattomat hyökkäykset edellyttäen kuitenkin, että toimenpiteet olivat suhteessa hyväksyttäviin päämääriin. Sananvapauden rajoitusten välttämättömyys tuli perustella vakuuttavasti (Otto-Preminger-Institut v. Itävalta 20.9.1994 kohdat 47, 49 ja 50 sekä I.A. v. Turkki 13.9.2005 kohdat 24 – 28).
19. Korkein oikeus kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että Euroopan neuvoston yleiskokous on vuonna 2006 antanut päätöslauselman ilmaisunvapaudesta ja uskonnollisten vakaumusten kunnioittamisesta (Resolution 1510(2006) Freedom of expression and respect for religious beliefs) sekä vuonna 2007 suosituksen koskien jumalanpilkkaa, uskonnollisia loukkauksia ja vihanlietsontaa henkilöitä vastaan heidän uskonnollisen vakaumuksensa perusteella (Recommendation 1805(2007) Blasphemy, religious insults and hate speech against persons on grounds of their religion). Päätöslauselma ja suositus kuvastavat pyrkimystä korostaa ilmaisunvapautta uskonnollisten aiheiden kriittisenkin käsittelyn yhteydessä ja ohjata kansallista lainsäädäntöä niin, että rangaistavaksi säädettäisiin lähinnä sellaiset uskonnollisiin aiheisiin liittyvät loukkaavat ilmaisut, jotka ovat rinnastettavissa uskonnollista ryhmää vastaan suunnattuun kiihottamiseen, väkivallan tai vihan lietsontaan taikka jotka vakavasti häiritsevät yleistä järjestystä.
20. Korkein oikeus toteaa, että A:n tarkoituksena väitteet esittäessään on saattanut sinänsä osaltaan olla arvostella viranomaisten toimintaa eri uskontoihin liittyvissä sananvapauskysymyksissä. Niin kuin A:kin on todennut, uskonnosta ja sen opista on voitava käydä kriittistä keskustelua. Uskontoja ja niiden oppeja koskeva kärkevä, pisteliäs ja jopa loukkaavaksikin koettavissa oleva arvostelu on siten sananvapauteen kuuluvana oikeutena lähtökohtaisesti sallittua. Näin on asia varsinkin silloin, kun tällaista keskustelua käydään tai arvostelua esitetään yhteiskunnallisesti merkityksellisessä asiayhteydessä, kuten sananvapaudesta tai viranomaistoiminnasta käytävän asiallisen keskustelun yhteydessä. Niin kuin edellä viitatusta ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännöstäkin ilmenee, sananvapaus ei kuitenkaan ole edes tällöin rajoittamaton.
21. Korkein oikeus toteaa, että kysymyksessä olevat väitteet, joiden mukaan profeetta Muhammad oli pedofiili, islam pedofilian pyhittävä pedofiiliuskonto ja pedofilia Allahin tahto, ovat sekä sisällöltään että erityisesti ilmaisutavaltaan voimakkaan herjaavia ja häpäiseviä. Tämä ilmaisujen luonne on ilmeinen sellaisellekin, joille niiden kohteet eivät ole pyhiä. Kysymys ei siten ole ollut pelkästään uskonnon ja siihen liittyvien ilmiöiden asiallisesta arvostelusta kärjekkäitä, loukkaavia tai provosoivia ilmaisuja käyttäen, vaan sen laatuisesta herjaavasta hyökkäyksestä islamia ja sen pyhänä pitämiä kohtaan, jonka johdosta muslimit ovat voineet perustellusti tuntea joutuneensa oikeudettoman ja loukkaavan hyökkäyksen kohteeksi (I.A. v. Turkki 13.9.2005 kohta 29). Nykyislamiin ja sen pyhinä pitämiin uskonnollisen kunnioituksen kohteisiin kohdistuvien väitteiden herjaavuutta ei ole ollut omiaan vähentämään se A:n esiin nostama seikka, että kirjoituksessa on pyritty todistelemaan sanottujen väitteiden paikkansapitävyyttä viittaamalla profeetta Muhammadin elämästä koraanissa kerrottuun.
22. Korkein oikeus katsoo, että sanotun kaltaisten herjaavien väitteiden esittämiseen ei ole oikeuttanut A:n väittämä tarkoitus selvittää sananvapauden rajoja tai osoittaa viranomaistoiminnan epäjohdonmukaisuutta. Näihin kysymyksiin liittyvän, voimakkaankin arvostelun esittäminen olisi ollut mahdollista ilman islamin pyhänä pitämien arvojen häpäisemistä. Kyseessä olevan kaltaiset, koko uskontokunnan ja sen pyhät kunnioituksen kohteet voimakkaan kielteisesti leimaavat herjaavat iskulauseet eivät edistä uskonnoista tai yhteiskunnallisista kysymyksistä käytävää keskustelua, vaan ne ovat päinvastoin omiaan herättämään ja vahvistamaan uskonnollista suvaitsemattomuutta ja ennakkoluuloja. Näistä syistä sekä yleisen järjestyksen ja yhteiskuntarauhan säilyttämistavoitteen kannalta on perusteltua, että tällaisten väitteiden esittäjän sananvapauden suojaan puututaan rikosoikeudellisin seuraamuksin.
23. Kysymyksessä olevien lausumien sisältö ja esitystapa huomioon ottaen A on epäilyksittä käsittänyt niiden herjaavan ja häpäisevän luonteen. Myös A:n väittämä pyrkimys koetella sananvapauden rajoja ”heittämällä” syyttäjälle ”syötti” osaltaan osoittaa sen, että hän on mieltänyt esittämiensä väitteiden loukkaavan muslimien uskonnollisia tunteita tunnusmerkistön täyttävällä tavalla. Tietoiseen loukkaamistarkoitukseen viittaa sekin, että ilmaisut on esitetty kirjoituksessa kahdesti muusta tekstistä selvästi erottuvalla tekstityypillä. A on siten ne esittäessään toiminut rikoslain 17 luvun 10 §:ssä tarkoitetussa loukkaamistarkoituksessa.
24. Korkein oikeus päätyy edellä mainituilla perusteilla siihen, ettei hovioikeuden tuomion lopputuloksen muuttamiseen ole uskonrauhan rikkomista koskevan syyksilukemisen osalta aihetta.

III Kiihottaminen kansanryhmää vastaan

III.1. Kansanryhmää vastaan kiihottamista koskeva rangaistussäännös ja sen tulkinnan lähtökohdat

25. Tekoaikana 3.6.2008 voimassa olleen rikoslain 11 luvun 10 §:n (212/2008) mukaan kiihottamisesta kansanryhmää vastaan tuomitaan se, joka yleisön keskuuteen levittää lausuntoja tai muita tiedonantoja, joissa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin kansallista, etnistä, rodullista tai uskonnollista ryhmää taikka niihin rinnastettavaa muuta kansanryhmää. Säännös perustuu vuonna 1965 tehtyyn kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevaan yleissopimukseen sekä vuonna 1966 hyväksyttyyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen, jotka ovat tulleet Suomessa voimaan 1970-luvulla (HE 19/1970 vp s. 1 ja HE 94/1993 vp s. 32). Ihmisoikeustuomioistuin on hyväksynyt, että syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus otetaan huomioon tulkittaessa ihmisoikeussopimuksen sananvapautta koskevaa 10 artiklaa (ks. Jersild v. Tanska, 23.9.1994, kohta 30).
26. Mainittua rangaistussäännöstä on sovellettava tässä asiassa, koska 1.6.2011 voimaan tulleen rikoslain 11 luvun 10 §:n (511/2011) soveltaminen ei johda lievempään lopputulokseen. Sanotulla lainmuutoksella, jolla Suomen lainsäädäntö on saatettu vastaamaan Euroopan Unionin neuvoston rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumiseksi rikosoikeudellisin keinoin annettua puitepäätöstä (2008/913/YOS) sekä Euroopan neuvoston jäsenmaiden 28.1.2003 tekemää Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjaa (ETS 189), on pyritty täsmentämään tässä asiassa sovellettavaksi tulevaa säännöstä.
27. Niin kuin myös voimassa olevaa säännöstä koskevissa esitöissä (HE 317/2010 vp s. 42) on todettu, tämänkin rangaistussäännöksen soveltamisessa ja rangaistavuuden rajaamisessa on tärkeää ottaa huomioon säännöksen suhde perustuslain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen suojaamaan sananvapauteen. Viestintään ei saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä ottaen huomioon sananvapauden merkitys kansanvaltaisessa oikeusvaltiossa. Niinpä esimerkiksi maahanmuutto- ja ulkomaalaispolitiikan tai siitä vastuussa olevien ankarakaan arvostelu ei sellaisenaan täytä rikoksen tunnusmerkistöä. Rangaistavaa kuitenkin on kansanryhmien uhkaaminen, solvaaminen tai panettelu.

III.2. A:n kirjoituksen sisältö

28. Kohdassa 1 mainitussa A:n blogikirjoituksessa on tältä osin todettu seuraavaa. ”Seuraava täky kuuluu: Ohikulkijoiden ryöstely ja verovaroilla loisiminen on somalien kansallinen, ehkä suorastaan geneettinen erityispiirre.” Virke on esitetty vahvennetulla tekstityypillä ja alleviivattuna.
29. Kirjoituksessa on kysytty, onko edellä mainittu väite sopimaton, ja sen jälkeen todettu, että Julkisen Sanan Neuvostolle oli tehty kantelu Kaleva-lehden pääkirjoituksesta, jossa ”päissään tappamisen arveltiin olevan suomalaisten kansallinen, ehkä suorastaan geneettinen erityispiirre”. Kirjoituksessa on todettu, että neuvosto ei ollut ottanut kantelua käsiteltäväkseen, ja siteerattu neuvoston sihteerin seuraava lausuma: ”Kirjoittaja viitannee selvityksiin, joissa humalajuominen on havaittu suomalaisen alkoholikulttuurin erityispiirteeksi. Myös humalan ja väkivallan välillä on todettu yhteyksiä. Ongelman geneettistä taustaa kirjoittaja ei käsittele faktana vaan esittää siitä oman arvelunsa.”
30. Kirjoituksessa on tämän jälkeen esitetty, että koska kiihottaminen kansanryhmää vastaan on virallisen syytteen alainen rikos ja koska valtionsyyttäjä Illman ei ollut viran puolesta puuttunut Kalevan juttuun, voitaneen tehdä johtopäätös, että negatiivisia, kansallis-geneettisiä stereotypioita saa julkaista, kunhan niitä ei käsitellä faktana.
31. Kirjoituksessa on edelleen lausuttu, että kaikki somalit eivät tietenkään ryöstä tai loisi verovaroilla, mutta eivät toisaalta kaikki suomalaisetkaan tapa päissään. Tämän jälkeen kirjoituksessa on esitetty tilastotietoja somalien ryöstörikoksista ja työssä käymisestä sekä todettu, että ryöstely ja loisiminen ovat somalien lukumäärään suhteutettuina paljon tavallisempia ilmiöitä kuin humalassa tappaminen suomalaisten keskuudessa. Kirjoitus päättyy seuraavaan toteamukseen. ”Niinpä esitän uudelleen arvioni (jota en käsittele faktana): Ohikulkijoiden ryöstely ja verovaroilla loisiminen on somalien kansallinen, ehkä suorastaan geneettinen erityispiirre.” Viimeksi mainittu virke on esitetty vahvennetulla tekstityypillä.

III.3. Syyte, A:n keskeiset perusteet syytteen kiistämiselle ja hovioikeuden tuomio

32. Syyte on tältä osin perustunut siihen, että A oli levittänyt yleisön keskuuteen lausunnon ja tiedonannon, joissa panetellaan ja solvataan somaleista koostuvaa kansallista tai siihen rinnastettavaa ryhmää esittämällä, että ryöstely ja verovaroilla loisiminen on somalien kansallinen, ehkä suorastaan geneettinen erityispiirre. Syytteen mukaan lausuma sisältää asiallisesti väitteen, että kysymyksessä olevaan ryhmään kuuluvilla ihmisillä on ominaispiirre, joka ennalta määrätysti johtaa heidän kohdallaan yleiseen rikollisuuteen ja verovaroilla loisimiseen. Sanottu syrjivä ja vahvasti yleistävä väite on siten sanottua ihmisryhmää solvaava ja panetteleva, koska siinä kerrotuin tavoin kuvattiin kokonaiseen ihmisryhmään kuuluvat ihmiset rikollisina ja yhteiskunnan loisina ja muihin nähden ala-arvoisina. Syytteen mukaan lausunto loukkaa näiden ihmisten ihmisarvoa. Syyttäjä on katsonut väitteen niin sanotuksi vihapuheeksi, joka ei nauti sananvapauden suojaa.
33. A on katsonut, ettei teko ole ollut oikeudenvastainen ja rangaistava sen vuoksi, että väitteen esittämisessä on sen asiayhteys huomioon ottaen ollut kysymys Julkisen Sanan Neuvoston ja valtionsyyttäjän toiminnan sarkastisesta arvostelusta. Väitettä ei ollut esitetty kirjoituksessa tosiasiana, vaan tarkoituksena oli osoittaa, että eri etniset ryhmät nauttivat eriasteista suojaa ja olivat eriarvoisia lain edessä sen suhteen, miten näihin ryhmiin kohdistettuihin solvaaviin ja panetteleviin ilmauksiin suhtaudutaan ja reagoidaan muun muassa viranomaistoiminnassa.
34. Hovioikeus on hylännyt syytteen. Hovioikeus on katsonut, että A:n väite, joka oli sellaisenaan ollut somaleja panetteleva ja loukkaava, oli liittynyt välittömästi sanomalehti Kalevan pääkirjoitukseen sekä Julkisen Sanan Neuvoston ja syyttäjäviranomaisen ratkaisuihin kohdistuneeseen arvosteluun. Hovioikeuden mukaan A:n ilmeisenä pyrkimyksenä oli ollut osoittaa julkisuudessa suomalaisista esitetyn väitteen loukkaavuus rinnastamalla se suoraan toiseen kansanryhmään kohdistuvaan vastaavaan kärjekkääseen väitteeseen ja tällä tavoin kritisoida viranomaistoimintaa. Hovioikeus on katsonut, että kirjoituksessa oli tältä osin pysytty sallitun liioittelun ja provokaation rajoissa.

III.4. Korkeimman oikeuden arviointi

35. Arvioinnin lähtökohtien osalta Korkein oikeus viittaa siihen, mitä edellä kohdissa 16 ja 17 on todettu A:n kirjoituksen liittymisestä hänen poliittiseen toimintaansa ja ihmisoikeustuomioistuimen tulkinnoista sananvapauden rajoittamisesta tämän kaltaisissa yhteyksissä. Ihmisoikeustuomioistuimen käytännön perusteella voidaan päätellä, että rikosoikeudelliseen seuraamukseen tuomitseminen on tullut kysymykseen sananvapauden suojasta huolimatta lähinnä silloin, kun voidaan katsoa ihmis- ja perusoikeuksia loukatun vihaan tai väkivaltaan yllyttämisen muodossa. Vihapuheiden, jotka saattoivat loukata henkilöitä tai henkilöryhmiä, ei ole katsottu ansaitsevan sananvapauden suojaa (esimerkiksi Karatepe v. Turkki, 31.7.2007, kohta 25, Erbakan v. Turkki, 6.7.2006, kohdat 56 ja 57 ja Müslüm Gündüz v. Turkki, 4.12.2003, kohdat 40 ja 41).
36. Sananvapauden rajoja maahanmuuttoon liittyvässä poliittisessa kirjoittelussa koskee ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisu asiassa Feret v. Belgia, 16.7.2009. Ihmisoikeustuomioistuin on katsonut, että kansallismielisen puolueen puheenjohtajan ja parlamentin jäsenen tuomitseminen kiihottamisrikoksesta vankeusrangaistukseen ja menettämään vaalikelpoisuutensa hänen maahanmuuttajiin kohdistamansa poliittisen arvostelun johdosta ei ollut rikkonut sananvapautta koskevaa ihmisoikeussopimuksen 10 artiklaa. Poliitikko oli kirjoituksillaan pitänyt maahan muuttaneita ulkomaalaisia rikollisina, jotka tulivat maahan käyttääkseen hyväkseen maahan asettumisestaan johtuneita etuuksia. Ratkaisun mukaan tällaiset puheet olivat omiaan herättämään yleisössä, varsinkin asioihin vähemmin perehtyneissä henkilöissä, halveksuntaa ja eräissä jopa vihaa ulkomaalaisia kohtaan. Rasistista syrjintää ja ulkomaalaisvihaa tuli vastustaa niiden kaikissa muodoissaan niin pitkälle kuin mahdollista ja silloinkin, kun puheella ei kehotettu ryhtymään mihinkään tiettyyn väkivaltaiseen tai muutoin rikolliseen tekoon. Ratkaisussa katsottiin, että valittajan asema parlamentaarikkona ei vähentänyt hänen vastuutaan ja että oli olennaisen tärkeää, että poliitikot välttivät julkisissa puheissaan ilmaisuja, jotka olivat omiaan herättämään ja ylläpitämään suvaitsemattomuutta. Käytetyt stereotyyppiset iskulauseet tai ilmaisut olivat omiaan saattamaan keskustelun järkevän väittelyn ulkopuolelle, mikä lisäsi rasististen puheiden haitallisia vaikutuksia.
37. Korkein oikeus toteaa, että A:n kirjoituksessa esitetyssä väitteessä, jonka mukaan ohikulkijoiden ryöstely ja verovaroilla loisiminen on somalien kansallinen, ehkä suorastaan geneettinen erityispiirre, somalit kuvataan kansanryhmänä rikollisiksi ja yhteiskuntamoraaliltaan muihin nähden ala-arvoisiksi. Väite on siten somaleja kansanryhmänä panetteleva ja solvaava. Voimassa olevan rangaistussäännöksen perusteluissa (HE 317/2010 vp s. 42) tämän sisältöisten lausumien levittämistä on pidetty esimerkkinä rangaistavasta menettelystä.
38. A:n esittämien kiistämisperusteiden johdosta Korkein oikeus toteaa, että A:n tarkoituksena on saattanut sinänsä osaltaan olla esittää väittämäänsä kritiikkiä tiedotusvälineitä ja viranomaistoimintaa kohtaan. Korkein oikeus katsoo, että tällainen tarkoitus ei kuitenkaan ole oikeuttanut panettelemaan ja solvaamaan somaleita kansanryhmänä. Arvostelun esittäminen – sarkastisessakaan tyylilajissa – ei ole edellyttänyt somaleiden leimaamista rikollisiksi ja loisiksi. Sarkastiseksi kirjoituksessa on lähinnä ymmärrettävissä väitteeseen liitetty maininta siitä, että sitä ”ei käsitelty faktana”. Ainakin osa blogin lukijoita on myös voinut ymmärtää väitteen tosiasiassa tarkoitetun vakavasti otettavaksi varsinkin, kun väite on kirjoituksessa toistettu sen jälkeen, kun sen paikkansa pitävyyttä on pyritty tukemaan tilastotiedoin. A joka tapauksessa on epäilyksittä ymmärtänyt väitteensä panettelevan ja solvaavan luonteen, mitä osoittaa sekin, että tämäkin väite on kirjoituksen mukaan ollut ”täky” syyttäjälle. Teon tahallisuuden kannalta merkitystä ei ole sillä, onko A itse pitänyt väitettään totena.
39. Korkein oikeus katsoo, että kysymyksessä olevan kaltaiset panettelevat ja herjaavat lausumat ovat omiaan herättämään suvaitsemattomuutta, halveksuntaa ja mahdollisesti jopa vihaa niiden kohteena olevaa kansanryhmää kohtaan. Ne ovat siten ymmärrettävissä niin sanotun vihapuheen kaltaisiksi lausumiksi, jotka eivät nauti sananvapauden suojaa. Tällaisten lausumien esittäjään on perusteltua kohdistaa rikosoikeudellisia seuraamuksia.
40. Edellä mainituilla perusteilla Korkein oikeus katsoo A:n syyllistyneen siihen kiihottamiseen kansanryhmää vastaan, mistä hänelle on vaadittu rangaistusta.

Rangaistuksen määrääminen

41. A on syyllistynyt jo hovioikeuden hänen syykseen lukeman rikoslain 17 luvun 10 §:ssä tarkoitetun uskonrauhan rikkomisen lisäksi rikoslain 11 luvun 10 §:ssä tarkoitettuun kiihottamiseen kansanryhmää vastaan. Koska uskonrauhan rikkomisesta tuomittava rangaistus on sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan tuomittava rangaistus on sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta, yhteisen rangaistuksen mittaamisen lähtökohdaksi on rikoslain 7 luvun 5 §:n 2 momentin mukaan otettava viimeksi mainitusta rikoksesta tuomittava rangaistus. Syyttäjä on vaatinut, että A tuomitaan hänen syykseen luetuista rikoksista yhteiseen ehdolliseen vankeusrangaistukseen.
42. Rikoslain 6 luvun 3 §:n mukaan rangaistusta määrättäessä on otettava huomioon kaikki lain mukaan rangaistuksen määrään ja lajiin vaikuttavat perusteet sekä rangaistuskäytännön yhtenäisyys. Sanotun luvun 4 §:n mukaan rangaistus on mitattava niin, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen, teon vaikuttimiin sekä rikoksesta ilmenevään muuhun tekijän syyllisyyteen.
43. Korkein oikeus toteaa, että A:n syyksi luettava kiihottamisrikos on tiettyyn kansanryhmään kuuluvien ihmisten ihmisarvoa loukkaavana luonteeltaan verraten vakava. Syyksi lukemisen perusteena oleva kirjoitus ei kuitenkaan ole sisältänyt kiihottamista väkivaltaan tai siihen rinnastettavaa uhkauksenomaista vihan lietsomista. Myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ratkaisukäytännössään tuomitun rangaistusseuraamuksen oikeasuhtaisuutta arvioidessaan kiinnittänyt huomiota käytettyjen ilmaisujen laatuun ja luonteeseen (ks. esimerkiksi Kutlular v. Turkki, 29.4.2008, kohdat 49 - 52).
44. Korkein oikeus katsoo, että oikeansuhtaisena seuraamuksena A:n teoista on pidettävä sakkorangaistusta. A tuomitaan yhteiseen 50 päiväsakkoa vastaavaan sakkorangaistukseen. Päiväsakon rahamäärä on vahvistettu viimeksi toimitetun verotuksen mukaisten tietojen perusteella.

Verkkoviestin hävittämismääräys

45. Myös ne lausumat, joiden on edellä todettu täyttävän kiihottamisrikoksen tunnusmerkistön, on määrättävä sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 22 §:n 3 momentin nojalla poistettavaksi yleisön saatavilta ja hävitettäväksi.

Tuomiolauselma

Hovioikeuden tuomiota muutetaan. A:n syyksi luetaan kiihottaminen kansanryhmää vastaan (tekoaika 3.6.2008). Tästä ja hänen syykseen luetusta uskonrauhan rikkomisesta A tuomitaan yhteiseen 50 päiväsakon sakkorangaistukseen.
A:n 3.6.2008 internetissä osoitteessa www.A.com/scripta julkaisemasta kirjoituksesta ”Muutama täky Illmanin Mikalle” määrätään poistettavaksi yleisön saatavilta ja hävitettäväksi sen 19. ja 25., sanalla ”Ohikulkijoiden” alkava kappale.
Muilta osin hovioikeuden tuomio jää pysyväksi.
Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kari Raulos, Pasi Aarnio, Hannu Rajalahti, Soile Poutiainen ja Jukka Sippo. Esittelijä Jukka-Pekka Salonen.


216 kommenttia:

 1. Oli miten oli ja oli mitä mieltä tahansa hallaahosta, mutta päätös oli poliittinen ...
  sellaasia miettii tavallinen yksinkertanen suomalainen niinkuin mä...

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ongelma lienee juuri siinä, että me tavalliset ihmiset mietimme asioita julkisesti ja niiden totuudellisuus määräytyy netissä sen mukaan kuka huutaa lujimmin. Ongelmalliseksi tämän tekee se, että harvat asiat, esimerkiksi korkeimman oikeuden päätöksissä, ovat sellaisia, että maalaisjärki niiden ratkomiseen riittää. Suurimmassa osassa kommentointia tuntuu kuitenkin paistavan sekä illuusio siitä, että asiasta yhtään mitään ymmärtää, sekä omituinen harha, että mielipiteillämme on juuri yhtään mitään merkitystä. Siksi minä asiasta ymmärtämättömänä uskon vielä, että oikeuslaitos on Suomessa poliittisesti riippumaton, niin kauan kuin vasta-argumentit ovat lähinnä huutavia ääniä korvessa.

   Poista
  2. Tavallisen suomalaisen oikeustajua Halla-aho Scriptoineen on koetellut jo kauan. Miten rasistisesta rikoksesta epäilty on voitu nimittää eduskuntaan hallintovaliokunnan puheenjohtajaksi?

   Oikeustajua koettelee myös se, miten muukalaisten rikollisuutta julistava nettikirjoittelija ja poliitikko kääntää takkinsa laille ja järjestykselle hetimiten itse tultuaan tuomituksi.

   Surullisinta ja ironisinta tässä on tietysti vielä se, että haukkua pitää saada ja vihaa lietsoa sananvapauden nimissä.

   Joku ihmetteli, kuka ja missä Jussin teksteistä on kiihottunut. Scriptaa lukeneena näitä kiihkeitä ja varsin muukalaisvihamielisiä, uskoontulon kaltaisia tunnustuksia "Luin Scriptaa, avasin silmäni ja nuivistuin" ja tunteenpurkauksia on tullut nähtyä lukuisia.

   Yhtäkkiä 4% väestöstä alkaa näyttäytyä turbaanipäisinä, pommeja väsäävinä naisenhakkaajina ja valloittajina, joita vastaan on käytävä käsin ja asein.

   Poista
  3. Luettelo rikoksista tuomituista kansanedustajista vuodesta 1907 alkaen. Luettelo sisältää kansanedustajina toimineita henkilöitä, jotka on jossain vaiheessa elämäänsä tuomittu rikoksesta. Luettelo ei ole täydellinen.   http://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_rikoksista_tuomituista_kansanedustajista

   Poista
 2. On siis törkeää esitellä esimerkkejä lauseista, joita ei saa sanoa. Suorastaan niin törkeää, että siitä pitäisi saada vankeustuomio.

  Jotenkin minusta tuntuu, ettei juuri kukaan ole edes lukenut Halla-ahon alkuperäistä blogitekstiä. Siitä irrotetuista esimerkkilauseista vain jaksetaan mölistä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Joo, kokonaiset kappalleen mittaiset siteeraukset eivät riitä; niitä pitää mätystellä jonain suurena pyhänä tekstinä, jossa piilevä salattu viisaus sattaa aueta vilpittömälle vaeltajalle.
   Selvää taisteluni-kamaa.

   Poista
  2. Suositan kainosti oheista Eurooppalaista puheenvuoroani (28.5) Siinä referoitavassa Cambridgen tuoreeseen Vihapuhetta käsittelevään teokseen sisältyvässä artikkelissaan Kenan Malik on sitä mieltä ettei vihapuhetta tulisi kieltää. Sen sijaan se pitäisi kriminalisoinnin sijaan (vankeutta Halla-aholle antaisi blogistikin ?) haastaa ja kiistää poliittisesti. Vihapuheeksi mielletyn puheen kriminalisointi on eri maissa hyvin kirjavaa ja monesti vallan näppärä tapa sensuroida - sarkasmissaan epäonnistunutkin - kritiikki.
   Malik ei kiistä selvästi väkivaltaan kiihottavan puheen rankaisemista mutta edellyttää niissäkin tapauskohtaista näyttöä puheen ja teon kesken. KKO katsoi ettei nyt tuomittu kiihottanut väkivaltaan.
   Toivottavasti KKO:n uskonrauhapykäliinkin perustuva päätös vauhdittaa osaltaan myös kirkon ja valtion eroa toisistaan Nykyisellään uskonnolliset yhteisöt nauttivat erioikeuksista muihin yhteisöihin nähden. Viel on jumalanpilkka-säännöskin laissa. Voihan Salama !

   http://yle.fi/radio1/asia/puheenvuoroja/vihapuhe_ei_kieltamalla_lopu_35916.html

   Poista
  3. vihapuhe_ei_kieltamalla_lopu_ html

   mutta aina linnareissut ja pätäkät sakot vähän piejttälöö, että mitä sanoo, ja jos tulis mietittyä ensin ihan kaks kertoo.

   Vai mitä, Sepi?

   Poista
 3. Joo, itsekin olen toki katkera Halla-aholle, mutta rajansa sentään...tiistaina, 12 kesäkuuta, 2012

  Huomaatko itse huvittavan ajatuskulun, jossa juridiikan emeritusprofessori ensin arvioi Halla-ahon asemaa ja tuomiota juridiselta kannalta (mielestäni melko oikein) ja heti sen jälkeen loppuhuipennukseksi sortuu lähes tilaustyöltä vaikuttavaan tilitykseen, jonka tarkoitus lienee vakuuttaa lukijat siitä, että Suomen oikeuslaitos (KKO mukaan lukien) on täynnä kirjoittajan kaltaisia katkeria ja itsekeskeisiä juristeja, jotka ovat epäröimättä valmiita viilaamaan tuomioita omien poliittisten ja yhteiskunnallisten mieltymystensä ja vastenmieltymystensä mukaisesti suuntaan tai toiseen. Kostonhimoisesti ja ylpeinä siitä, että pääsinpäs puukottamaan.

  VastaaPoista
 4. Puhetta maailmaan mahtuu paljonkin, mutta jos mentäisiin suoraan "rikospaikalle" ja katsottaisiin, mitä tapahtui.

  Halla-ahon kirjoitus oli vastine ja parodia (!) oululaisen mahtilehden Kalevan pääkirjoitukseen, jossa oli sanottu, että suomalaisten geneettiseen perimään kuuluu humalassa tappaminen.

  Halla-ahon Jutun otsikkona oli Täkyjä Ilmanin Mikalle. Jussin hyvänä tarkoituksena oli osoittaa, että Suomalaisessa umpipunavihertävässä mediassa ovat käytössä ns. kaksoistandardit eli suomalaisesta miehestä saa kirjoittaa mediassa mitä loukkaavaa sontaa tahansa; mutta vastaavaa ei saa missään nimessä kirjoittaa vähemmistöistä. Etenkään ei noista afrikkalaistaustaisista kulttuurin rikastajista.

  Tapahtuneesta ja kirjoituksesta syntynyt kohu ja "tuomio" osoittavat Jussi Halla-ahon väitteet todeksi. Kaksoistandardit ovat siis olemassa. Ja näyttää myös siltä, että Mika-poikakin tarttui täkyyn.

  Uskon ja toivon, että tällainen umpipoliittinen oikeusfarssi ja siitä tullut "tuomio" satavat loppujen lopuksi äänivyörynä Persujen laariin seuraavissa vaaleissa.

  Ei kaikilla suomalaisilla ole punavihreitä laseja silmillä eikä kaikkien suomalaisten uskonto ole monikulttuurisuus.

  Lopullisesti asia ratkaistaan varmaankin EU:n tuomiosituimessa ja se tarkoittaa, että asia on vielä avoin. Ja Halla-aho on tietysti oikeutettu jatkamaan valiokunnan johtajana.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Sekin parodia(!) meni vähän metsään kun piti kannattajillekin myöhemmin selittää tavuviivoin, mistä on kyse.
   Halla-aho ei edes yrittänyt osoittaa väitettä suomalaisista miehistä vääräksi.

   Mitä tahansa voi nykyään kutsua parodiaksi. Maailmassa on niin paljon kirjoituksia, että varmasti löytyy joku kirjoitus mihin voi myöhemmin viitata.

   Poista
  2. "Ne alotti" lakkaa olemasta hyvä perustelu typerille teoille noin kolmivuotiaana. Oli itse asiasta mitä mieltä tahansa, on riittämätöntä perustella Halla-ahon tekojen oikeellisuutta sillä, että Kaleva kirjoitti sitä ja tätä. Vastine ja parodia voivat aivan hyvin luonteeltaan loukkaavia.

   Poista
  3. "Halla-aho ei edes yrittänyt osoittaa väitettä suomalaisista miehistä vääräksi."

   Hän käsitteli sen oikeellisuutta. Se oli samalla tasolla hänen omien väitteidensä kanssa.

   Väitteen oikeellisuudella ei tosin valitettavasti ole merkitystä, kuten KKO:kin tuomiossaan linjaa.

   Poista
  4. Parasta puhua suulla suuremmalla.

   Seitsemän veljestä, 11. luku:
   "Juhani: Ymmärränkö tarkoitukses? Minä pelkään että ymmärrän.mutta opeta meitä nyt koreasti, muutoin sinun peijakas perii.
   --
   Eero: "A, P, C ummee nälkäpuuroo". Mitä ymmärretään sillä lauseella, Juhani? Taidatko selittää sen?

   Juhani: Koetanpa ottaa siitä pohdin. Lähtekääs vähän kanssani ulos te muut; sillä meillä on keskusteltavana tärkeä asia.

   Niin hän lausui, astui pihalle, ja muut seurasivat häntä; ja vähän levottomalla sydämellä rupesi nyt Eero arvelemaan, mitähän tarkoittaisi tämä heidän siirtymisensä ulos. Mutta veljekset tuumiskelivat pihalla, miten he parhaiten voisivat masentaa Eeron häijyä kompahimoa, joka saattoi hänen ilvehtimään, aapiskirja kourassa, ja tekemään pilkkaa ei ainoastaan heistä, vaan myös Jumalasta ja hänen sanastansa. Ja he tuomitsivat hänen ansainneeksi vakavan pieksiäissaunan. Astuivat he taasen pirttiin, ja tuore, koivuinen ruoska veli Juhanin kourassa hirvitti Eeron sielua. Iskivätpä poikaan Tuomas ja Simeoni kiinteillä kourilla; ja parastansa teki nyt Juhanin hulja. Siinä Eero huusi, potki ja raivosi, ja päästyänsä viimein, katsoi hän ympärilleen hirmuisella, murhaavalla muodolla.

   Juhani: Kas niin, otappas kirja kouraas taas ja opeta meitä sievästi, junkkari, ja muista tätä löylytystä, koska sun kanalja kieles tahtoisi tästä lähin haastella pilkkasanoja."

   Poista
  5. Eiköhän kaikki jotka blogin luki, ymmärtäneet. Sitä on turhaan selitelty ihmisille, jotka muodostavat blogista mielipiteen lukematta sitä. Sitten on ihmisiä, jotka eivät kykene puolueettomaan ajatteluun, eivätkä halua edes ymmärtää, kuten JKemppainen.

   Poista
  6. Vaikka parodia menisi metsään, täytyyhän olla oikeus parodioida. Se jutun tarkoitus täysin selvästi oli, olen sen lukenut. Siinä vaiheessa, kun ihan aikuisten oikeasti kiihotetaan kansanryhmää vastaan, ei jää mitään epäselvyyksiä.

   Mitä tahansa ei voi kutsua parodiaksi tietenkään, siksi on olemassa sana 'parodia'. Eiköhän Halla-Ahokin osaisi kiihottaa ihan oikeasti kansanryhmää vastaan halutessaan.

   Sananvapaudelle tämä on todella masentava isku, siitä olen eniten huolissani.

   Poista
  7. "Halla-aho ei edes yrittänyt osoittaa väitettä suomalaisista miehistä vääräksi."

   Miksi Halla-ahon olisi edes pitänyt se tehdä? Eihän se ole millään maailman tavalla olennainen(eikä kyllä edes tottakaan) asia.
   Kysymyshän ei ollut ollenkaan siitä, vaan retoriikasta. Jos joukosta x voi sanoa kevyesti perustellen jotain, niin voiko samoin perustein sanoa saman toisesta porukasta. Ts. onko laki kaikille sama? Nyt selvisi, ettei ole.

   Poista
  8. Oletko lukenut Halla-ahon alkuperäisen kirjoituksen (http://halla-aho.com/scripta/muutama_taky_illmanin_mikalle.html)? Väitteesi "varmasti löytyy joku kirjoitus mihin voi myöhemmin viitata" on virheellinen, koska Halla-ahon alkuperäinen kirjoitus suoraan viittaa aikaisempaan jumalanpilkkatuomioon sekä Kalevan pääkirjoitukseen, ja sen nimenomaisena tarkoituksena on arvostella jumalanpilkkalakia, sekä suomalaisen median ja yhteiskunnan oletettuja kaksoisstandardeja. Mitkä korkein oikeus nyt valitettavasti todisti olemassa oleviksi.

   Poista
  9. http://halla-aho.com/scripta/muutama_taky_illmanin_mikalle.html

   Hienosti fiksattu uuteen kuosiin!

   Suosittelen lukemista Kemppisellekin!!!

   Poista
  10. "Halla-aho ei edes yrittänyt osoittaa väitettä suomalaisista miehistä vääräksi."

   Toistaiseksi ei kukaan ole yrittänyt myöskään osoittaa väitettä ryöstelevistä ja loisivista somaleista vääräksi.

   Poista
  11. "Halla-aho ei edes yrittänyt osoittaa väitettä suomalaisista miehistä vääräksi."

   Ai tässä tapauksessa kaikki ovat syyllisiä, kunnes toisin todetaan?

   Ulkomaalaisten tapauksissa kyse on sitten vain yksittäistapauksista ja ei saa yleistää?

   Poista
 5. Kuva kuin Alpeilta, Kotkanpesästä. Hieno kerta kaikkiaan tunnelmaltaan muutenkin.
  (Blogivaeltaja)

  VastaaPoista
 6. Alusta lähtien on ollut selvää, että Demla jyrää Halla-ahon lynkkausjoukon riemuitessa. Suurempi uutinen kuin Espanjan kaatuminen.

  Tarkkaavainen asioiden seuraaja on saattanut huomata, että Halla-aho-asiassa kyse ei ole ottelusta Halla-aho vastaan somalit vaan ottelusta Halla-aho vastaan nomenklatuura ja valtamedia.

  Jussi rassukan olisi pitänyt alun perin ymmärtää, että on asioista, joista ei puhuta ja on tahoja, joita ei haasteta. Mutta vähän tosikko ja nörtti kun on, niin noin siinä sitten kävi.

  Taisi kuitenkin hieman avata keskustelua ja tuulettaa tunkkaista ilmapiiriä ?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. "Jussi rassukan olisi pitänyt alun perin ymmärtää, että on asioista, joista ei puhuta ja on tahoja, joita ei haasteta."

   Ja Suomessa ei muka ole korruptiota..

   Poista
 7. En ymmärrä juristerian harrastajien ajatuksenjuoksua.

  Kyseessä on kuitenkin luonteeltaan uhriton ajatusrikos, jollaisista ei ketään pitäisi tuomita. Tässä ollaan kuitenkin myös perusoikeuksien kanssa tekemisissä eikä ilmaisuvapautta pitäisi ihan kevyin perustein rajoittaa.

  Kiihotuspykälä on erittäin tulkinnanvarainen ja jättää tuomioistuimelle erittäin suuren harkintavallan.

  "Itse olisin tuomarina määrännyt kuukauden vankeutta ehdollisena."

  Enpä taida jatkossa blogistin arvostelukykyyn luottaa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. "Enpä taida jatkossa blogistin arvostelukykyyn luottaa."

   Kuten myös. Poliittisin perustein tässä tuomitaan.

   Poista
  2. Samaa mieltä Vasarahammerin kanssa. Kemppistä pidetään kai älykkäänä henkilönä. Tässä kohdin hänen älynsä pettää.

   Poista
  3. Ei vain petä vaan tippuu kiukkuisen lapsen tasolle.

   Oikea ongelma on siis että joku kehtaa sanoa KO toimivan tässä tapauksessa lähinnä poliittisesti, naamioiden tuomionsa lakiin ja niiden venytykseen.

   Kemppinen pistäisi siis ihmiset puheista linnaan jotka koskevat hänen omaa alaansa, koska ovat tyhmiä ja eivät ymmärrä jumalaista oikeutta. Ehtaa ainesta nykyfasistien johtoon.

   Ei muuta kuin arvonlisävero tällekin blogille.

   Poista
 8. jopas on vihamielinen kommentti. Onko oikeuslaitos todellakin puolueeton vai onko tuomareillakin pärstäkertoimet?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kyllä tuomareilla on pärstäkertoimet. Se on nähty niin monta kertaa 20 vuoden aikana, kun olen asioita ajellut.

   Poista
  2. Asiasta on tehty tutkimuksiakin, joissa on havaittu kauniiden tyttösten saavan samoista teoista keskimäärin lievempiä tuomioita ja jopa sillä on havaittu tilastollisesti olevan merkitystä tuomioihin, että onko tuomari käynyt jo syömässä vaiko ei. Näin siis ulkomaisissa tutkimuksissa, mutta olisin hämmästynyt, jos Suomessa olisi niin paljon geneettisesti poikkeavat tuomarit, etteivät vastaavat havainnot olisi tehtävissä Suomessakin.

   Mielenkiintoisesti Suomessa ovat merkittävissä asemissa olevat tuomarit suorastaan suuttuneet, jos tällaista epäkohtaa on yritetty esimerkiksi tiedotusvälineiden taholta tuoda keskustelun aiheeksi. Aihe on lapsellisella inttämisellä vain kiistetty, missä ei ole noteerattu mitenkään todistusaineistoa tai esitetty mitään omia todisteita vastaan. Ja jos se näistä tuomareista vain olisi ollut kiinni, niin suuttumuksen asteesta päätellen olisivat he ilmeisesti toivoneet, että tällaisten väitteiden esittäjät olisi voitu tuomita vähintään pitkään vankeuteen.

   Poista
 9. Minua kiinnostaa ihan aidosti, eikö KKO:n toiminnassa asian suhteen ole mitään miettimistä, vaikka se perustelee päätöstään lainsäädännöllä (HE 317/2010 vp s. 42) joka:

  - tuli voimaan 3 vuotta Halla-Ahon kirjoituksen jälkeen.
  - alettiin valmistella noin vuosi sen jälkeen kun alkuperäinen kirjoitus oli julkaistu.
  - jota valmistelemassa oli Mika Illman, jonka kanssa tuomitulla on ollut henkilökohtaista kissanhännänvetoa jo vuosikausia. (alkuperäinen kirjoitushan on otsikkoa myöten tölväisy Illmanin suuntaan)

  Näin täysin mistäänmitääntietämättömänä maallikkona tuo ei oikein istu omaan oikeudentajuun. Onko todellakin yleinen käytäntö, että päätökset pohjautuvat päätöksen hetkellä voimassaolevaan lainsäädäntöön, eikä lainsäädäntöön joka oli voimassa tuomittavana olevan teon tekohetkellä?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Äläpä ole väheksyvinäsi itseäsi. Annoit tärkeää taustatietoa ja näkökulmaa hämmentyneille, joiden oikeustaju on nyt kankaalla. Kiitos!
   Antakaapa, tietäväiset, tulla vasta-argumentteja, jos sellaisia pystytte sorvaamaan.

   Poista
 10. "Edellä selostamani Halla-ahon asemaa koskeva tulkinta perustuu lakiin..."

  Ei perustu. Se perustuu päivänpolitiikassa vallalla olevaan persujahtiin. Mihin Kko on nyt sitten osallistunut omalla panoksellaan. Niin että se Suomen oikeuslaitoksen riippumattomuudesta ja puolueettomuudesta.

  VastaaPoista
 11. "Det är bra att lagtolkarna nu har fått ett prejudikat. Högsta domstolen har dragit en gräns som anger hur långt den som kritiserar makthavare har rätt att provocera och överdriva, säger Illman."

  Eli eihän tässä ole kyse oikeudenkäytöstä tai ******* pilkkaamisesta vaan siitä, että vallankäyttäjien kritisoinnin kriminalisoinnista.

  Aika noloa tuomioistuinlaitoksen taholta. Mutta onhan se ymmärettävää, että välimieshommien haittaaminen on rangaistavaa.

  Tämä taitaa lisäksi olla kolmas kerta kun rikoslakia sovelletaan niin, että syytetty ei tiedä että tuomiota perustellaan vasta tulevilla säännöksillä. Joiden esitöihin osallistui omassa asiassaan mm. Illman.

  VastaaPoista
 12. Kansanryhmää vastaan kiihottaminen ei suinkaan ole uhriton rikos.

  Halla-ahon kommentti ei ole vertailukelpoinen Kalevan pääkirjoituksen kanssa, koska jälkimmäinen ei millään tavalla kiihottanut kansanryhmää vastaan, toisin kuin Halla-aho.

  Lopuksi nousee vielä kysymys, onko Halla-ahon kannattajien mukaan vallan kolmijako-opilla enää mitään virkaa vai ovatko he valmiit kumoamaan tasavallan perimmäiset periaatteet?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Väännäpä rautalangasta meille tyhmemmillekin, mikä tuossa kirjoituksessa sinua kiihotti.

   Poista
  2. "A ja B ovat ryhmän X kansallinen, ehkä suorastaan geneettinen erityispiirre."

   "C ja D ovat ryhmän Y kansallinen, ehkä suorastaan geneettinen erityispiirre."

   Toinen on laillinen, tai ainakin JSN:n mukaan ok, toinen laiton.

   Lopuksi nousee kysymys onko kenenkään kannattajien mukaan vallan kolmijako-opilla mitän virkaa vai ovatko he valmiit kumoamaan tasavallan perimmäiset periaatteet:
   "1) Tuija Brax, oikeusministerinä osallistui ns. isoäitijutussa KHO:n tuomion täytääntönpanoa vastustavaan mielenosoitukseen.
   2) Presidentti Tarja Halonen ilmoitti samassa jutussa KHO:n päätöksen rikkovan omaa ja kansanoikeustajua.
   3) Halosen lausumasta innostuneena KHO:n presidentti Pekka Hallberg kirjelmöi Paaterolle ja toivoi ettei KHO:n päätöstä toimeenpanna turhan nopeasti.
   4) Thors, Vanhanen ja monet muut ilmaisivat enemmän tai vähemmän suorasti pitävänsä ko. päätöstä vääränä."

   Poista
  3. Kyllä Kaleva kiihotti kansanryhmää vastaan, ja vielä erityisen vaarallisella tavalla. Jos ulkomaalaiset ja suomalaiset itse alkavat pitää suomalaisia juoppoina pahoinpitelijöinä, lisää se riskiä suomalaisiin kohdistuvista väkivaltarikoksista.

   USA:ssa pääosa rotujen välisestä väkivaltarikollisuudesta on mustien valkoisiin kohdistamaa. Siis kiihottaminen valkoista valtaväestöä vastaan on erityisen vaarallista seurauksiltaan.

   Mika Illman ei tuoreessa raportissaan ole tätä asiaa tajunnut, vaan väittää valtaväestön vain harvoin tarvitsevan erityistä suojelua. Asia on käytännössä aivan päin vastoin.

   Eli Kalevan kiihotus oli selvästi vakavampi ja vaarallisempi asia kuin Halla-ahon satirisointi.

   Poista
  4. Kuinka näytettiin toteen tämä kiihottaminen? Moniko oli kiihottunut?

   Poista
  5. Kuten Halla-ahon kirjoituksesta, mikäli sen vaivautuu lukemaan, käy ilmi, Halla-ahon kommentti on paitsi vertailukelpoinen, myös identtinen Kalevan pääkirjoituksen tekstin kanssa, paitsi että suomalaisten paikalle on vaihdettu somalit, ja kielteinen piirre, jossa suomalaiset ovat yliedustettuina, on korvattu kielteisillä piirteillä, jossa somalit ovat yliedustettuina. Kyseessä on sama kommentti käännettynä toisinpäin, ja sen tarkoituksena on osoittaa median kaksoisstandardit loukkaavien väitteiden esittämisessä kansanryhmistä.

   Tämän ei ihan oikeasti pitäisi olla kovin vaikea asia ymmärtää. Olisi todella mukava, jos aikuiset, täysivaltaiset ihmiset eivät esittäisi tyhmempää kuin ovat. Oli mitä mieltä Halla-ahosta ja tämän politiikasta tahansa, pitäisi jokaiselle kirjoituksen lukeneelle olla selvää, että kyseessä on suomalaisen median, oikeuslaitoksen ja politiikan kritiikki, sekä suomalaisen "sananvapauden" arvostelu, eikä sen enempää islamin kuin somalienkaan loukkaaminen (riippumatta siitä mitä Halla-aho on muissa yhteyksissä sanonut). Esittämällä tyhmempää kuin ovat, ja leikkimällä että eivät muka ymmärtäisi täysin selvää tekstiä, korkein oikeus, poliitikot ja media eivät suinkaan saavuta tavoitettaan, eli politiikkojen, valtaapitävien ja oikeuslaitoksen arvostelun hiljentämistä, vaan tekevät itsensä entistäkin naurunalaisemmiksi.

   Poista
  6. On myös mielenkiintoista, että en ole missään nähnyt Halla-ahon vastustajien vastaavat Halla-ahon esittämään epäkohtaan, vaan vastustajat ovat vain hyökänneet Halla-ahoa vastaan, mutta ohittaen täysin hänen argumenttinsa.

   Poista
 13. Suomen oikeuslaitos on Euroopan huonoimpia. Aseistettuja pankkiryöstäjiä ei voi pidättää, kun he eivät vielä ole suorittaneet ryöstöä (oliko se Liedossa?), mutta Ilkka Kanerva tuomitaan siitä mahdollisuudesta, että hän olisi voinut tulla lahjotuksi. Sama juttu tässä sananvapaus asiassa.

  Mitäköhän seuraavaksi?

  VastaaPoista
 14. Jukka Kemppinen on sitä mieltä, että jokaisen tuomion saaneen pitää tunnustaa jälkikäteen: "Olen syyllinen". Siinäkin tapauksessa, että on syytön. Täysin absurdia ajattelua Jukka Kemppiseltä.

  Milloin tulee tuomio sanomalehti Kalevalle, joka kiihotti suomalaisia vastaan, ja jota Halla-aho satirisoi? Kuinka monta kuukautta ehdollista vankeutta Jukka Kemppinen määräisi Kalevan päätoimittajalle?

  VastaaPoista
 15. Millaisen tuomion bloginpitäjä olisi langettanut sanomalehti Kalevan pääkirjoitustoimittajalle?

  Halla-aho tahtoi osoittaa, että oikeuslaitos pelaa kaksilla korteilla. Kun Halla-aho kysyy retorisesti blogikirjoituksessaan "emmehän voi ajatella, että Suomessa eri ihmisiä koskisivat eri säännöt", KO vastaa juridisesti "kyllä voimme".

  VastaaPoista
 16. Halla-ahon kirjoitus oli kritiikkiä valtakunnan syyttäjää Mika Ilmania kohtaan. Otsikkokin oli Täky Mika Illmanille.

  Käräjoikeudessa syyttäjä luki Mika Illmanin väitöskirjaa.

  KKO:n tuomion jälkeen Mika Illman lausui HBL:ssä tyytyväisyytensä siihen, että KKO on antanut prejudikaatin sille, miten paljon virkamiestä saa kritisoida. Ilmanista tuomio tuli tuosta, vaikka virallinen peruste oli virke tai pari irrotettuna kaikesta siitä mitä Halla-aho on blogiinsa koskaan kirjoittanut.

  Mielestäni oikeampi kysymys kuin Halla-ahon asema on, sallitaanko Mika Illmanin jatkaa syyttäjänä henkilökohtaisen koston jälkeen.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Juuri näin.

   Kemppinen ei ole ymmärtänyt asiaa lainkaan ja pikkuaivojen reflekseillä, jotka koirakoulussa oikeustieteellisessä on opetettu.

   Kelsen kelsen kelsen.. Kelsen on natsien lempijuristi Kemppine. Kelsen ei ole tätä päivää.

   Eikä ole Mika Illmanin väitöskirja, ei ole myöskään KKO:n langettama tuomio tulkintoineen.

   Nykymaailmassa sananvapautta ei voi rajoittaa valtiokoneiston voimin kovin tehokkaasti. Sellaiseen suuntaava lainsäädäntö ajautuu nollavaikutukseen.

   Nollalainsäädäntöä, jota ei kukaan noudata.

   Kaikki ovat nyt täysin vakuuttuneita että Muhammed on pedofiili, kun Helsingin Sanomat on näin kirjoittanut. Väite lukee pääkaupungin päälehden sivuilla uutisesssa. Miksen Helsingin Sanomia syytetä levittämisestä?

   Hauskin seikka on ettei kukaan ole väittänyt näin. Asiaa on kysytty, sillä Muhammed himoitsi ja sekaantui 9 vuotiaaseen tyttöön ja tällaista on pidetty psykologisissa tulkinnoissa pedofiliana ja myös yleensä oikeuden tulkinnoissa tuomittavana. (Poislukien ilmeisesti fundamentaalinen sharia.)

   Kyse on asiayhteydestä toiseen siirretystä lauseesta.

   Kun Helsingin Sanomat käyttää lausetta, se ei lainkaan analysoi sen todenperäisyyttä. Kauhistelee kylläkin, mutta ei kiistä todenperäisyyttä.

   Onko Helsingin San omat siis siinä käsityksessä että väite on tosi, mutta sen esittäminen on loukkaavaa ja siksi sanktioitua?

   Jos näin on niin miten voi olla mahdollista esittää väite ilman kiistämistä, jos sen kuorruttaa sentimentaaliseen kauhisteluun?


   Surullinen päivä oikeusjärjestelmällemme. Kun tuomioistui irtaantuu logiikasta ja tukeutuu sentimentaaliseeen tunnelmointiin, on se menettänyt otteen todellisuudesta. Sen pienen mikä sillä ehkä tiukan käsitteistön ja logikan noudattamisen avulla on ollut.

   On täysin KKO:n ja syyttäjälaitoksen omaa aikaansaannosta, ettei monikaan tule piittaamaan koko kyseiseen tuomiooon johtaneesta lainsäädännöstä ja useampia Jussi Halla-ahon tavoin asiaa ajattelevia valitaan Eduskuntaan ja seuraaviin hallituksiin. Kaikkien puolueiden riveistä.

   Tämä on vapaa maa.

   Poista
  2. Aavistuksen verran on tosiaan saattanut olla Mikalla oma lehmä ojassa ja pientä jääviyden tynkää on ilmassa ;)

   Kannattaako oikeuslaitoksen tärvätä omaa uskottavuuttaan näin pienen henkilökohtaisen arvovaltapelin takia ?

   Ja tosi huonosti Halla-aho kansanryhmää vastaan kiihotti, kun kukaan ei kiihottunut. Kukaan muu kuin Illman ja kumppanit. Ja hekin vain Halla-ahoa vastaan ;)

   Voi tulla ajat, jolloin oikeuslaitoksen suuremmalle uskottavuudelle ja auktoriteetille olisi ollut käyttöä.

   Poista
  3. Kannattaa tosin muistaa, että vaikka Raamatussa ei ikiä mainitakaan, niin Jeesuksen äitikin oli avioituessaan Raamatun mukaan jopa aikalaisnormeilla mitattuna hyvin nuori. Ja siihen aikaanhan avioituminen tapahtui keskimäärin paljon nuorempana kuin nykyään. Toisaalta on hyvä muistaa, että profeetta Mohamedin vaimoista ainakin yksi taas oli huomattavasti Mohamedia itseään vanhempi.

   Kuitenkin mielestäni Halla-aho osui siinä ainakin hieman totuuteen, sillä ihmisoikeusjärjestöt ovat voimakkaasti kritisoineet eräissä muslimimaissa olevia lakeja, joissa avioitumiselle ei ole mitään alaikärajaa, mikä on johtanut tyttöjen vakaviin vammautumisiin ja jopa kuolemiin synnytyksissä. Ja aviomiehet ovat usein näissä tapauksissa olleet puolestaan huomattavan vanhoja. Alaikärajan puuttumiseen on osaltaan vaikuttanut se, että eräs profeetta Mohamedin vaimoista oli tosiaan hyvin nuori ja islamissa pidetään sopimattomana kritisoida Mohamedin elämää, jota pidetään ihanteellisena muslimin elämän mallina.

   Poista
 17. Ei Halla-ahon lausuma "muutaman ihmisen henkilökohtaisesta tulkinnasta" minusta ole mitenkään harhainen. Hän tahtoo vain sanoa, että musta ei muutu valkoiseksi sillä, että lausujana on tuomioistuin. Faktisestihan on aivan totta, että kyse on muutaman ihmisen henkilökohtaisesta tulkinnasta. Se, että tulkinnasta seuraa jotain, kun sen lausuu tuomioistuin, on varmaan kaikille selvä asia.

  Kaukaa haettuna analogiana olkoon vaikka sotasyyllisyystuomioistuin. Aika monen mielestä tuomiot olivat varmaan vääriä, vaikkakin taatusti ko. lain mukaisia.

  Pekka Hallbergille ei ainakaan ollut mitenkään selvää, että tuomioistuimen tulkintaan ei voisi puuttua, ja hänen toimintaansa pidettiin laajasti kovasti oikeana.

  VastaaPoista
 18. Tuomareilla on todellakin "pärstäkertoimet", tai ehkä pärstäkerroin kertoimet tuomioita mietittäessä, samoin kuin syyttäjillä poliiseilla ja muillakin oikeudenjakoon sotkeutuneilla. Samoin kuin vaikka medialla. Ensimmäinen sääntö yleensä on ettei "omia" kritisoida (voi vaikuttaa omaan uraan/sikarikerhoon), sen jälkeen sitten kunkin mielihalujen mukaan luovien.

  Ihan normaali inhimillinen ominaisuus, ja Suomenkin tuomiolaitos on kaukana objektiivisuudesta.

  Tällä en tarkoita että Hjallis olisi syytön, kukin vastaa puheistaan, mutta näin sivustakatsojana koko oikeuslaitosten touhu näyttää hieman "mielenkiintoiselta".

  Ihan yleisellä tasolla en kyllä itse haluaisi tuon pedon hampaisiin joutua missään tilanteessa, en todellakaan odottaisi puolueetonta ratkaisua tämän maan oikeusjärjestelmältä ellei nyt satu tuuri käymään. Sen verran on eri oikeustoimijoiden touhuja ja ratkaisuja tullut sivusta seurattua. Siitä hommasta on objektiivisuus yhtä kaukana kuin kaikkien muidenkin ihmisten viritysten kanssa ja kotiin- ja kavereille veto yhtä normaalia.

  VastaaPoista
 19. Kemppinen tässä esittää sentimentaalisesti, etteikö Korkeimman Oikeuden jäsenten aivoituksia pidettäisi yksittäisten ihmisten henkilökohtaisina mielipiteinä ja tulkintoina.

  Miksi nyt näin, kun useaan otteeseen sama blogin pitäjä kehuu Jyrki Virolaisen blogia, jossa hön systemaattisesti käsittelee kaikkia vähänkin tulkinnanvaraisia korkeimmanoikeuden ratkaisulausumia pelkästään yksittäisten ihmisten henkilökohtaisina tulkintoina. Ja yleensä aina virheellisinä.

  Jyrki Virolainen on koulutukseltaan juristi, mutta se ei ainakaan meidän oikeusjärjestelmässään anna hänelle sen suurempaa oikeutta käsitellä tuomioita näin.

  Miksi siis kEmppinen nyt sortuu kollegiaaliseen sentimentaaliseen puolueellisuuteen?

  Jussi Halla-aho on epämiellyttävä persoona, mutta aivan oikeassa kun muistuttaa sinuakin siitä, että KKO aina muodostuu ihmisistä.

  Ja ihmiset tekevät virheitä ja myös ovat heikkoja ja alttiita asiattomille näkökulmille.

  KKO tuomio Halla-ahon jutussa ei ole rationaalinen eikä looginen, sitä ei voi soveltaa laajemmin. Oikeastaan se pitäisi purkaa oikeusjärjestyksemme eheyden säilyttämiseksi.

  Tämä siitä huolimatta että en pidä Jussi Halla-ahon kaltaisista provokaattoreista henkilöinä. He eivät välitä mihin sanat ja logiikka matkaavat. Vain siitä että ne ovat ehjiä.

  Toisin kuin KKO ilmeisesti.

  VastaaPoista
 20. - Näillä lakeuksilla ei, jumalauta, pilkata jumalaa.
  - Eikä muuten pilkata hänen profeettaansakaan!

  - Onko se todella sama Kemppinen, joka puolusti Salamaa jumalanpilkka-oikeudenkäynnissä?
  - Sama Kemppinen, mutta eri jumala.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Veit sanat suustani, Tapsa!

   Poista
  2. Suomi on rajussa muutoksessa. Se näkyy ihan kaikessa. Elämme muutoksen keskellä, liian lähellä, jotta pystyisimme sitä todella analysoimaan.

   Poista
 21. Ainakin osalta kommentoijista on kenties jäänyt lukematta KKO:n julkinen ennakkopäätös (KKO:2012:58) ja muun muassa siihen liittyvä perustelu, jonka mukaan Halla-aho olisi voinut esittää kritiikkinsä myös toisin, ilman niitä tekstikohtia joista sakkotuomio langetettiin. Ks. erit. KKO:n ratkaisun kohta 22, liittyen uskonrauhan rikkomiseen:

  "Korkein oikeus katsoo, että sanotun kaltaisten herjaavien väitteiden esittämiseen ei ole oikeuttanut A:n väittämä tarkoitus selvittää sananvapauden rajoja tai osoittaa viranomaistoiminnan epäjohdonmukaisuutta. Näihin kysymyksiin liittyvän, voimakkaankin arvostelun esittäminen olisi ollut mahdollista ilman islamin pyhänä pitämien arvojen häpäisemistä."

  Ja edelleen, kiihottamistuomioon liittyvä kohta 38:

  "Arvostelun esittäminen – sarkastisessakaan tyylilajissa – ei ole edellyttänyt somaleiden leimaamista rikollisiksi ja loisiksi. Sarkastiseksi kirjoituksessa on lähinnä ymmärrettävissä väitteeseen liitetty maininta siitä, että sitä 'ei käsitelty faktana'. Ainakin osa blogin lukijoita on myös voinut ymmärtää väitteen tosiasiassa tarkoitetun vakavasti otettavaksi varsinkin, kun väite on kirjoituksessa toistettu sen jälkeen, kun sen paikkansa pitävyyttä on pyritty tukemaan tilastotiedoin. A joka tapauksessa on epäilyksittä ymmärtänyt väitteensä panettelevan ja solvaavan luonteen, mitä osoittaa sekin, että tämäkin väite on kirjoituksen mukaan ollut 'täky' syyttäjälle. Teon tahallisuuden kannalta merkitystä ei ole sillä, onko A itse pitänyt väitettään totena."

  Halla-ahon omaan arvioon täytyy todeta sekin, ettei KKO:n päätös suinkaan ollut "päinvastainen" kuin käräjä- ja hovioikeuden, vaan poikkesi kansanryhmää vastaan kiihottamista koskevan syytteen osalta. Erilainen ratkaisu, mutta ei suinkaan päinvastainen, sillä uskonrauhan rikkomista koskeva syyte todettiin kaikissa (näissä suomalaisissa, maallisissa) oikeusasteissa aiheelliseksi.

  VastaaPoista
 22. "korkeimman oikeuden päätös on jotain aivan muuta kuin muutaman ihmisen henkilökohtainen tulkinta"

  Taivaallinen totuus siis.

  Mutta huomioiden kysymyksenasettelun, suomeksi asian luonteen KKO otti kantaa suoraan poliittiseen kysymykseen: kriminalisointiin, joka koskee uskontoa ja kansalaisuutta ja joka kohdistui poliittisen sanavapauden käyttämiseen.

  Tässä piilee kai Halla-ahon pointti. KKO:n kertoi taivaallisen totuuden islamista ja somaleista, sen mitä niistä ei saa sanoa.

  Sen mitä Halla-aho sanoi ja josta häntä rangaistiin oli typerästi kirjoitettua (tyyli).

  Mutta se mitä Halla-aho kritisoi so. kyseenalaisia islamilaisuuden piirissä tapahtuvia käytäntöjä (pedofiliaa) ja Suomeen maahanmuuttaneiden Somalian kanslaisten sopeutumattomuutta suomalaiseen kulttuuriin.

  Totuuden puhumisesta rankaiseminen ja sananvapauden käytön rajoittaminen KKO:n tekemällä tavalla (ratkaisu) vähentää uskottavuutta oikeuslaitokseen. Ehkä Halla-aho halusi pelastaa sen puhumalla KKO:n ratkaisusta "lapualaisaikojen tapaan" (sic)vain muutaman ihmisen tulkintana.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Eduskunta - sen hallintovaliokunnan jäsenent muiden ohessa - ovat säätäneet uskonrauhan rikkomisen rangaistavaksi (tuo muistaakseni jopa vastoin hallituksen esitystä) samoin kiihottamisen kansanryhmää vastaan (jonka tunnusmerkistö ei aivan vastaa rikoksen nimikettä). Korkeimman oikeuden tehtäväksi sama eduskunta on antanut ennakkopäätösten antamisen siitä, miten lakeja tulee tuomioistuimissa tulkita. Korkein oikeus on nyt tehtävänsä tehnyt - melko yllätyksettömästi - ja sitten löytyy joku käsittämätön ja ymmärtämätön kansanedustaja, joka pitää ennakkopäätöstä vain muutaman tyypin henkilökohtaisena käsityksenä. Kaiken maailman tyyppejä sitä eduskuntaan valitaankin! Häpeä!

   Poista
 23. Taisi nyt Kemppinen viestiä taas enempi rivien välistä kuin itse riveiltä - tai sitten ei. KKO:n työntekijät lienevät ihmisiä hekin, ja tulkintakysymysten vaikeudesta on ollut juttua aikaisemminkin.

  VastaaPoista
 24. Kiitos Jukka hyvästä ja asiallisesta ja hyvin perustellusta blogista. Kiitos myös KKO:n perusteluiden kopioinnista, selkeää ja mielenkiintoista luettavaa.

  Mutta blogin kommentoijille perusajatus ei ole mennyt ollenkaan perille.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kyllä se meni, näin kuvittelen, mutta kommentoijat ovat vain eri mieltä.

   Kemppinen on itsekin arvostellut Korkeinta oikeutta kovastikin mm. tekijänoikeustulkinnoissa - siis "tulkinnoissa" - joten on vaikea hyväksyä väitettä, että tässä Halla-ahon tapauksessa ei olisikaan kyse "tulkinnoista", vaan absoluuttisesta totuudesta.

   Kemppinen katsoo kai Korkeinta oikeutta nyt instituutiona, kun taas Halla-aho ja kommentoijat katsovat kulissien taakse, inhimillisin ominaisuuksin varustettuihin virkamiehiin. Jos tarkoitetaan, ettei vallan kolmijaon mukaan Eduskunta saa arvostella Oikeutta, niin kertokaa tämä suoraan ja vedotkaa siihen, älkääkö saivarrelko.

   Se on ihan eri asia kuin se, että onko tuomio oikea. Kansa ottaa kantaa vain siihen. Siihen sillä on korkein oikeus.

   Poista
 25. Farisealaiseksi näpertelyksi asia menee, kun liian tarkoin ja monitahoisesti ruvetaan tällaista uskontoon liittyvää sanomisasiaa vatvomaan. Alioikeuden tuomari olisi saanut tuollaisen jämäkästi ratkaista ja valitusluvat pois.

  VastaaPoista
 26. "Häntä ei käytännössä voi erottaa hallintolautakunnan puheenjohtajan tehtävästään."

  Sen sijaan kaikki muut hallintolautakunnan jäsenet voivat erota tehtävistään ns. hygieniäsyihin vedoten.

  VastaaPoista
 27. Rehellisiä, vilpittömiä kysymyksiä arvon professorille:

  1) Olisiko Suomessa laillista piirtää ja julkistaa Jyllandspostenissa esitetyt Muhammed-pilapiirrokset (olettaen, että ne olisivat täkäläistä uudistuotantoa)?

  2) Olisiko Suomessa laillista julkistaa Geert Wildersin avoin kirje, josta Alankomaiden korkein oikeus hänet vapautti? Käännöksenä http://www.militantislammonitor.org/article/id/3094

  3) Onko Suomessa laillista väittää julkisesti, että "päissään surmaaminen on [suomalaisten] kansallinen, ehkä suorastaan geneettinen erityispiirre"?

  4) Onko Suomessa laillista saarnata kirkossa ".. vuodattakaa pakanain verta missä tahansa heitä tapaattekin. Ahdistakaa ja piirittäkää heitä ja väijykää heitä kaikkialla, mutta jos he kääntyvät, rukoilevat ja antavat almut, niin päästäkää heidät menemään"?

  Kysyy rehellisin mielin nimimerkki epäuskoinen.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hyviä kysymyksiä. Onneksemme KKO veti nyt linjan, jonka mukaan noihin pitäisi olla melko vaivatonta vastata. Vähintään panetteluhan nuo kaikki ovat, joten sakkoja ainakin. - v ronski

   Poista
  2. 5) Saako Suomessa edes esittää kysymyksen: "Onko Suomessa laillista väittää julkisesti, että "päissään surmaaminen on [suomalaisten] kansallinen, ehkä suorastaan geneettinen erityispiirre"?" - vai syyllistyykö tällaisen kysymyksen esittäessäänkin jo mahdollisesti johonkin rikokseen?

   Poista
 28. "Turhan muuten kuvitella, ettei korkein oikeus olisi miettinyt Halla-ahon kohtaloa huolellisesti. Kansanedustajaa tuomittaessa on oltava erikoisen varovainen."

  On varmasti mietitty. Ei-perussuomalaista kansanedustajaa olisi kohdeltu silkkihansikkain eikä oikeuteen asti oltaisi edes menty. (Vrt. Sasi.) Nyt laitettiin persulisää.

  KKO:n tuomiossa on muutama pahasti pieleen menevä kohta:
  "Korkein oikeus toteaa, että kysymyksessä olevat väitteet, joiden mukaan profeetta Muhammad oli pedofiili, islam pedofilian pyhittävä pedofiiliuskonto ja pedofilia Allahin tahto, ovat sekä sisällöltään että erityisesti ilmaisutavaltaan voimakkaan herjaavia ja häpäiseviä."

  Miten voi olla häpäisevää tehdä looginen johtopäätös uskonnon omien oppien pohjalta ja kirjoittaa se lyhyesti? Eikö uskonnoista saa esittää ulkopuolista tulkintaa?

  "Myös A:n väittämä pyrkimys koetella sananvapauden rajoja ”heittämällä” syyttäjälle ”syötti” osaltaan osoittaa sen, että hän on mieltänyt esittämiensä väitteiden loukkaavan muslimien uskonnollisia tunteita tunnusmerkistön täyttävällä tavalla."
  "A joka tapauksessa on epäilyksittä ymmärtänyt väitteensä panettelevan ja solvaavan luonteen, mitä osoittaa sekin, että tämäkin väite on kirjoituksen mukaan ollut ”täky” syyttäjälle."

  Ensinnäkin, miksi uskonnolliset tunteet ovat erityissuojeluksessa? Minä en usko jumalaan. Olenko siis oikeutettu kieltämään YLE:n jumalanpalveluslähetykset, Paavin joulutervehdykset, jne. koska näissä esitetty oletus jumalan olemassaolosta ja tämän seremoniallisuus loukkaa minun uskonnollisia tunteitani?

  Toisekseen kirjoituksen täkyt ovat nimenomaisesti Illmanin käyttämään kaksoistandardiin kohdistettuja. Eli on ymmärretty syyttäjän loukkaantuvan niistä, vaikka vastaaviin ei muuten kiinnitetä huomiota.
  Voidaan toki vedota siihen, ettei tuomioistuinta sido syyttäjän tulkinta, mutta eikö silloin syyttäjän puolueellinen toiminta pitäisi ottaa tutkinnan alaiseksi?

  "Ainakin osa blogin lukijoita on myös voinut ymmärtää väitteen tosiasiassa tarkoitetun vakavasti otettavaksi varsinkin, kun väite on kirjoituksessa toistettu sen jälkeen, kun sen paikkansa pitävyyttä on pyritty tukemaan tilastotiedoin."

  Siis onko nyt niin, että lukemisen ymmärtäminen millään tasolla ei ole vaatimus rangaistavuutta tutkiessa? Kukaan muu kuin tarkoitushakuinen idiootti ei voi vakavasti väittää tuossa kirjoituksessa sanotun olevan tarkoitettu vakavasti otettavaksi.

  "Teon tahallisuuden kannalta merkitystä ei ole sillä, onko A itse pitänyt väitettään totena."

  Aika ihmeellistä tulkintaa. Totta kai sillä pitäisi olla merkitystä tuomiokynnystä nostavana seikkana!
  Tämä kuulostaa älyttömältä etenkin verrattuna toiseen syytekohtaan, joka perustuu ainoastaan uskomuksiin.

  "Voimassa olevan rangaistussäännöksen perusteluissa (HE 317/2010 vp s. 42) tämän sisältöisten lausumien levittämistä on pidetty esimerkkinä rangaistavasta menettelystä."

  Miten voidaan jatkuvasti vedota sellaisen lain esitöihin, jota ei tekohetkellä ollut olemassa?

  "Korkein oikeus katsoo, että kysymyksessä olevan kaltaiset panettelevat ja herjaavat lausumat ovat omiaan herättämään suvaitsemattomuutta, halveksuntaa ja mahdollisesti jopa vihaa niiden kohteena olevaa kansanryhmää kohtaan."

  Jos näin on, miksei Kalevan pääkirjoitukseen ole puututtu?

  VastaaPoista
 29. "Ilmanista tuomio tuli tuosta, vaikka virallinen peruste oli virke tai pari irrotettuna kaikesta siitä mitä Halla-aho on blogiinsa koskaan kirjoittanut."

  Illman on oikeassa.

  VastaaPoista
 30. En ihmettele lainkaan kansalaisten yhä lisääntyvää halveksuntaa ja inhoa mm. Hovioikeuksia kohtaan. Päätökset niissä ovat sitä luokkaa.
  Nyt KO astui samalle tielle, koska KO:n tuomarit kuuluvat "varsinkin asioihin vähemmin perehtyneisiin henkilöihin".

  On outoa ja vaarallista tämä KO:n keksimä kastijako meitä kansalaisia kohtaan. Jos KO ei löydä asiallista syytä tuomioonsa, se syyllistää kansalaiset.

  KO:n kastijako:

  1. Tyhmät ja yksinkertaiset, "varsinkin asioihin vähemmin perehtyneet henkilöt". Rangaistuksen koventamisperuste, jos tämä ryhmä ei ymmärrä mitä kirjoitetaan ja sanotaan.
  2. Fiksut ja lukeneet. Rangaistuksen lieventämisperuste, jos tämä ryhmäkään ei ymmärrä mitä kirjoitetaan ja sanotaan.

  KO:n perustelu asiassa on lapsellisuudessaan huippuluokkaa. Vladimir Putinin virkamiehet olisivat ylpeitä tällaisista päätöksistä.

  VastaaPoista
 31. Mistä löytäisin sen alkuperäisen kirjoituksen?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Sensuroitu versio:
   http://halla-aho.com/scripta/muutama_taky_illmanin_mikalle.html

   Alkuperäinen on kaiveltavissa internet-arkistosta:
   http://archive.org/web/web.php

   Poista
  2. Täällähän se on:

   Muutama täky Illmanin Mikalle

   "Tätä bloggausta ei tarvitse selitellä. Senaatin oikeusosasto loukkasi oikeudentajuani pahimman kerran ja pistän hanttiin helpoimmalla keksimälläni tavalla: levittämällä sensuurituomion saanutta kirjoitusta. Jos tästä tuomio tulee, niin sehän on vain kunniakasta. Jopa tavoiteltavaa."


   http://www.teemulahtinen.fi/2012/06/08/muutama-taky-illmanin-mikalle/

   Tässä pari nasevaa kommenttia:

   (1) http://oikeusjakohtuus.blogspot.com/2012/06/kkon-halla-aho-tuomio-on-ainutlaatuisen.html

   (2) http://ohohupsis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/108056-olen-kiihottunut

   Poista
 32. Tuomioistuimen, etenkin korkeimman oikeuden päätös on jotain aivan muuta kuin muutaman ihmisen henkilökohtainen tulkinta.

  Oikeuslaitos ei erehdy. Mihin jouduttaisiin, jos oikeuslaitos voisi tehdä erehdyksiä?

  Odotan mielenkiinnolla Kemppisen mahdollista vastausta.

  VastaaPoista
 33. Tässä on oikeastaan pari asiaa mitkä iskee näin normaalin tallaajan silmiin "vääränä".

  1) Lausunto suomalaisista julkisesti esitettynä -> ei syytetä / ei rangaistusta.
  Sama Lausunto somalialaisista omassa blogissa esitettynä -> syyte / rangaistus

  Eli, on vaikea ymmärtää miksi näin saa tehdä, miksi laki ei ole yhdenvertainen. Jos tuo lausunto on lain puolesta väärin, miksi se on vain yhdessä tapauksessa mutta ei toisessa. Onko olemassa joku excel-taulukko kansalaisuuksista lauseen yhteydessä jossa voi sitten lajitella että mistä kansalaisuuksista rapsahtaa tuomiot ja mistä ei. Tämä ei vaikuta oikeudenmukaiselta.

  2. Faktapohjaisen lausnnon esittäminen on uskonrauhan rikkomista. Jos Koraania pidetään historiallisena dokumenttina ja perustellaan sen sisällön perusteilla se että joku henkilö x pitää hahmoa y pedofiilina niin mikä tässä on ongelma? Tallaajan on vaikea ymmärtää että tosiasiaa ei saa sanoa ääneen jos kyseessä on jonkun ihmisen uskonnon pyhä henkilö. Kuten ylemmässäkin keississä, tallaajalle tulee mieleen, että jos joku olisi sanonut toisen pyhän kirjan kivitettyä neitokaista huoraksi, ei tuomiota tulisi.

  3. Lisäksi noin yleismaailmallisena huomiona, pidän huolestuttavana tätä jatkuvasti kasvavaa taipumusta heikentää sananvapautta eri ihmisten uskomusten perusteilla. Onko se ihme että tavallinen kansa ei enää ymmärrä poliittista puhetta kun poliitikko ei saa todeta tosiasiaa ääneen jos se nyt sattuu loukkaamaan jotain ihmisen uskomusta. Jos tälläinen kehitys jatkuu niin viestintä menee kovin vaikeaksi millään julkisella forumilla, ja varmasti tätä jotkut piirit haluavatkin edistää.

  VastaaPoista
 34. Tämä kommenttiosasto on kiinnostava sikäli, etten aiemmin ole tiennytkään, kuinka paljon syvällistä laintuntemusta Suomen kansan harmaisiin riveihin onkaan ollut kätkettynä. Nyt tiedän.

  Me olemme geneettisesti prejudikaattitulkitsijakansaa!

  VastaaPoista
 35. Mielestäni Halla-ahon tuomio on tekopyhä. Se kaventaa sanavapautta ja vaikeuttaa uskontojen arvostelua. Monet Halla-ahon järkeilyt olivat perusteltuja. Nehän rakentuivat fundamentalismin omalla resoneeraukselle ja Kalevan toimituksen järkeilylle. Tämä ei poista sitä asiaa, että Halla-aho on kirjoitustensa perusteella lapsellisella tavalla ilkeä rasisti. Miksipä muuten hän olisi väsännyt hirveällä vaivalla useita pitkiä, somaleja ja muita ulkkareita halveksivia sepustuksia, jotka pukevat pahansuovat väitteet "huumoriksi", "satiiriksi" tai muuksi hölynpölyksi. Samaa tavaraa kuin hihanauhat, paitsi viksumpia.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Juuri näin.
   Tässä ei ole kyse niistä muista sepustuksista tai miehestä, joka hölmöyksiä kirjoittaa.

   Poista
 36. Pidän Kemppisen ajattelutavasta ja blogista yleensä, mutta tässä asiassa hän on väärässä. Halla-ahon (josta en pidä henkilönä) tuomio on vakava isku sananvapaudelle. Asioita tulee saada sanoa myös ilkeästi.

  VastaaPoista
 37. Useista rikoksista tuomittu Jan Vapaavuorihan onkin oikein sopiva henkilö arvostelemaan Jussi Halla-ahoa.

  Jan Vapaavuoren rikos-CV:


  1. pahoinpitely, 1 kk 15 pv vankeutta, 1982

  2. varkaus, sakkorangaistus, 1984

  3. rattijuopumus, 2001, sakkorangaistus ja ajokielto

  Minkälainen narsisti pitää henkilön olla, että tällaisella rötöshistorialla julkeaa alkaa arvostelemaan henkilöä, joka tuomitaan 50 päiväsakkoon teosta, jonka ei tulisi edes olla rangaistavaa.

  Totuus on kyettävä sanomaan uskonnosta kuin uskonnosta, oli se totuus sitten kuinka rivo ja inhottava tahansa. Lisäksi kaksoisstandardien olemassa olo on aina voitava tasavallassa osoittaa. Monarkiat ovat asia erikseen.

  Sitä paitsi, Pekka Hallbergin puuttuminen täytäntöönpanovaltaan mummojutussa ei aiheuttanut maamme kaksinaismoralisteissa läheskään samanlaajuista erovaatimusaaltoa, kuin nyt on käynnissä Halla-ahon suhteen. Tämä siitä huolimatta, että Pekka Hallberg ei vain tyytynyt arvostelemaan mummojuttua, vaan otti asian johdosta yhteyden poliisiin ja pyysi poliisia olemaan panematta täytäntöön käännytyksiä asiassa, jonka oikeuskäsittelyssä Pekka Hallbergin ratkaisu äänestettiin nurin.

  Missä viipuu viralliset nuhteet Hallbergille?

  Kyllä on paksua!

  T. Entinen virkamies

  VastaaPoista
 38. Muistan elävästi, miten paitsi presidentti Tarja Halonen, myös KHO:n presidentti Pekka Hallberg kommentoivat negatiivisesti KHO:n (Hallberg siis oman organisaationsa!) päätöstä ns. mummoasiassa pari vuotta sitten. Hallberg taisi oikein kannustaa poliisia lykkäämään täytäntöönpanoa, että lainsäädäntö ehtisi muuttua. Eipä vaan oikeusoppineet tainneet tuolloin ihmetelllä. :D

  VastaaPoista
 39. Kun poliittinen pillipiipari undergroundtaiteilijan tyyliin kerjää verta omasta nenästään, ja uhittelee syyttäjäviranomaiselle hänet nimeltä mainiten, hän todennäköisesti saa oikeudelta sen mitä kerjää, koska näitä asioita ei päätetä lautamiesten äänin.

  Nyt Kemppinen näkyy saaneensa vastaan lautamiehet.

  Tuomio on vahvistanut sen mielikuvan, että maassa vaikuttaa innokas ja aktiivinen sensori, jolla ei ole suinkaan oma lehmä ojassa. HBL 8.6.12: "Högsta domstolen har dragit en gräns som anger hur långt den som kritiserar makthavare har rätt att provocera och överdriva, säger Illman." Minä en koskaan mistään mitään tiedä, mutta tämä on jäätävän kylmäävä tokaisu, joka osoittaa asian ytimeen, eikä sen pointti ole jumalanpilkassa eikä maahanmuutossakaan, joka on hyttysenpierun painoinen asia. Valtakunnansyyttäjä ei arvosta liiemmin demokratiaa eikä sananvapautta. Suurruhtinaanmaassa ei kenraalikuvernöörille pottuilla. Sanon lautamiehenä.

  Onneksi oikeuden päätöksessä on myös keventävää huumoria. Siinähän vaaditaan, että yleisön saatavilta on poistettava kiistanalaiset kohdat, jotka ovat jo kaikkien tiedossa, julkaistu, siteerattu, analysoitu ja kopioitu satoja kertoja ja toistettu vielä kerran oikeuden päätöksessä ja Kemppisen blogissa.

  VastaaPoista
 40. Sille ei voi mitään, että suuri osa kansasta on Halla-ahon puolella. Uskonrauhaa rikotaan koko ajan, Jumalaa pilkataan, kansoja pilkataan ja niistä kirjoitetaan vihapuheita, mutta pilkkaajille ei tule mitään rangaistusta, heitä suorastaan ihaillaan. Miksi vain yksi uskonto on suojelun kohteena? Onko syynä pelko?

  VastaaPoista
 41. Jussi Halla-aho on mielestäni varsin ansioitunut sofisti: henkilö joka näennäisen loogisiin argumentteihin tukeutuen päätyy mitä pmalaatuisimpiin johtopäätäksiin. Totta, KKO koostuu "muutamista" todellisista ihmisistä, mutta he muodostavat instituution jolle ylin tuomiovalta Suomessa on uskottu. Tyypillistä Halla-ahoa on siirtää argumentoinnin painopistettä heittämällä kehään rinnastus "taivaallisesta totuudesta" - herranjjjumala (hämäläismurteissa tuossa on kolme jee-kirjainta).
  Hommafoorumin kommenttien lukeminen pistää kyllä ajattelevan ihmisen mietteliääksi.

  VastaaPoista
 42. Jari, ehkä sinulta jäi perille menemättä kommenttien perusajatus.
  Oikeuslaitoksemme kaipiasi KO kunnon tuuletusta.

  VastaaPoista
 43. Kysymys oli siis Halla-ahon ylläpitämässään blogissa julkaistuista näkemyksistä. Rikokseksi katsottu kirjoitus ilmestyi lähes 7 kuukautta ennen kuin Halla-aho oli edes kaupunginvaltuutettu.

  Älytöntä höyryämistä asian ympärillä. Eikö virallinen kanta ole se, että kyllä maailmaan puhetta mahtuu?

  VastaaPoista
 44. Jussi Halla-aho on uskomattoman huono häviäjä. Ensin hän itse halusi viedä asian korkeimpaan oikeuteen. Nyt kun tuomio ei ole mieleinen, haluaa hän viedä asian Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. KKO:n tuomion perusteluiden viittauksista Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuihin voi jo nyt nähdä, että Halla-aho ei tule sieltäkään samaan haluamaansa ratkaisua. Kuinka tyhmä ihminen voi ollakaan?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. KKO:n viittaukset ovat varsin valikoivia eikä tuomio ole lainkaan linjassa EIT:n kanssa.

   Poista
 45. Mitä mieltä Kemppinen on Mika Illmannin lausunnosta Hbl:ssä:

  "Det är bra att lagtolkarna nu har fått ett prejudikat. Högsta domstolen har dragit en gräns som anger hur långt den som kritiserar makthavare har rätt att provocera och överdriva, säger Illman."

  http://hbl.fi/nyheter/2012-06-08/yle-halla-aho-overklagar-domen


  Siitähän saa sen kuvan,että itse asiassa kysymys olikin ihan muusta kuin "uskon rauhasta". Eikö Illmanin lausuntoa pitäisi pohtia myös laajemmin? KKO:lla on siis ollut muitakin motiiveja tuomioon kuin julkilausuttu.

  VastaaPoista
 46. Hyvä blogi, Jukka Kemppinen. Suurin osa tällaisiin kirjoituksiin vastaavista kommentoijista toimii

  a) nimimerkin suojista
  b) ei ole kiinnostunut muiden perusteluista
  c) uskoo kaiken mitä Halla-aho sanoo
  d) joten on aivan sama miten väitteensä perustelee, heidän mielestään kaikki erimieliset ovat väärässä, perusteluna yleensä salaliitto tai mielen heikkous.

  Kyseessä kun on jonkinlainen hörhöporukka joka ilmeisesti kuvittelee olevansa vallankumousta tekemässä. Mutta, ainahan näitä on ollut, ja aina ne kuvittelevat olevansa kaikessa oikeassa, johtajansa erehtymättömän, ja että oma touhunsa on jotenkin ainutlaatuista ja erilaista. Ilmeisesti on jäänyt historiankirjat koulussa avaamatta.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tässäpä päivän rimanalitus. Omasta puolestani viittaan kintaalla tälle isojen poikien nuoleskelijalle, mutta olen luokkaantunut blogin kommentoijien puolesta, joiden rehellisyydestä ja suoraselkäisyydestä olen ylpeä. Moni meistä pitää Halla-ahoa lapsellisena jänkyttäjänä, mutta ei sellaisiakaan saa potkia joukolla ja väärästä syystä. Täytyy olla rohkeutta nousta kiusaajapomoja vastaan.

   Poista
  2. Perimiehekkään kiihkonkin vallassa voisi kirjoittaa "loukkaantunut" eikä "luokkaantunut", kun tarkoittaa "loukkaantunut", varsinkin silloin, kun on näin tärkeällä asialla.

   Poista
  3. Taaskin naulan kantaan, Tapsa!

   Poista
  4. Rehellisiä ja suoraselkäisiä? Vaikka ilmiselvästi pyrkivät vain propagoimaan Mestarinsa puolesta, hyläten kaiken joka ei siihen propagandaan mahdu? Salli mun nauraa.

   Poista
 47. KKO:n perustelut toiseen kertaan luettuani käsitys muutaman ihmisen henkilökohtaisesta tulkinnasta nimenomaan vahvistui. Uskonrauhan rikkominen on mielestäni selvemmin osoitettu toteen ja siihen littyvästä absurdista lainsäädännöstä ei ole KKO:ta syyttäminen. Se, että väite joka yhdistää Muhammedin ja pedofilian on nykyisellä lainsäädännöllä kriminalisoitu, vaikka faktuaalisesti näin olisi, on vain lainsäätäjien huonoutta. Olisi mukava tietää, mikä on korrekti double speak -termi kuvaamaan Muhammedin suhdetta Aishaan.

  KKO:n arviointi kansanryhmää vastaan kiihottamisessa on sisältää mielestäni hyvinkin paljon henkilökohtaista tulkintaa, josta olen ainakin itse vahvasti erimieltä. Erityisesti kohta 38. on täysin mielivaltainen. Esimerkkinä mielipiteeseen perustavasta arvioinnista "Arvostelun esittäminen – sarkastisessakaan tyylilajissa – ei ole edellyttänyt somaleiden leimaamista rikollisiksi ja loisiksi." Omasta mielestäni juuri tuota kaksoisstandardin vahvistaminen edellytti, toki somalit voi korvata millä tahansa muulla ryhmällä mutta asian osoittaminen nimeenomaan vaati _jonkun_ kansaryhmän nimeämisen. KKO omalla tuomiollaan vielä osoitti alkuperäisen arvostelun tarpeen.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. KKO on myös sidottu perusoikeuksiin, jotka ovat ensisijaisia muuhun lakiin nähden. Jos siis laki rajoittaa perusoikeuksia liikaa, tuomioistuin voi jättää sen huomiotta. Joten vaikka absurdista lainsäädännöstä KKO:ta ei voi syyttää, sillä on joka tapauksessa merkittävä tulkinnanvapaus asiassa. Se voi jopa prejudikaatillaan tehdä hölmöstä lainsäädännöstä kuolleen kirjaimen. Tämä on itse asiassa yksi sen tehtävistä!

   Poista
 48. Ihastuttavan sinisilmäistä on Kemppisenkin ajattelu:

  "Tuomioistuimen, etenkin korkeimman oikeuden päätös on jotain aivan muuta kuin muutaman ihmisen henkilökohtainen tulkinta."

  Itse asiassa se tuomioistuimen päätös on nimenomaan muutaman ihmisen henkilökohtainen tulkinta, ei sen enempää eikä vähempää. Millaisin motiivein tuo tulkinta on tehty - siinä on se oksa jota olisi paikallaan tarkastella. Sen sijaan se oksa, johon Kemppinen viittaa, ei ole koskaan kasvanutkaan, sitä ei ole olemassa muutoin kuin illuusiona systeemiuskovaisten ajatuksissa.

  Todettakoon, että Halla-Ahon agenda sinänsä ei kiinnosta eikä liikuta minua lainkaan. Mutta miehen järjenjuoksua on pakko arvostaa. Hän tiesi tarkkaan, mitä hänen kirjoituksestaan seuraa.

  Hän tiesi, että lakia olisi täysin mahdollista tulkita päinvastaisellakin tavalla, kun ottaa huomioon, millä tavoin hänen kiistanalainen kirjoituksensa oli muotoiltu - eihän hän missään vaiheessa esittänyt mitään totuusarvoa omaavia väitteitä, ainoastaan tietyistä osin fiktiivisistäkin premisseistä johdettuja loogisia ajatusketjuja. Toki provosoivaan tyyliin, mutta provokaatio ei sellaisenaan ole laitonta.

  Edelleen Halla-Aho tiesi, että hänen tekstiään ei tulla käsittelemään sellaisena kuin se on kirjoitettu, vaan asiayhteydestä irroitetaan provokatiiviset lauseet, joita siis ei ole väitettykään tosiksi. Toisin sanoen tekstin otsikon mukaisesti julkinen valta tarttuu "täkyihin", ja tekstin osia käsitellään ikään kuin niiden perimmäinen tarkoitus olisi vain ja ainoastaan loukkaaminen. Ja juuri näin siinä kävi. Se todellinen tarkoitus - julkisen vallan kaksinaamaisuuden osoittaminen - jäi "yllättäen" vaille huomiota.

  On jotenkin tragikoomista, että täsmälleen tuomioistuimen kirjoittamilla perusteluilla voisi tuomita aika monta Suomesta ja suomalaisista tekstejä laatinutta kirjoittajaa. Jostain syystä näin ei kuitenkaan tapahdu. Ja jostain syystä tuomion puolustajat vaikenevat tämän näkökulman kuoliaaksi...

  Mikä julkisen vallan motiivi tässä ikinä olikin, lopputulos on sille ei-toivottu. Halla-Aho sai eräänlaisen marttyyrin kehän ympärilleen ja kaksinaamaisuudesta saatiin konkreettinen osoitus. Seuraukset näemme myöhemmin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Olen samaa mieltä, mutta Kemppinen on oikeassa siinä, että arvovallaltaan KKO:n jäsenet eivät ole tavallisia kuolevaisia eivätkä myöskään laintulkinnan osalta.
   Itse tosin olen sitä mieltä, että arvovalta tulee ansaita. Nyt KKO lähinnä tyytyy tarpeettomasti nakertamaan omaansa eikä tosiaankaan missään vähäisessä määrin.

   Poista
 49. Nähtävästi Kemppisen tarkoituskin oli profosoida ja herättää keskustelua. Siinä hän on onnistunutkin varsin hyvin. Hyviä kommentteja.

  Jarille totean, että perusajatus varmaankaan ei ole mennyt perille, mutta kenelle näin on käynyt, onkin jo toinen asia.

  VastaaPoista
 50. Miksei Kalevaa ole vielä laitettu käräjille valtionsyyttäjän toimesta? Hyväksyn Halla-ahon tuomion johdonmukaisena mikäli Kalevakin saa syytteen ja tuomitaan.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Voi herran jestas sentään. Länsiväylällä joku ajoi toissavuonna ylinopeutta saamatta sakkoja. Kyllä se vaan niin on, että kaikkien muidenkin pitää saada sakkonsa anteeksi tästä syystä!

   Poista
  2. Miksi Kaleva pitäisi laittaa käräjille, jos se viittaa pääkirjoituksessaan tuolloin vastauutisoituun tutkimukseen?

   http://www.hus.fi/default.asp?path=1,28,2530,15595,7595,26489

   Vai oliko joku muu syy?

   Poista
  3. Ylinopeussakkoanalogia on virheellinen. On huomattavasti vaikeampi todistaa jälkikäteen ihmisten ylinopeuksia.

   Kalevasta on kuitenkin tehty kantelu JSN:lle, joka ei vienyt asiaa eteenpäin. Senkin jälkeen tutkintapyyntöjä on tehty. TÄSSÄ TAPAUKSESSA TODISTEET OVAT JULKISESTI SAATAVILLA, siinä se ero.

   Kaleva ei myöskään viitannut tutkimukseen. Halla-ahon tuomio tuli loukkaamistarkoituksesta. Kaleva julkaisi oman tekstinsä loukkaamistarkoituksessa. Missään vaiheessa Kalevan artikkelissa ei viitattu tutkimuksiin. Kalevan tapauksessa loukkaamistarkoitus on selvä.

   Poista
 51. Pari lyhyttä kysymystä Jukka Kemppiselle?
  1.
  Onko nyt niin, että kuka tahansa joka kutsuu profeetta Muhamettia pedofiiliksi, syyllistyy uskonrauhan rikkomiseen? Olenko käsittänyt oikein että faktojen toteaminen, Muhammad harrasti yhdyntää lapsen kanssa, on laillista, mutta toiminnan kutsuminen pedofiliaksi on uskonrauhan häirintää, koska kyseessä sattuu olemaan islamin profeetta Muhammad?
  2.
  jostain ryhmästä saa väittää faktana suuren lehden pääkirjoituksessa mitä vaan kunhan ryhmä ei ole Somalialaiset. Yksityishenkilö ei saa tehdä tästä laimeaa sanamuunnosta (-faktaksi väittäminen ja tappaminen ryöstelyksi) jossa ryhmä muutetaan Somalialaisiksi?
  3.
  Olisiko tuomio tullut jos geissiin ei liittysi nämä seikat? Internet, perussuomalaisuus, Ilmannin haukkuminen, Somalialaiset tai islam. Eli Jos joku naistä olisi jotain muuta olisiko tuomiota tullut?

  VastaaPoista
 52. Blogin kirjoittajan mielestä tässä tapauksessa olisi voinut tuomita jopa vankeutta.

  Voisitko perustella miksi tässä tapauksessa oli välttämätöntä rajoittaa syytetyn sananvapautta? EIT:n mukaan sananvapauden rajoittamista on perusteltava hyvin. On osoitettava sellainen yhteiskunnallinen tarve, että sananvapauden rajoittaminen on välttämätöntä. En löydä KKO:n perustelusta sellaista.

  VastaaPoista
 53. Kommenttien perusteella blogisi lukijoiden pienin yhteinen nimittäjä on lukutaito, ei kirjoitustaito tai kyky punnita omia näkemyksiä. Itsellesi sen sijaan kiitos hyvästä tekstistä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Blogistilla taas tuntuu puuttuvan sekä lukutaito että myöskin kyky punnita omia näkemyksiä. Kelpaisi siis poliisiksi jonkin kommentoijan rinnalle.
   Ei toki sinun. Sinäkään et ole lukijamiehiä.

   Poista
 54. "Edes nyt tuomion antaneet jäsenet eivät voi omasta aloitteestaan ottaa pääasiaa uudelleen harkittavaksi. Lainvoima (oikeusvoima) tarkoittaa sitä."

  Paitsi, että kun Hallberg (isoäitijutussa) ilman mitään laillista oikeutusta kehotti poliisijohtoa jättämään enemmistön lainvoimaisen kannan huomioimatta, poliisi totteli ja Hallberg sai presidentiltä kunniamerkin. Eroamista ei kai kukaan "auktoriteetti" vaatinut.

  Halla-ahon "urputusta" ei tarvitse pitää tyylikkään, mutta onko hän jossain edes vihjaissut, että yrittäisi luistaa sakkojen maksusta?

  VastaaPoista
 55. KKO:n päätökset on toki tulkintoja laista ja nykyisin vallitsevasta käytännöstä. Se ei kuitenkaan poista sitä tosiaa, että Suomessa sananvapauden raja on matala. Suomessa sananvapautta sellaisenaan ei kunnioiteta ja itseasiassa unohdetaan täysin ihmisoikeussopimuksen määritteet siitä että sananvapauteen kuuluu myös ilmaisut ja mielipiteet jotka loukkaavat ja järkyttävät.

  Huvittavinta tässä on kauhistuneisuus Halla-Ahon kommentteihin KKO:n päätöksestä. Nyt ihan oikeasti kannattaa herätä ja miettiä asioita realimaailman näkökulmasta. En tiedä onko se yllätys että "tavallinen" kansa, suomalaiset, heidän kunnioituksensa oikeusjärjestelmää kohtaan on kadonnut jo kauan sitten. Ainoastaan teoreetikot ja "asiantuntijat" kilvoittelevat oikeuksien tulkinnoista mutta tavalliselle kansalle kyse on arvontakoneistosta johon ei voi luottaa. Harvoin syntyy enää päätöksiä missään oikeusasteessa joka olisi edes normaalin oikeustajun mukainen. KKO on tässä koneistossa suurin "potaskan" sylkijä.

  Se on selvää että jos kansa ei luota järjestelmään, ei järjestelmälläkään ole auktoriteettiä kansan silmissä. Tämän Halla-Aho toi selvästi esille!

  Kun ottaa vielä huomioon sen tosiasian että Suomen valtio saa jatkuvasti, toistamiseen, vuodesta vuoteen saman verran ihmisoikeustuomioistuimesta tuomioita ihmisoikeusloukkauksista kuin muut pohjoismaat yhteensä, niin ei kenelläkään pitäisi olla epäselvää miksi kukaan ei usko enää KKO:n eikä koko oikeusjärjestelmään, paitsi ne professorit ja muut asiantuntijat jotka ovat kauan sitten vieraantuneet todellisuudesta.

  Törmäsin netissä moneenkiin artikkelliin Halla-Ahon tuomiosta jossa tuodaan esille se miltä koko tuomio näyttää tavallisten kansalaisten nimissä. Viranomaiset yrittävät vaientaa sananvapauden määrittelemällä asiat joista ei saa puhua ilman rangaistuksen pelkoa. Tämä on oikeasti sitä mitä kutsutaan vaiennetuksi piilosensuuriksi. Kohta kukaan ei uskalla arvostella maahanmuuttoa ja uskontoa kun ei koskaan tiedä milloin syyttäjä poliisin hahmossa koputtaa ovelle.

  (1) http://oikeusjakohtuus.blogspot.com/2012/06/kkon-halla-aho-tuomio-on-ainutlaatuisen.html
  (2) http://ohohupsis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/108056-olen-kiihottunut
  (3)

  VastaaPoista
 56. Huh huh. Kovasti tuntuu HA keräävän sympatiseeraajia ja ymmärtäjiä. Pelottavan sumeaa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Sumeaa tässä lähinnä on Halla-ahon tuomiota puolustelevien järki. Se, jos mikä pelottaa, että näin moni lähtee kovalla tunteella ja mielihalulla sananvapautta tappamaan.

   Poista
 57. Jotain kommentteja:
  Kyllä, Halla-aho käsittelee lausetta esimerkkinä. Tällä ei ole merkitystä, sillä alempana tekstissä hän esittää sen henkilökohtaisena väitteenään. Myöhemmässä kirjoituksessa hän kertoo seisovansa yhä väitteen takana.
  Edelleenkin, Muhammed- ja islamlausunnot olisi ilman asiayhteyttään lähinnä huonoja läppiä. Mutta juuri se asiayhteys, koko asiaa käsittelevä kappale tekee tästä asiasta raskauttavamman. Nämä elementit voitaisiin purkaa ja nähdä että päätös oli ihan rationaalinen.
  Halla-ahon teksti ei ollut parodia. Vain yksi virke siitä oli sävyltään parodinen. Siinä Halla-aho esitteli kannanottojaan ja mielipiteitään parodian muotokeinoin. Yleensä ottaen myös parodiassa voi olla kirjoittajan kannanottoja, mielipidevaikuttamista tai mitä tahansa merkityssisältöä. Tarkemmalla analyysillä nähdään, etteivät nämä somali- ja suomalaislauseet ole vertailukelpoisia.
  Voi hyvinkin olla , että Halla-ahon tarkoituksena oli osoittaa jotain poliittista. Joka tapauksessa hän kirjoitti tekstistään enemmän tai vähemmän harkintakyvyttömyyttään silti sellaisen, jonka tuomitseminen ei osoita kaksoisstandardia.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Näin luin perustelut minäkin. Ihmettelen tätä HA-väen määrää tälläkin palstalla. Osoittaako se sitä, kuinka valtavan suuri määrä ihmisiä Suomessa(kin) potee fundalismipelkoa ja islaminvastaisuutta. Sananvapaus on se kilpi, jonka taakse tuo pelko ja viha kätketään. Päätöksen perustelutekstit olivat välttämättömät, jotta Kemppisenkin kirjoitus sai lopullisesti siivet alleen ja sataan, ehkä satoihinkin, nousevat kommentoinnit.

   Poista
  2. Ottakaa se pää nyt pois ämpäristä ja miettikää itsekin:
   a) Laintulkinta ei tällaisenaan ole tasa-arvoista ja se on yksiselitteisesti väärin.
   b) Jos tuomion mukainen tulkinta säilyy ja laajennetaan tasa-arvoiseksi, sananvapautta rajoitetaan siinä määrin, että siitä kärsivät kaikki. Myös ne kuvitteelliset henkilöt, jotka eivät koskaan halua loukata ketään.

   Ei täällä kukaan ole puolustelemassa Halla-ahon mielipiteitä vaan hänen oikeuttaan sanoa niitä. On käsittämätöntä, miten aikuiset ihmiset eivät kykene näkemään näiden välillä mitään eroa.

   Poista
 58. "Mutta blogin kommentoijille perusajatus ei ole mennyt ollenkaan perille."

  On se mennyt, ja kyse on vain Kemppisen Perussuomalaisia ja erityisesti Jussi Halla-ahoa vastaan ajamasta poliittisesta vihakampanjasta.

  Kemppinen: "Itse olisin tuomarina määrännyt kuukauden vankeutta ehdollisena. Ja se olisi ollut menoa valiokunnasta, perustuslakivaliokunnan annettua asiasta lausuntonsa. Jos olisi keskusteltu kahdesta tai kolmesta kuukaudesta, olisin ollut valmis. Teko on törkeä, kuten tuomitun kommenttikin."

  Tuossahan Kemppinen asettaa itsensä Kko:n yläpuolelle ja ryhtyy tuomaroimaan ja jakamaan tuomioita, mikä ei kylläkään mitenkään ole hänen rooli. Tuosta lainatusta kappaleesta paljastuu kuitenkin kirkkaasti Kemppisen viha-agenda Perussuomalaisia ja Jussi Halla-ahoa vastaan.

  Kemppisen lausunnon sisältö on epä-älyllinen ja kaunainen . Ennen kaikkea se kuitenkin paljastaa käydyn oikeusprosessin poliittiset motiivit. Nytkään Kemppinen ei analysoi, vaan "pohtii". Kemppinen ei yksiselitteisesti kerro, mikä tekee Halla-ahon teosta "törkeän", ehkä siksi, että ei pysty.

  Kaikenlaisia emeritusprofessoreita sitä onkin...

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Olisikohan Kemppisellä kuitenkin ollut pieni pilke silmäkulmassaan tuota tekstiä kirjoittaessaan? Kemppinen vetelee naruista, ja kommentaattorit sätkivät. :D

   Poista
  2. Voi olla, mutta trollaajat ovat mulkkuja ja mulkkuja saa vetää tavatessa turpaan.

   Poista
 59. Hyvä kirjoitus ja mielenkiintoista oli lukea tuo KO:n ratkaisu.
  Perusolettamahan tässä on kuitenkin se, että et sinä Jukka eikä kukaan KO:n ratkaisun tekijöistä äänestänyt Persuja ettekä tule äänestämäänkään. Edelleen - oli miten oli, niin faktahan se on, että ratkaisu = tuomio yksittäisten henkilöiden johtopäätösten ja tulkintojen summa (voidaan ymmärtää myös mielipiteenä), joka on syntynyt tutkimalla tapahtunutta (H-A:n kirjoitus) ja säädettyjä lakeja.

  Mutta koska tässä on nyt kyse perussuomalaisesta asioista suoraan puhuvasta ja kokeilunhaluisesta kansalaisesta, niin pakkohan meidän muiden on nyt hurjistella, kun se uskalsi vieläkin noin "uhmata" ja vielä tuollaselta viralta?!

  Eipä näitä ulinoita kuulunut, kun oli kyse muuan Koskisesta:
  http://jyrkivirolainen.blogspot.fi/2012/06/609.html

  VastaaPoista
 60. Hyvä asiallinen kirjoitus! Ikävä kyllä iso osa ihmisistä muodostaa mielipiteensä yhteiskunnallisiin asioihin lähinnä iltapäivälehtien lööppien pohjalta, tai lukemalla keskustelupalstojen samanmielisten jees- miesten mielipiteitä.

  VastaaPoista
 61. Kuinka paljon energiaa kannattaa käyttää sen pohtimiseen, onko yksi kansanedustaja "oikeassa" vai "väärässä"? Käsitys KKO:n ratkaisusta näyttää suunnilleen noudattavan jo ennalta muodostuneita rintamalinjoja, joissa poterot nyt vain syvenevät.

  Kysymys väitetyn kaksoisstandardin olemassaolosta on mielenkiintoisempi, tärkeämpi ja käsittääkseni laajempi kuin KKO:n tässä ratkaisema asia. Se tarvitsisi avaajakseen vaikkapa Kemppisen tapaista henkilöä.

  Miksi oppinut bloginpitäjä ei lieventäisi maata uhkaavaa polarisoitumista selittämällä korkeiden juristien ratkaisuja niillekin, jotka ovat asiassa väärillä jäljillä? Ehkä he eivät ole väärässä puhtaasti pahuuttaan, persuuttaan tai rasistisuuttaan?

  KKO:n perustelujen siteeraamisen jälkeenkin monella on käsitys, että Suomessa "koko uskontokunnan ja sen pyhät kunnioituksen kohteet voimakkaan kielteisesti leimaavat herjaavat iskulauseet" ovat kristinuskoon ja sen harjoittajiin kohdistuessaan uroteko mutta erääseen toiseen uskontoon kohdistuessaan rikos.

  Ja KKO:n perustelujen siteeraamisen jälkeenkin monella on käsitys, että Suomessa "panettelevat ja herjaavat lausumat, jotka ovat omiaan herättämään suvaitsemattomuutta, halveksuntaa ja mahdollisesti jopa vihaa niiden kohteena olevaa kansanryhmää kohtaan", ovat esimerkiksi "suomalaisiin miehiin" kohdistuessaan uroteko, mutta eräisiin toisiin ryhmiin kohdistuessaan rikos.

  Jos nuo monet ovat väärässä, miksi heille ei ystävällisesti ja ymmärrettävästi perusteltaisi, miksi?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Toivottavasti löytyy suomalaisia, jotka nostavat ryhmäkanteen Kalevan jutuntekijöitä vastaan. Tulisi testattua, onko laki sama kaikille, niin että tavallinen kansakin ymmärtää.

   Poista
 62. Ai, Suomesta löytyy näin monta, jotka eivät ymmärtäneet blogin (siis tämän, Jukka Kemppisen blogin) sanomaa. Ihan niin kuin Halla-ahokaan ei ymmärtänyt KKO:n tuomiota, vaan ajatteli kuin muutkin rikolliset, kun oikeus ei taaskaan ymmärtänyt ryöstön, murhan tai petoksen yleviä motiiveja.

  VastaaPoista
 63. Kemppinenkin siis liittyy viisikymppisten setien ymmärtäjien joukkoon...

  VastaaPoista
 64. Jukka Kemppinen, jota en yleesä arvosta korkealle, on osunut naulan kantaan. Halla-aholla on harkinta/viisaus pettänyt. Lähtölaskentaa vaille entinen valiokunnan puheenjohtaja siis.
  Erikoiskiitos Kemppiselle KKO:n päätöksen perusteluiden liittäminen blogiin. Hyvällä ymmärrettävällä suomella kirjoitettu johdonmukainen päätös. Veikkaan ettei KKO:n päätös kaadu Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Hyvä juristit, hyvä korkein oikeus!

  VastaaPoista
 65. Vallan kolmioppia loukkasi nimenomaan korkein oikeus, kun puuttui poliittisen blogin sisältöön.

  Sen lisäksi korkein oikeus asetti ihmiset eriarvoiseen asemaan vahvistaen Halla-ahon väitteet kaksoisstandardien olemassaolosta.

  On laillista sanoa joistain ryhmistä:

  "A ja B ovat ryhmän X kansallinen, ehkä suorastaan geneettinen erityispiirre."

  Mutta on laitonta sanoa joistain ryhmistä:

  "A ja B ovat ryhmän Y kansallinen, ehkä suorastaan geneettinen erityispiirre."

  Tämä perustuu siihen, että väitteet olivat käytännössä identtiset lukuun ottamatta sitä, että laillinen väite, josta ei siis edes nostettu syytettä, oli rajumpi sekä väitteenä että esitetty todempana (sanomisen sävyltään, ei totuusarvoltaan annettujen perustelujen valossa) kuin laiton väite. Halla-aho erityisesti korosti kirjoituksessa, ettei hän esitä sanomistaan faktana ja etteivät kaikki ryhmän Y edustajat tee asioita A ja B.

  Syyttäjän täytyi olla tietoinen Kaleva-lehden väitteestä, jos hän luki edes Halla-ahon kirjoitusta ennen kuin nosti siitä syytteen. Korkein oikeuskin olisi hyvin voinut huomioida asian ja yleensäkin kontekstin, mutta sen sijaan se päätyi todistamaan Halla-ahon väitteet kaksoisstandardin olemassaolosta.

  Mika Illman kommentoi tuomiota Hbl:ssä: "- Det är bra att lagtolkarna nu har fått ett prejudikat. Högsta domstolen har dragit en gräns som anger hur långt den som kritiserar makthavare har rätt att provocera och överdriva, säger Illman."

  Vallanpitäjien kritisoinnin laajuus? Mitä tästä kaikesta siis jää maallikolle, joka ei palvo laki*prosessia* jumalan sanana, vaan ennemminkin hakee sitä, mikä on oikein ja väärin? Että ihmiset ovat eriarvoisia oikeuden edessä. Joko joitain kansanryhmiä saa loukata enemmän tai jotkut saavat loukata enemmän. Lisäksi tiedämme nyt, että Suomi on sananvapauden banaanitasavalta, jossa oikeus puuttuu politiikkaan, koska sitähän maahanmuuttopolitiikkakin on. Se, että lakitieteilijät puolustavat korkeimman oikeuden tuomiota, joka saa monen maallikon epäilemään, että osataanko siellä edes lukea (Halla-ahon kansanryhmää koskeva kohta oli analogia, vertaus Kalevan kirjoitukseen) nakertaa taas lisää kansalaisten luottamusta oikeusjärjestelmään, sen epäpoliittisuuteen ja tasapuolisuuteen.

  Koko tapaus on absurdi vitsi. Tai olisi, jos se huvittaisi.

  VastaaPoista
 66. Miten joillakin on otsaa vaatia Halla-ahoa eroamaan Eduskunnan valiokunta tehtävistä 400 euron sakkojen tähden, eihän siinä ole mitään järkeä. Muutamat Kansanedustajat ovat saaneet saman suuruisia liikennesakkoja, eikä heitä ole kukaan vaatinut eroamaan tehtävistään.

  VastaaPoista
 67. Kemppisen mielipiteillä ei ole asiassa mitään merkitystä.
  Hänen väitöskirjansa on näyttö hänen hengen lahjoistaan.
  Se, että hän julkisesti tunnustaa, ettei pidä Halla-ahosta on selkeä peruste sille, miksi hän tuomitsee tämän vieläpä mahtaillen: ehdotonta vankeutta vaan.
  Tunnustuksena johdosta Kemppinen on kuitenkin tullut juridisesti esteelliseksi esittämään julkisesti mitään Halla-ahoa koskevaa.
  Suomessa on aika ajoin tuomittu erilaisia ihmisiä ahdasmielisin ja antiälyllisn (so. juridisin) perustein erilaisiin rangaistuksiin: Agnar Mykle, Hannu Salama. Kemppisiä on siis riittänyt.
  Kemppinen on liittänyt juttuunsa korkeimman oikeuden tuomion, muttei käräjäoikeuden ja hovioikeuden tuomioita, jotka asiaa pitkään harkittuaan ovat päättänyt, ettei Halla-aho ole syyllistynyt uskonrauhan rikkomiseen.
  Juristina Kemppisen täytyy tietää, ettei prejudikaatti sido tuomioistuimia. Tämä tarkoittaa loogisesti, ettei korkeimman oikeuden tuomio sido tuomioistuimia vast´edes. Halla-aho on siis oikeassa: kyse on vain muutamaan ihmisen mielipiteestä, seuraava kokoonpano voi ajatella vapaasti toisin.
  Korkeimman oikeuden tuomio on toki mielenkiintoinen näyttö siitä, miten ko. joukko ymmärtää käsitteen pedofilia...
  Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan tuomioistuimen tulee olla puolueeton. Ja siltä myös näyttää.
  Kun verrataan sanomalehti Kalevan letkautuksia suomalaisista ja Halla-ahon leikkiä sillä, mitä vastaava somaleihin kohdistettuina saattaisi tarkoittaa, ja saadaan lukea jälkimmäisen syyllistyneen rikokseen, muttei edellisen, on täysin selvää, ettei korkein oikeus&co ole ollut ratkaisussaan tältä osin puolueeton vaan vain halpamainen.
  Mielenkiintoisen lisän asiaan tuo erään korkeimman oikeuden päättäjän ammattiprofiili: ahkerasti blogeja kirjoittava emeritus professori listaa hänet moraalivajeisten mätämunatuomareiden joukkoon kuuluvaksi.
  Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietinnössä todetaan tapaus Halla-ahoon sopivasti "...Myöhäismodernissa yhteiskunnassa ei ole enää yhtä selkeää arvopohjaa, jonka perusteella voitaisin sanoa jotakin ehdotonta totuutta...yhteiskunnassa ei ole enää aikaisempaan tapaan ehdottomia institutionaalisia auktoriteeteja. Tämä koskee myös tuomioistuimia, joiden aikaisemmin itsestään selvänä pidetty auktoriteetti on murtunut...."
  Näinhän asia on. Ne ajat, jolloin joku tuomari vain virka-asemansa johdosta saattoi lausua ikuisia totuuksia uskonasioista, taiteesta (vailla näissä asioissa minkaanlaista koulutusta) jne ts. pakkosyöttää näkemyksiään ko. asioissa amatöörinä ovat menneet.
  Vai ovatko? Olemmeko vaipuneet Pinochetin tai Neuvostoliiton pimeyteen?

  VastaaPoista
 68. Mahtaako tähän tulla hännäksi täyden sadan kommentin verran rasistien raivostunutta mölinää?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. En tiedä. Sinulla on vielä 99 kirjoittamatta.

   Poista
 69. "Kansanedustaja kysyy vielä, miten pitkäksi aikaa minkäkinlainen rikos invalidoi (?) henkilön erilaisiin tehtäviin. Hän olisi voinut kysyä sitä keneltä tahansa peruskoulun ala-asteen oppilaalta tai sellaisen puuttuessa oikeustieteen ylioppilaalta."

  Olisi mielenkiintoista saada tähän vaikka Jan Vapaavuoren vastaus. Hänellä on tuomiot pahoinpitelystä, osallisuudesta varkauteen ja rattijuopumuksesta. Hän on jo validi mm. ministeriksi. Milloin hänen validiteettinsä näihin tehtäviin alkoi tuomion antamispäivän jälkeen?

  VastaaPoista
 70. Kemppinen oli valmis antamaan Halla-aholle jopa kolme kuukautta ehdollista. Olen aina ihmetellyt oikeuslaitoksen antamia tuomioita ja nyt alan pikkuhiljaa ymmärtää logiikkaa - kiitos Kemppinen! Jos on erityisen vastenmielinen pärstä, tuomio langetetaan törkeänä. Kimmo Sasi sai kuolemantuottamuksesta 70 päiväsakkoa ja toimi perustuslakivaliokunnan puhjeenjohtajana kauden loppuun kuten edelleen. Tottakai Halla-aho on mestattava näyttävästi. Kehtaakin puhua ylimielisesti nomenklatuuralle.

  VastaaPoista
 71. "Korkein tuomioistuin on vetänyt rajan sille laajuudelle, kuinka pitkälle vallanpitäjiä kritisoivilla kansalaisilla on oikeus provosoida ja yliampua."
  - Mika Illman

  Ei muuta sanottavaa. En ole lakimies, mutta jos KKO:n tuomio on kaikkien taiteen sääntöjen mukainen, on lainsäädännössä vikaa. Valtaapitävien kritisointia ei pidä rajoittaa millään perusteella (etenkin, kun Halla-ahon blogi on läpipoliittinen). Sanat satuttavat vähemmän kuin mellakat.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. HA-päätös olisi mennyt oikein ja tyylikkäästi ilman tätä Illmanin mätämunamaista lausuntoa. Se on saanut ihmiset liikkeelle HA-päätöstä vastaan. Niin pitääkin. Viranomaisten pitää kestää kaikki kritiikki.

   Poista
  2. Muahaha. Jos Illmania ei olisi ollut, ei koko prosessia varmasti olisi edes tullut. Tuosta lausunnosta homma ei kuitenkaan lähtenyt liikkeelle.

   Poista
 72. Hei, minullakin pisti silmään tämä yllättävän vihamielisen oloinen kirjoitus.

  Lisäksi vielä muotoseikka väitteessä:

  "Tuomioistuimen, etenkin korkeimman oikeuden päätös on jotain aivan muuta kuin muutaman ihmisen henkilökohtainen tulkinta. Edellä selostamani Halla-ahon asemaa koskeva tulkinta perustuu lakiin, ja sen takeena ovat tuomioistuimet, eivät ne ihmiset, jotka niissä istuvat."

  KKO:n päätös on juurikin korkeintaan kuuden ihmisen tulkinta laista.

  "Tulkinta" - sanana kertoo muuten että asia ei ole absoluuttinen totuus, vaan valistunut mielipide.

  VastaaPoista
 73. Palaan vielä tähän keskusteluun. Ajatus siitä, että KKO:n tuomio on vain mielipide on saanut hämmästyttävän laajaa kannatusta sekä tämän blogin kommenteissa että vaikkapa Facebookissa. Tässä on jonkinlainen postmoderni harha, jonka olen kiteyttänyt näin:
  1. Jokaisella on mielipide (triviaalisti totta), 2. Jokaisella on oikeus mielipiteeseensä (totta), 3. Jokainen mielipide on arvokas (no, jos jätettäisiin ääritapaukset pois), 4. Jokainen mielipide on yhtä arvokas (no ei varmasti ole!), 5. Jokainen mielipide on yhtä oikea (no ei ihan varmasti ole!).
  Kärjistetty esimerkki: kyllähän sitä saa esittää mielipiteenään, että 2+2=5, mutta se ei muuta yhtään miksikään sitä tosiasiaa, että 2+2=4.
  KKO:n tuomio ei siis ole vain yksi mielipide muiden joukossa vaan korkeimman tuomionistuimen punnittu ja harkittu tulkinta tapauksesta lainsäädännön ja ennakkotapausten (myös EIT:n) valossa. KKO:n tuomion kutsuminen mielipiteeksi on vähättelevää samaan tyyliin kuin kreationistin väite, jonka mukaan evoluutioteoria on vain teoria.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Jari hyvä. Mistä lähtien oikeusvaltiossa syytetyn on moitittavaa ääneen kritisoida hänet tuominnutta tuomioistuinta ja sen ratkaisua?

   Tämä on se peruskysymys, josta on syytä olla huoliessaan, eikä suinkaan Halla-ahon lausunnoista.

   Uskomattomia ovat myös Tuorin ja Kekkosen puheet, että lainsäädäntövallan edustajan on sopimatonta arvostella tuomiovaltaa käyttävän KKO:n ratkaisuja.

   Eihän Halla-aho edusta tässä lainsäädäntövaltaa (eihän hän teot tehdessään ollut edes kansanedustaja) vaan itseään, kansalaista jota on syytetty ja joka on tuomittu. Täytyyhän hänelläkin olla oikeus puolustautua!

   Miten tätä tuntuu olevan niin vaikeaa ymmärtää?

   Poista
  2. Jos tuomiot olisivat punnittuja, harkittuja ja linja pysyisi yhtenäisenä, meillä kunnioitettaisiin oikeuslaitosta.

   Nykyinen on "oikeuslaitos" mielestäni vain irvikuva, itäsuomen hovioikeuden näyttäessä etunenässä mallia järjettömistä päätöksistä.

   KKO:n uskottavuus kerkesi mennä jo vuosiksi eteenpäin pysäköintisekoilujensa takia.

   Poista
 74. "Turhan muuten kuvitella, ettei korkein oikeus olisi miettinyt Halla-ahon kohtaloa huolellisesti. Kansanedustajaa tuomittaessa on oltava erikoisen varovainen. Itse olisin tuomarina määrännyt kuukauden vankeutta ehdollisena. Ja se olisi ollut menoa valiokunnasta, perustuslakivaliokunnan annettua asiasta lausuntonsa. Jos olisi keskusteltu kahdesta tai kolmesta kuukaudesta, olisin ollut valmis. Teko on törkeä, kuten tuomitun kommenttikin."

  Siis etkö Sinä nyt itsekin arvostele tuomiota: "Itse olisin määrännyt kuukauden vankeutta ehdollisena..."???

  Sain käsiini tämän asian ensimmäisen oikeudenkäynnin tapahtumakulun teksteineen ja videoineen: mitähän järkeä oli syyttäjän (muistaakseni Kolehmainen) siteerata tuntikausia Mika Illmanin väitöskirjaa?

  VastaaPoista
 75. Koko jupakassa on monta ongelmaa. Niistä vähäisin ei ole se, että yksityishenkilö kirjoittaa mielipiteitään blogiinsa, jonka lukeminen ei kuulu millään tavalla minkään väestöryhmän velvollisuuksiin, saati että se kuuluisi peruskoulun opintosuunnitelmaan, mutta jota nähtävästi käsitellään kuin se olisi tuomiovaltaa omaavan tahon kirjoittama. H-a ei käsittääkseni ole esittänyt näitäkään näkemyksiään minään muuna kuin mielipiteinään.

  Toinen ongelma on se, että sananvapautta joko on tai ei ole.

  Jos Suomessa KORKEIMMAN oikeuden rangaistuspäätös perustuu "niin sanottuun" käsitteeseen (tässä: niin sanottuun vihapuheeseen, kuten ao. otteesta käy ilmi), pohja on vähätellenkin todettuna sangen hutera.

  Korkeimman oikeuden ratkaisussa todetaan:

  Sanottu syrjivä ja vahvasti yleistävä väite on siten sanottua ihmisryhmää solvaava ja panetteleva, koska siinä kerrotuin tavoin kuvattiin kokonaiseen ihmisryhmään kuuluvat ihmiset rikollisina ja yhteiskunnan loisina ja muihin nähden ala-arvoisina. Syytteen mukaan lausunto loukkaa näiden ihmisten ihmisarvoa. Syyttäjä on katsonut väitteen niin sanotuksi vihapuheeksi, joka ei nauti sananvapauden suojaa.

  Päätän valtaisan ihmetykseni Halla-ahon osuviin sanoihin blogikirjoituksestaan "Mietteitä mielipiteistä 15.01.2005":

  "Jokaisella on oikeus mielipiteisiin, mutta..." Mitä tämä nykyään yleiseksi käynyt aloitus tarkoittaa? Onko kaikilla oikeus mielipiteisiin vai eikö ole? Vai onko kaikilla oikeus olla samaa mieltä virallisen totuuden kanssa? Vai onko kaikilla oikeus mielipiteeseen, muttä sitä ei saa sanoa ääneen, ellei se ole oikea mielipide? Esimerkiksi Neuvostoliitossa oli perustuslakiin kirjattu oikeus mielipiteeseen. Sen sijaan rikoslaki kielsi neuvostovastaisen propagandan levittämisen. Levittämiseksi taas tulkittiin tällaisten mielipiteiden kertominen toiselle osapuolelle, ts. niiden ilmaiseminen ääneen. Mikä on tällaisen mielipiteenvapauden arvo? Ei sellaista tyranniaa olekaan, ainakaan nykyisen teknologian puitteissa, joka pystyisi kontrolloimaan mielipiteitä, ellei niitä sanota ääneen. Mielipiteenvapauden koko mielekkyys on siinä, että mielipiteen saa ilmaista. Vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalainen (vai oliko se joku muu) on sanonut, ettei ilmaisunvapaus voi tarkoittaa vapautta loukata. Tässä on perustavanlaatuinen ajatusvirhe. Ilmaisunvapauden on tarkoitettava nimenomaan vapautta ilmaista mielipiteitään riippumatta siitä, loukkaavatko ne vai eivät. Sensuurivaatimuksethan syntyvät juuri siitä, että ihmiset loukkaantuvat muista kuin omista mielipiteistään. Ongelma on loukkaantujan, ei mielipiteen esittäjän.

  Korkein oikeuskin on vain ihmisten kehittämä laitos. Jos sille sananvapaus ei ole absoluuttista, se on osoittanut varsin konkreettisesti olevansa juuri niin emotionaalisesti hauras ja johdateltavissa oleva kuin mitä ihmiset ylipäätään ovat. Silloin sieltä on epätoivoista yrittää hakea objektiivista argumentaatiota. Tällöin sen antamat tuomiotkin liikkuvat emotionaalisen haavoittuvuuden rajojen sisällä, niitä ensisijaisesti kumartaen - ja kuten tämä tapaus osoitti, sananvapauden uhraten.

  Julkaisen tämän poikkeuksellisesti anonyyminä, koska kyseinen tapaus osoitti, että tässä maassa palvotaan mahdollisia loukattuja tunteita sananvapauden sijaan.

  VastaaPoista
 76. Kysymys asiantuntijalle. Miksi KKO vetoaa v. 2010 "rangaistussäännöksen perusteluihin", jos rikos tapahtui 2008? En ole asiantuntija mutta historiantunneilla kerrottiin että taannehtiva lainkäyttö oli hyvin paha juttu.

  Tekohetkellä Halla-aho ei muuten ollut kaupunginvaltuutettu (vaalit 26.10.2008, blogi julkaistu 3.6.2008). En tosin osaa sanoa oliko Halla-aho tuolloin vielä asettunut kunnallisvaaliehdokkaaksi?

  VastaaPoista
 77. KKO on menettänyt asemansa kansakunnan kaapin päällä. Sen tunnustaminen ei liene vanhalle juristille helppoa, mutta näinhän se on: instituutio ei ole enää kansan laajalti arvostama samalla tavalla kuin ennen.

  Tämä johtuu monista asioista. Yksi on yleinen heikentynyt luottamus kansallisiin instituutioihin. Esimerkkeinä viimeaikaiset hyväveliverkoston paljastumiset (henkilö, jonka titteli on "ministeri", sotkeutuu epämääräisiin asuntojärjestelyihin valtionyhtiön pomojen avittamiseksi) tai Eeva Vuoren toilailut kommenttiensa kanssa, jotka ovat mielestäni paljon vakavampi asia kuin Halla-ahon sanomiset. Nämä kaivavat maata niidenkin alta, jotka eivät liity asiaan muuten kuin olemalla valtion keskeisiä rakenteita.

  Toinen on se, että Suomi on mennyt liittymään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Sieltä on tullut useasti viestiä, että KKO ei olekaan erehtymätön.

  Vieläkin tärkeämpää lienee kuitenkin se, että suuri joukko ihmisiä näkee tämän nimenomaisen KKO:n tuomion epäoikeudenmukaisena: jostain muusta kansanryhmästä ei saa sanoa asioita, joita saa sanoa suomalaisista. Tämän arvosteluhan oli Halla-ahon kirjoituksen ydin - ei somalien mollaaminen.

  Olemme siis saaneet aikaiseksi eräänlaisen miedon, käänteisen apartheidin jossa jotkut ovat tasa-arvoisempia kuin toiset. Halla-aho on nostanut tätä julkisuuteen, ja tällä tuomiolla kostetaan sitä hänelle. Ehkäpä lakikin on pielessä, mutta erityisesti pielessä on se, että sitä sovelletaan toisiin eri tavalla kuin toisiin.

  Koko juttu on sikäli myrsky vesilasissa, että todellisuudessahan kukaan ei ole kiihottunut Halla-ahon kirjoituksista mitään etnisiä vähemmistöjä kohtaan, vaan kyse on puhtaasti poliittisesta keskustelusta ja pyrkimyksestä sen vaientamiseen - ja Halla-ahon osalta taas tämän nimenomaisen kaksinaismoralismin hyödyntämisestä. Jos tätä ristiriitaa ei olisi, ei Halla-ahollakaan olisi mitään sanottavaa eikä kukaan välittäisi miehestä mitään.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Naulan kantaan. En voisi olla enempää samaa mieltä. Tuomioistuimia pitäisi kunnioittaa ja arvostaa, vaikka ne, ja niiden jäsenet, käyttäytyvät tavalla, joka osoittaa, että perusteita kunnioitukselle on yhä vain vähemmän. Eeva Vuoresta välimiesbisnekseen, ja sen mukanaan tuomaan puolueettomuuden menetykseen. Esimerkkejä on loputtomiin. Ja todellakin: kuka kiihottui, ja mistä?

   Poista
 78. Hei ja haloo arvoisa Kemppinen ! Teistähän tulisi hyvä "kansankiihoittaja" tarkoitan siis vastausten määrää tämänpäiväiseen. Me teitäkin nuoremmat olemme jo väsähtäneet. Emme siis nouse barrikaadeille ?. Huomasittehan iloksenne, kuinka monelta kommentoijalta "tuli pitkät puheet" . Hyvä.

  VastaaPoista
 79. "Halla-aho räjäytti professorisblogin kommenttiosion! Katso kuvat!"

  VastaaPoista
 80. Kemmppinselle muistuttaisin, että Halla-aho ei ollut kansanedustaja kun oikeutta käytiin alioikeudessa. Miksi korkeimman oikeuden pitäisi ottaa edes huomioon kansanedustajuus tällä hetkellä?

  VastaaPoista
 81. 50 päiväsakkoa on pikkujuttu. Oliskohan tullut halvemmaksi, jos olis maksanut toisten rahoilla etukäteen?

  VastaaPoista
 82. http://turmiojaperikato.blogspot.fi/2012/06/paivan-sana-luottamus.html

  VastaaPoista
 83. Kemppinen, olen todella pettynyt postaukseesi, joka oli suoraan sanoen naurettava. Millä tavoin Halla-ahon "teko oli törkeä", oletko edes lukenut tekstiä vai tuomitsetko vain Hesarin pätkimien lainausten pohjalta?
  Vai...kuulutko kenties Demlaan tai omaatko kenties muunlaisia henkilökohtaisia hyvä veli/sisko -suhteita....

  VastaaPoista
 84. Syyttäjien ajattelun ja väitöskirjan sekä ammatillisen toiminnan naurunalaiseksi asettaminen on varmasti vammauttanut lakimiesidentiteetin itselleen luonutta Mika Illmania melkoisesti, jos hän lukee nyt KKO tuomiossa saaneensa jonkinlaisen suojelun oman typeryytensä ja ammattitaidottomuutensa esilletuomisen suhteen.

  Illmanin ei pitäisi jatkaa virassaan. Ei ainakaan ottaa mitän kantaa sanankäyttöä koskeviin seikkoihin, sillä niissä hän on jäävi. Hän puolustaa jokaisessa jutussa vain omaa väitöskirjaansa, joka on kaiken länsimaisen antiikin kreikan agoralta alkaneen oikeuskäsityksen vastainen.

  Sananvapaus on rajoittamaton etenkin sillloin kuin se vahingoittaa ja loukkaa ta kiihottaaa, koska silloin on puhe merkityksellisistä asioista.

  Viihde ja muu mainonta ym. sonta - siihen voi9si puuttua.

  Alkaen pääministeri Kataisen täysin jonninjoutavasta kommentonnista koskien Euroopan ja Suomen taloutta. Siinä olisi turpakiini paikka ihan hänellä itselläänkin.

  VastaaPoista
 85. Selitäpä tämä ristiriita:

  Kemppinen tänään:

  "Tuomioistuimen, etenkin korkeimman oikeuden päätös on jotain aivan muuta kuin muutaman ihmisen henkilökohtainen tulkinta. Edellä selostamani (...) tulkinta perustuu lakiin, ja sen takeena ovat tuomioistuimet, eivät ne ihmiset, jotka niissä istuvat."

  Kemppinen eilen (10/2010):

  "Korkein oikeus metsässä". "...Korkeimmalta oikeudelta, joka on mennyt tekijänoikeusasioissa niin metsään kuin voi. KKO:n kirjoittamia perusteluja lukiessa tulee mieleen, että kaikille perkeleille sitä kyniä myydäänkin."

  "Tämä on räikeä virhe." " Asia olisi selvinnyt... (...) ...myös ajattelemalla." "Se on nyt KKO:n linjaus, joten tyydyn väittämään, että se on tekijänoikeuslain vastainen."

  ...

  (Nyt kun täällä oikein urakalla ajatellaan, jotta asia selviäisi, niin se onkin suuri synti - maallikot uskaltavat arvostella Tuomareita! Kaikille perkeleille niitä kyniä myydäänkin...)

  VastaaPoista
 86. Milä tavalla HA on parantanut työtähakevan somalin asemaa tuolla kirjoituksellaan ?

  taitelija nimim. Addi Zahame

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Onko kaikilla yksityishenkilöillä nykyään velvoite parantaa työtähakevan somalin asemaa kaikilla kirjoituksillaan?
   Olen pahoillani, en ole aikaisemmin kuullut tästä vaatimuksesta.

   Ai niin: Palkkaa somali.

   Poista
 87. Kemppinen ei ole ymmärtänyt asiaa. Ei ole moni muukaan.

  Sananvapautta ei voi rajoittaa edes koerkein oikeus. Se ei ole mahdollista. Korkein opius on nimittäin täysin sananvapauden käytön armoilla.

  Tästä ei edes tarvita lakia. Ja jos korkein oikeus jotain sanktioita tuomitsee, niin sille voi nauraa. Ei tarvitse noudattaa kenenkään vaikka niin sanotaan lopussa. Kenenkään ei tarvitse koskaan tehdä mitään. Kyse on aina vapaaehtoisuudesta. Imperatiivihän ei ole sellainen asia jonka voisi löytää maailmassa havaitsemalla. Kyse on harhasta. Ja sen harhan häviäminen merkitse sitä että loulta jonnin joutava kuusi henkilöä kirjoittaa pitkään ja hartaasti asiasta joka ei heitä koske ihmisille, jotka eivät välitä.

  Instituutio voi itse aiheuttaa oman merkityksettömyytensä. Eräänä kauniina aamuna kukaan ei piittaa siitä mitä KKO lausuu missään asiassa.

  Tämä Halla-ahon vaiennusyritys on hvyä askel syyttäjälaitoksen ja oikeuslaitoksen arvovallan menetyksen tiellä.

  Kohta olemme kreikka.

  VastaaPoista
 88. Tältä kaikelta sekavalta häsläämiseltä oltaisiin todennäköisesti säästytty, jos Halla-aho olisi käyttänyt pätevää oikeusavustajaa eikä mennyt yksin oikeuden istuntoihin ilman avustajaa.

  Siis oikein perustyhmä sälli, kun ajoi yksin omaa asiaansa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ja yksin näköjään jääkin. Soini ei ole oikein uskaltanut sanoa asiaan mitään, mutta tiennee, että tämä homma kusee persujen laariin. Meinaan nyt seuraavia eduskuntavaaleja ja sitä, mitä Tuomioja sanoi, että persujen hallitus- ja muu yhteistyökelpoisuus on tässä vaakalaudalla. Soini pelasi hasardia ja näyttää nyt hävinneen pelin.

   Jos Halla-aholla olisi ollut oikeusavustaja, tai edes pätevä neuvonantaja KKO:n tuomion jälkeen, hän olisi todennäköisesti neuvonut Hall-ahoa ainakin pitämään turpansa kiinni.

   Poista
  2. Olisi koettanut palkata vaikkapa Kemppisen! :=)

   Näytöt puhukoon puolöestaan...

   "Onko se todella sama Kemppinen, joka puolusti Salamaa jumalanpilkka-oikeudenkäynnissä?"   http://kemppinen.blogspot.fi/2012/06/halla-aho.html

   Tapsa tiistai, 12 kesäkuu, 2012

   - Näillä lakeuksilla ei, jumalauta, pilkata jumalaa.
   - Eikä muuten pilkata hänen profeettaansakaan!

   - Onko se todella sama Kemppinen, joka puolusti Salamaa jumalanpilkka-oikeudenkäynnissä?
   - Sama Kemppinen, mutta eri jumala.

   Poista
  3. Se olikin Jukan isukki. Sori.

   http://fi.wikipedia.org/wiki/Juhannustanssit

   "Oikeusministeri J. O. Söderhjelm nosti syytteen jumalanpilkasta Salamaa ja kustannusyhtiö Otavaa vastaan tammikuussa 1965 ja juttu oli ensimmäisen kerran oikeudessa 25. helmikuuta 1965.[10] Jutun syyttäjänä toimi Helsingin kaupunginviskaali Timo Larkovuo. Hannu Salamaa avusti varatuomari Kullervo Kemppinen ja Otavan toimitusjohtajaa, vuorineuvos Kari Reenpäätä varatuomari Heikki Borenius. Syyttäjä vaati rikoslain 10. luvun 1. pykälän nojalla Salamalle ja Reenpäälle rangaistusta tahallisesta jumalanpilkasta. Syytetyt ja heidän asianajajansa kiistivät syytteet."

   Poista
  4. Toimii se vitsi näinkin: - Eri Kemppinen, mutta eri on jumalakin.

   Toisaalta omien puheidensa mukaan Jukka oli kyllä mukana: "Tunnustamisen merkitystä rikosasiassa pohdin ensimmäistä kertaa tosissani toimiessani salkunkantajana rikosasiassa syyttäjä vastaan Hannu Salama, jumalanpilkka ym. Syytetty nimitäin tunnusti..."

   Olenkin miettinyt, että miksei Halla-aho käyttänyt yhtä miehekästä metodia kuin Salamakin: olisi reilusti tunnustanut, että vaikka päämaalina olivat virkamiehet, niin vittuilin ohimennen tarkoituksella muslimeille ja somaleillekin. Niinhän hän teki.

   Mutta onko vittuilu tietyille uskonto- ja kansanryhmille tässä maassa nyt sitten rangaistuksen uhalla kielletty, siitähän tässä on kyse!

   Poista
  5. Jos kritisoi kaksinaismoralistista laintulkintaa eikä koe itseään syylliseksi, onko pakko tunnustaa syyllisyytensä? Pitääkö valehdella?

   Salamahan kritisoi lakipykälää. Tällöin vain absurdin tuomion saaminen asettaa sen kyseenalaiseksi ja on produktiivista.

   Halla-aho kritisoi kaksinaamaista tulkintaa. Tällöin pitää lähteä syyttömyydestä, jolloin joko linja muuttuu (ei syyllinen) tai kaksoisstandardi paljastuu (syyllinen).

   Poista
 89. Arvoisa Jukka Kemppinen,
  mielipiteitäsi arvostavana, joskin ei aina samaa mieltä olevana, haluaisin esittää Sinulle kysymyksen:
  Paranisiko KKO:n uskottavuus, jos käytettäisiin vaihtuvuusmenetelmää jenkkien jury-tyyliin, ts. satunnaisesti valitut tuomarit eri oikeusasteista käsittelemään kulloinkin kyseessä olevaa tapausta? Näin saavutettaisiin uskoakseni myös alempien oikeusasteiden luottamus KKO:n päätöksiin, koska tuomarit pääsisivät itsekin vaikuttamaan ennakkopäätöksiin. Samalla kansalaisten jupina puoluepoliittisin meriitein valituista tuomareista loppuisi, ja ehkä säästyisi jopa rahaa..
  Ystävällisin terveisin Pia Musto

  VastaaPoista
 90. Tässä vastine sinulle jonkun kirjoittamana.

  http://sebastiantynkkynen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/108595-halla-ahon-tuomio-onko-kko-todella-aina-oikeassa-ja-kritiikin-ulkopuolella#comment-1554156

  Kertonee vain siitä, kuka tässä on tyhmä.

  VastaaPoista
 91. Masentava ja asenteellinen kirjoitus. Sitä nyky-Suomi on täynnä. Meriiteillä ja asemilla peitellään päivänvaloa kestämätöntä vihanpitoa ja asenteellisuutta.

  MTV3:n Matti Maunu kirjoitti Pimeyden Ytimestä ja paluusta 30-luvulle. Kirjoitus on osuva, kunhan kääntää tekstin roolit ylösalaisin.

  VastaaPoista
 92. Se,että näiden allaolevien poliitikkojen tuomioita kritisoiviin kirjoituksiin ei ole Kemppinenkään reagoinut johtuu siitä,että he ovat poliittisia mitättömyyksiä Halla-ahoon verrattuna.


  1) Tuija Brax, oikeusministerinä osallistui ns. isoäitijutussa KHO:n tuomion täytääntönpanoa vastustavaan mielenosoitukseen.

  2) Presidentti Tarja Halonen ilmoitti samassa jutussa KHO:n päätöksen rikkovan omaa ja kansan oikeustajua.

  3) Halosen lausumasta innostuneena KHO:n presidentti Pekka Hallberg kirjelmöi Paaterolle ja toivoi ettei KHO:n päätöstä toimeenpanna turhan nopeasti.

  4) Thors, Vanhanen ja monet muut ilmaisivat enemmän tai vähemmän suorasti pitävänsä ko. päätöstä vääränä.

  5) Paavo Lipposen vuotoshankkeen suhmurointi vastoin juuri tullutta KHO:n päätöstä.

  6) Oikeusministeri Johannes Koskinen launnot Alpo Rusin asiassa ja puuttuminen useisiin yksittäisiin oikeusjuttuihn.

  7)Poliitikkojen lausunnot Outi Kosken lapsenkaappausjutun ratkaisuista

  VastaaPoista
 93. "Kaleva" - rikoslain khta kieltää kiihottamiesn kansanRYHMÄÄ vastaan. Sitä ei ole ajateltu eikä sovellettu KANSAA vastaan kiihottamiseen. Suomalaiset ovat kansa, jolla on valtio. Halla-ahon kirjoituksen asiayhteydestä käy ilmi, että hän viittasi Suomessa oleskelevaan somaliväestöön.

  Säännöksen tausta on etnisten, poliittisten, usknollisten ja eräiden muiden VÄHEMMISTÖJEN suojaminen.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Niin. Tuotahan se kaksoisstandardi juuri tarkoittaa: Eri laki eri väestöryhmiä koskien.

   Tuon Halla-aho on nyt pätevästi osoittanut aina KKO:ta myöden. MOT

   PS. Kiitän blogistia provosoivasta avauksesta. Enkä vieläkään ole varma, tarkoittiko hän todella sitä, mitä sanoi (en haluaisi uskoa niin). Ja kiitän myös kaikkien näiden kommenttien kärsivällisestä läpilukemisesta ja julkaisemista. Aivan eriomainen keskustelu. Onnittelut professori.

   Poista
 94. Ad Omnia: - sananvapaus ei ole rajoittamaton, kuten kommenteissa on väitetty. Sotilaallisten tietojen luovuttaminen on kaikkialla maailmassa vakava rikos. Vetoaminen sananvapauteen ei tehoa.

  Kaikkialla EU:n alueessa ja laajalti muualla henkilön terveyttä, sairaanhoitoa ja raha-asioita koskevien tietojen julkaiseminen on kielletty eli sananvapautta on rajoitettu.

  Rautalankamalli: "Julkkis NN:llä oli viime vuonna kuppa." - Ei käy.

  VastaaPoista
 95. Sananvapaus on rajoittamaton. Se on kaiken yhteisöllisyyden perusta. Myös oikeusjärjestyksen.

  Ilman absoluuttista sananvapautta ei ole mitään oikeusjärjestystä. On vain väkivallankäyttöä. Toki voi olla rituaalista väkivaltaa, mutta se ei ole oikeusjärjestys.

  Se teatteria.

  Suomessa on korkeinteatteri. Ei korkeinta oikeutta. Näemmä.
  Olenko oikeassa?

  Taidan olla, mutta vanhius siellä ei halua nähdä epätodellista näytelmää sellaisena kuin se on.
  Farssina, jossa muut kuin Jussi Halla-Aho ovat narreja.

  VastaaPoista
 96. Toinen rautalankamalli: Demla.

  VastaaPoista
 97. http://www.kansanuutiset.fi/uutiset/kotimaa/2816724/nain-korkein-oikeus-arvioi-halla-ahon-kirjoitusta

  VastaaPoista
 98. "Säännöksen tausta on etnisten, poliittisten, usknollisten ja eräiden muiden VÄHEMMISTÖJEN suojaminen."

  Jepjep, eli juurikin se kuuluisa kaksoisstandardi, josta Halla-ahon kirjoitus kertoi. Se onkin tämän tapauksen paras anti. Enää ei kenellekään ole epäselvää, että Suomessa ihmiset ovat kategorisesti eriarvoisessa asemassa ja tälle on jopa korkeimman oikeuden siunaus.

  Toisekseen suomalaiset ovat kansanryhmä Suomessa, koska Suomessa on monta kansanryhmää, joista suomalaiset ovat vain yksi, joskin suurin.

  VastaaPoista
 99. Ad Omnia - "kaksoisstandardi". Tuossa argumentissa on looginen virhe. Lainsädäntö on täynnä erilaisia standardeja. Esimerkiksi lapset ovat dsekä uhreina että tekijöinä eri asemassa kuin aikuiset.

  Tasa-arvoisuus lain edessä ei ole aritmetiikkaa. koska ihmiset eivät ole numeeroita.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kai lapset nyt sentään keskenään ovat yhdenvertaisessa asemassa toisiinsa nähden sen sijaan, että olisivat kaksoisstandardin mukaisesti eriarvoisessa asemassa lain edessä, esimerkiksi vanhempiensa uskonnon johdosta.

   Tämän seikan Jukka Kemppinen olisi voinut huomioida kommentissaan!

   Poista
  2. Ei kai lapsetkaan sentään ole yhdenvertaisessa asemassa keskenään. Miksi olisivat?! Lainsäädäntöhän on täynnänsä standardeja joilla pyritään ottamaan huomioon ihmisten erilaisia piirteitä, eritoten koskien ikää, sukupuolta, sukupuolista suuntautumista, etnistä alkuperää ja uskontokuntaa, mutta luultavasti muitakin piirteitä (sääty, puoluekanta, kätisyys, ...). -v ronski

   Poista
 100. Hmm, jaa tiettävsti potilastiedot ja sotilastiedot ovat tietoja, eivät mielipidettä tai sananvapautta ...

  VastaaPoista
 101. Minua pelottaa nämä vihaisten rasistien purkaukset. Taidan olla yliherkkä. H-a on minusta epämiellyttävä argumentoinnissaan, epäreilu ja kiero. Äh, nyt se natsikortti on pudonnut takataskusta tielle. Etsin sen vielä ja heitän kaikkien persujen silmille!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Minua pelottavat nämä "antirasistien" purkaukset. Jos niiden mukaan mennään, niin demokratia ja oikeusvaltio on muisto vain vuosikymmenen loppuun mennessä.

   Poista
 102. ""Kaleva" - rikoslain khta kieltää kiihottamiesn kansanRYHMÄÄ vastaan. Sitä ei ole ajateltu eikä sovellettu KANSAA vastaan kiihottamiseen. Suomalaiset ovat kansa, jolla on valtio. Halla-ahon kirjoituksen asiayhteydestä käy ilmi, että hän viittasi Suomessa oleskelevaan somaliväestöön.

  Säännöksen tausta on etnisten, poliittisten, usknollisten ja eräiden muiden VÄHEMMISTÖJEN suojaminen."

  Somalit ovat kansa, jolla on valtio. Väitätkö Kemppinen vastaan?

  Toisaalta, Ruotsiassa asuu kansanryhmä ja vähemmistö, suomalaiset, jota kohtaan ruotsalaiset ovat vihakirjoitelleet ja syljeskelleet iät ja ajat. Sinä kävelet kuitenkin täällä ihan sukkasillasi, vaikka tiedät tuonkin asian. Miksi?

  VastaaPoista
 103. "Tuossa argumentissa on looginen virhe. Lainsädäntö on täynnä erilaisia standardeja. Esimerkiksi lapset ovat dsekä uhreina että tekijöinä eri asemassa kuin aikuiset."

  Aivan ja ne ovat virheitä tai epätäydellisyyksiä lainsäädännössä. Joko ihmiset ovat tasa-arvoisia oikeuden edessä tai eivät. Lapsen voidaan katsoa olevan esim. syyntakeettomampi ja siksi on luotu kategoria sitä kuvaamaan, mutta se on toinen asia ja lähtöisin siitä alhaisen iän aiheuttamasta todistettavasta vaikutuksesta ihmiseen kykyyn esim. erottaa oikeaa ja väärää. Nyt ei sellaisesta ole kyse, sillä maahanmuuttaja on lähtökohtaisesti yhtä kykenevä ja tasapainoinen kuin suomalainenkin, eikö totta? Eikö muunlaisen suhtautumisen voi katsoa olevan jopa rasismia? Yhtä lailla suomalainen loukkaantuu solvattaessa kuin maahanmuuttajakin. Eikö kaikilla ole sama ihmisarvo? Eikö jokaisella kuulu olla samat oikeudet ja velvollisuudet lain suhteen? Nyt Kaleva sai loukata suomalaisten tunteita, mutta Halla-aho ei maahanmuuttajien, vaikka Halla-aho ei edes käsitellyt esittämäänsä ajatusta faktana, vaan analogiana Kalevan innoittamana. Uhreja ei myöskään ole näkynyt missään, joten ei tässä ole mitään perustetta korottaa maahanmuuttajien tunteita kantasuomalaisten tunteita tärkeämmiksi.

  Sananvapaus kyllä joutui uhriksi. Sananvapauden merkitys ihmiskunnan historiassa on kiistämätön. Halla-aho on nykypäivän Galileo Galilei, virallisten totuuksien kyseenalaistaja. Ajatusten kritisointi on huomattavasti tärkeämpää kuin se teoreettinen mahdollisuus, että joku pahoittaa mielensä jostain hyvin yleisluontoisesta kommentista. Sitä paitsi, löytyykö asiaa, josta joku ei pahoittaisi mieltään oli kyseessä sitten uskonto, politiikka, päivän sää tai mikä tahansa yleisluonteinen mielipide? On sitä paitsi tympeää kohdella maahanmuuttajia niin alentuvasti, ettei heistä saisi edes sanoa pahaa, kuten toisistakin puhutaan. Se on omanlaistaan poissulkemista sekin. Se on alentuvaa ja siinäkin mielessä nämä suuremmat oikeudelliset mielen pahoittamisen suojat ovat epätoivottavia.

  "Tasa-arvoisuus lain edessä ei ole aritmetiikkaa. koska ihmiset eivät ole numeeroita."

  Nimenomaan, koska ihmiset eivät ole numeroita, niin ei heitä voi numeroida ryhmiin ja sanoa, että tällä numerolla varustettua voidaan loukata tällä tavoin ja tätä toista ei. Paitsi, että kyllähän näin voidaan tehdä. Se tuli nyt täydellisen selväksi.

  VastaaPoista
 104. Sananvapaus on tietysti rajoittamaton, samassa mielessä kuin kirveenkäyttöoikeus. On vain lakeja, jotka määräävät viranomaiset toimimaan, jos käyttää kirvestä tietyillä tavoilla. Tällaisilla tavoilla on laissa erilaisia nimikkeitä ja niitä käsittelevät polisi, tuomioistuimet, lastesuojeluviranomaiset ynnä muut.

  Sananvapaus on myös käytännössä aika erilainen sen mukaan, kenelle puhut tai mihin kirjoitat. Tässä tapauksessa oli kyse julkaisemisesta laajimmalle mahdolliselle lukijakunnalle.

  VastaaPoista
 105. Höpön pöpön 60-luku. Lapuan liike tappoi ihmisiä, Halla-aho kirjoittelee blogia.

  VastaaPoista
 106. Kemppisellä taitaa olla argumentoinnissa looginen virhe. Vai väitätkö tosiaan, että etniseen tai uskonnolliseen ryhmään kuuluva henkilö on tekijänä eri asemassa kuin niihin kuulumaton?

  VastaaPoista
 107. Kirjoitusten aiheista nyt sen verran, että Koraanissa ei mainita Aishan ikää ja historiallisessa analyysissa Aishan avioitumisiäksi arvioidaan yleensä noin 17 vuotta. Muhammedin muut vaimot olivat avioituessaan huomattavasti vanhempia, eli Halla-ahon väite ei ole faktaa vaan tarkoituksellista uskonrauhan häpäisyä, kuten kaikissa oikeusasteissa on todettu.

  Sanomalehti Kalevan pääkirjoitus taas ei ollut kiihottamista kansanryhmää vastaan, koska siinä käsiteltiin humalassa tehtyä impulsiivista verityötä, jolle koitettiin saada selitystä. Pääkirjoitustoimittaja totesi aivan oikein, että vertailussa Suomessa tapahtuu enemmän humalaisia impulsiivisia väkivallantekoja. Esitettiin myös arvelu, että takana saattaa olla geneetiinen syy, kuten on käynyt tutkimuksissa sittemmin ilmi. Siinä ei sanottu kaikkien suomalaisten miesten olevan väkivaltaisia eikä kiihotettu suomalaisia vastaan. Siinä yritettiin vain ymmärtää suomalaisten humalaväkivaltaa, jotta se saataisiin vähenemään.

  Halla-aho sen sijaan päivänselvästi pyrkii omalla kommentillaan kiihottamaan kansanryhmää, somaleita, vastaan. Siksi lauseet eivät ole vertailukelpoisia.

  KKO: "Korkein oikeus toteaa, että [Halla-ahon] kirjoituksessa esitetyssä väitteessä, jonka mukaan ohikulkijoiden ryöstely ja verovaroilla loisiminen on somalien kansallinen, ehkä suorastaan geneettinen erityispiirre, somalit kuvataan kansanryhmänä rikollisiksi ja yhteiskuntamoraaliltaan muihin nähden ala-arvoisiksi. Väite on siten somaleja kansanryhmänä panetteleva ja solvaava."

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Islamilaisiin kulttuureihin kuuluvaa tapaa naida lapsia puolustellaan Muhammadin esimerkillä ja Muhammadin elämän kaikkien yksityiskohtien jumalallisella oikeellisuudella.

   Suomen islamilaisen yhdyskunnan imaamikin kertoi haastattelussa, ettei islmaissa hyväksytä pedofiliaa. Se ei kuulu islamiin. Lapsiavioliitot häneen mukaansa kuitenkin ovat islamin mukaisia.

   Ko. imaamin mukaan kyse ei ole pedofiliasta, jos lapsi ja mies ovat vihitty! Silloin seksi lapsen kanssa muuttuu pyhäksi avioliitoksi ja lakkaa olemasta pedofiliaa. Melko kohtuullista siis tulkita islam jollakin lailla pedofilian hyväksyväksi uskonnoksi.

   Poista
  2. "Kirjoitusten aiheista nyt sen verran, että Koraanissa ei mainita Aishan ikää ja historiallisessa analyysissa Aishan avioitumisiäksi arvioidaan yleensä noin 17 vuotta."

   Koraani ei olekaan ainoa tärkeä islamilainen pyhä teos, vaan hadithit, jotka kertovat perimätietoa Mohammedin elämästä, määrittelevät yhdessä Koraanin kanssa islamilaisen elämäntavan eli sunnan.

   Haditheista toiseksi autenttisin Sahih Muslim kertoo kirjassa 8 nro 3311 seuraavaa:

   "A'isha (Allah be pleased with her) reported: Allah's Messenger (may peace be upon him) married me when I was six years old, and I was admitted to his house at the age of nine. She further said: We went to Medina and I had an attack of fever for a month, and my hair had come down to the earlobes. Umm Ruman (my mother) came to me and I was at that time on a swing along with my playmates."

   Sahih Muslim kirja 8 3311:

   "'A'isha (Allah be pleased with her) reported that Allah's Apostle (may peace be upon him) married her when she was seven years old, and he was taken to his house as a bride when she was nine, and her dolls were with her; and when he (the Holy Prophet) died she was eighteen years old."

   Autenttisimpana kuudesta merkittävimmästä hadithista pidetty Sahih Al-Bukhari osa 5 kirja 58 numero 234:

   "Unexpectedly Allah's Apostle came to me in the forenoon and my mother handed me over to him, and at that time I was a girl of nine years of age."

   Sahih Al-Bukhari osa 5 kirja 58 numero 236:

   "Khadija died three years before the Prophet departed to Medina. He stayed there for two years or so and then he married 'Aisha when she was a girl of six years of age, and he consumed that marriage when she was nine years old."

   Sahih Al-Bukhari osa 7 kirja 62 numero 65:

   "... that the Prophet married her when she was six years old and he consummated his marriage when she was nine years old, and then she remained with him for nine years (i.e., till his death)"

   Väitänpä olevani eri mieltä siitä, mikä on historiallinen tulkinta Aishan iästä. Jopa Wikipedia sanoo näin:

   "According to the traditional sources, Aisha was six or seven years old when she was betrothed to Muhammad and nine when the marriage was consummated"

   Mitä muita historiallisia lähteitä asiasta on kuin islamin perimätieto? Ei minun tietääkseni mitään, mutta esitä toki, jos tiedät, niin tarkastelemme asiaa.

   Mutta oikeastaan todelliset tapahtumat ovat täysin toissijaisia tässä kysymyksessä, koska kysehän tässä oli siitä, mitä islamin uskon piirissä katsotaan muinoin tapahtuneen, koska syyte koski uskonnollisten tuntojen (siis mainitun käsityksen) loukkaamista, eikä Mohammedin henkilökohtaisen kunnian loukkaamista. Pystytkö esittämään yhtään uskottavaa islamin tärkeää teosta, jossa sanotaan Aishan olleen lähes täysi-ikäinen? Antaapa tulla lainauksia lähteineen?

   Mitä Mohammedin elämän merkitykseen islamissa tulee, niin Wikipedia kertoo Jaakko Hämeen-Anttilan teokseen (Islamin käsikirja, s. 118–120) pohjautuen:

   "Toinen merkittävä teologinen oppi oli profeetta Muhammadin synnittömyys (arab. عصمة‎, ’iṣma). Tämä takasi, että hän välitti jumalalliset ilmestykset uskoville erehtymättömän uskollisesti. Lisäksi hän toimi elämässään esikuvallisesti, jota jäljittelemällä myös tavalliset muslimit pystyvät menettelemään oikein kaikissa elämän kysymyksissä."

   Eli Suomen merkittävin islamin asiantuntija sanoo, että... no yllähän se lukee ja sen jokainen ymmärtänee, jos ei ole erityistä halua olla ymmärtämättä. Mitä tästä siis seuraa? No, senkin jokainen voi miettiä omassa mielessään. Ääneen sanominen tuskin on kovin suotavaa, jos oma tulkinta on poliittisesti epäkorrekti tai jopa laiton.

   Poista
 108. Hyvä, ajattelun aihetta antava kirjoitus Kemppiseltä, siitä kiitos.

  Kommentoijaporukan tyylistä ei voi samaa sanoa. Mutta tulipa sekin tutuksi tällä foorumilla, jossa sitä ei yleensä kuulu.
  Jotenkin pelottavaa väkeä ne, joiden mielipide on totuus. Eräs saksalainen valtionpäämies edellytti 1942, että maan tuomarit tuomitsevat hänen omantuntonsa mukaan. Se tuntuu nyt järkyttävältä, mutta mikään saavutettu ei ole itsestään selvää myös tulevaisuudessa.

  Historiasta ei oteta opiksi, ainakaan, jos tunneilla ei kuunnella tai kirjoja ei avata. Mihin niitä toisaalta tarvittaisiinkaan, jos mielipiteelläkin elämässä pärjää.

  - Osku

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ajattelin jo välillä, että Hommafoorumi on tehnyt sovitun hyökkäyksen tänne oppi-isäänsä puolustaakseen. Ehkä tämä foorumi onkin parempi vihantunteiden lauhduttaja ja käsittelypaikka. Omalla foorumilla vihantunnetta vain kiehutetaan lisää. Omaksuin itse jo kouluaikana antiikinaikaisen kannanoton vihaan - nihil similius est insaniae quam ira, mikään ei ole mielettömyydessään vihan kaltaista. Nykyajan psykologit voivat olla toistakin mieltä, mutta minulle se(kin) sopii.

   Poista
  2. "Jotenkin pelottavaa väkeä ne, joiden mielipide on totuus."
   Toteat näin, mutta et itse esitä minkäänlaista argumenttia vastaan - ylipäätään, blogisti itse on aikalailla ainoa joka on vastannut vastaväitteisiin muuten kuin tuonkaltaisella adhominemilla. Peiliin katsomisen paikka, jos rehellisesti sanon.

   Poista
  3. "Jotenkin pelottavaa väkeä ne, joiden mielipide on totuus."

   Samaa mieltä, mutta niin vain Halla-aho tuomittiin, eikä sitä saa edes kritisoida.

   Poista
 109. Anonyymi kirjoitti: "Sananvapaus on rajoittamaton. Se on kaiken yhteisöllisyyden perusta. Myös oikeusjärjestyksen.

  Ilman absoluuttista sananvapautta ei ole mitään oikeusjärjestystä. On vain väkivallankäyttöä. Toki voi olla rituaalista väkivaltaa, mutta se ei ole oikeusjärjestys."

  Ovatpa tässä peruskäsitteet täysin sekaisin. Mitäpä muuta kuin väkivaltaa olisi se, että ihmisiä saisi vapaasti herjata ja solvata? Laki sen onneksi kieltää sillä yksinkertaisella perusteella, että ihminen ei saa omaa vapauttaan harjoittaessaan loukata toisen vapautta, tässä tapauksessa toisen kunniaa.

  Yhteiskunnan tasolla sananvapaus on tarkoitettu takaamaan mutta kriittisten mielipiteiden esillepääsyn siinä toivossa, että se johtaisi parempiin päätöksiin. Tarkoitus ei suinkaan ole, että toisia ryhmiä solvamalla järkytettäisiin yhteiskuntarauhaa.

  Yleensäkin mikään oikeus, vapaus tai arvo ei voi olla rajoittamaton, koska se voi olla ristiriidassa jonkun muun oikeuden, vapauden tai arvon kanssa. Silloin kussakin tapauksessa ratkaistava, kumpi painaa enemmän.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. "Laki sen onneksi kieltää sillä yksinkertaisella perusteella, että ihminen ei saa omaa vapauttaan harjoittaessaan loukata toisen vapautta, tässä tapauksessa toisen kunniaa."

   Nyt ei käsitellä kunnianloukkausta, joka on asianomistajarikos. Sitä paitsi toisen kunniaa saa loukata väitteillä, jotka ovat tosia. Eli mitäpä jos palaisit keskusteleman asiasta? Voisit vaikkapa analysoida sitä, miksi mielestäsi Halla-aho ansaitsi rangaistuksen mutta Kaleva ei. - v ronski

   Poista
 110. Anonyymi kirjoitti: "Paranisiko KKO:n uskottavuus, jos käytettäisiin vaihtuvuusmenetelmää jenkkien jury-tyyliin, ts. satunnaisesti valitut tuomarit eri oikeusasteista käsittelemään kulloinkin kyseessä olevaa tapausta? Näin saavutettaisiin uskoakseni myös alempien oikeusasteiden luottamus KKO:n päätöksiin, koska tuomarit pääsisivät itsekin vaikuttamaan ennakkopäätöksiin."

  Miksei samalla kertaa pantaisi arvioimaan väitöskirjoja? Tai lääketieteen kandidaatit hoitamaan vaikeimpia leikkauksia?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Jos lain tulkitsemiseen tarvitaan korkeampaa pätevyyttä, kuin mitä perustuomarilta löytyy, niin tuomion pitäisi aina olla vapauttava tai lievin mahdollinen - koska tekijä ei voida olettaa tienneen perustuomaria paremmin. - v ronski

   Poista
 111. Anonyymi kirjoitti "Tämä Halla-ahon vaiennusyritys"

  Eihän Halla-ahoa ole yritetty vaientaa, vaan ainoastaan opettaa hänelle lain noudattamista ja sivistyneitä tapoja.

  Halla-aho olisi helposti voinut sanoa molemmat asiat, joista tuomio tuli, tavalla, joka ei olisi ollut lainvastainen, *jos* hän olisi halunnut muutakin kuin vain herättää huomiota.

  VastaaPoista
 112. Huisaa! Joku kehtaakin arvostella omaa tuomiotaan! Etenkin, kun kyseessää on Perussuomalainen poliitikko, jonka tuomitsi Kepun, Kokoomuksen ja Sossujen nimittämät tuomarit. Eikö mikään ole enää pyhää. Ei edes poliittiset tuomiot.

  VastaaPoista
 113. "Halla-aho kirjoitti 11.6.: ”Kko:n päätöstä ei kannata pitää minään taivaallisena totuutena. Se on muutaman ihmisen henkilökohtainen tulkinta.”"

  Mielestäni Kemppinen puhuu asiaa, mutta asian vierestä. Tuomion lainvoimaisuus on nimittäin eri asia, kuin että onko tuomio muutaman ihmisen tekemän henkilökohtaisen laintulkinnan tulos. Halla-aho kirjoitti jälkimmäisestä, Kemppinen edellisestä.

  VastaaPoista
 114. "Sille ei voi mitään, että suuri osa kansasta on Halla-ahon puolella."

  Täällä ovat enimmäkseen äänessä perussuomalaisten kannattajat, jotka kokevat, että heidän sankariaan on kritisoitu väärin perustein. Väitän kuitenkin, että suuri osa Suomen kansasta pitää Halla-ahoa joko vaarallisena tai surullisena tapauksena. Halla-aho on yksinkertaisesti taipuvainen rasismiin ja huonotapaisuuteen. Samaan sortuu osa Suomen kansasta ja heitä kai Halla-aho sitten edustaa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Suuri osa voi olla puolella ja suuri osa vastaan. Olen tässä asiassa Halla-ahon kannalla, mutta en ole viime vaaleissa äänestänyt perussuomalaisia. Tuskin olen ainoa lajiani. Yhden huonotapaisuus on toisen hyvätapaisuus. Nyt ptäisi keskustella siitä, onko lainsäädäntö ja syyttämiskäytäntö Suomessa kohdallaan (H-a vs. Kaleva). - v ronski

   Poista
  2. Lisäksi kannattaa muistaa se, että sananvapauteen kuuluu aivan ollaisesti nimenomaan se, että saa sanoa myös huonotapaisia, ikäviä ja kiusallisia asioita. Tuskin kukaan diktaattorikaan on kokenut tarpeelliseksi kieltää sanomasta vaikkapa, että "Minusta kukat kedolla ovat kauniita" tai "Ihailen ja ylistän suurta johtajaamme, joka tekee viisaita päätöksiä" - ja siitä huolimatta noissa diktatuureissa ei ole vallinnut sananvapaus.

   Poista
 115. No, Kemppinen nyt on Kemppinen ja jaksaa vielä eläkkeelläkin pyöritellä sanoja. Mitään muutahan hän ei kai jaksakaan...

  VastaaPoista